Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  รูปภาพกิจกรรม 2561
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

 

 

:: กิจกรรมปี 2560

 

 

สนทนาออกอากาศสถานีวิทยุ คลื่น 99.5 MHz

รายการ TRS Family: ครอบครัวสุขภาพ

ทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือนคู่

เวลา 9.30-9.45 น.

 

วันที่ หัวข้อ วิทยากร

 

26 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

เรื่อง "การพัฒนางานวิจัยโรคไข้เลือดออกเพื่อสุขภาพประชาชน"

 

 

อาจารย์ ดร.จิรพันธุ์ จันทรจร
ภาควิชาจุลชีววิทยา

 

 

23 เมษายน 2560

 

 

เรื่อง "เปิดประเด็นฮอต กระแสผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ: ข้อเท็จจริงกับสิ่งที่ต้องพึงระวัง"

 

 

ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์
ภาควิชาโภชนวิทยา

 

 

25 มิถุนายน 2560

 

 

เรื่อง "ความเข้าใจเบื้องต้นในงานวิจัยด้านกฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุข"

 

 

อาจารย์ ดร.วัลลีรัตน์ พบคีรี
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

 

 

27 สิงหาคม 2560

 

เรื่อง "การสร้างสุขในการใช้ชีวิตและการทำงาน (Happy Workplace)"

 

 

 

ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้าวดำเกิง

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

 

 

 

โครงการอบรม

 

วันที่

หัวข้อกิจกรรม

Click to Download

 

2 และ 23

กุมภาพันธ์ 2560

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ"

 

เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนมเมืองแมน


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


 

18 กันยายน 2560 

 

โครงการจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน

 

เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนมเมืองแมน


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่