:: กิจกรรมปี 2560

 

 

สนทนาออกอากาศสถานีวิทยุ คลื่น 99.5 MHz

รายการ TRS Family: ครอบครัวสุขภาพ

ทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือนคู่

เวลา 9.30-9.45 น.

 

วันที่ หัวข้อ วิทยากร

 

26 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

เรื่อง "การพัฒนางานวิจัยโรคไข้เลือดออกเพื่อสุขภาพประชาชน"

 

 

อาจารย์ ดร.จิรพันธุ์ จันทรจร
ภาควิชาจุลชีววิทยา

 

 

23 เมษายน 2560

 

 

เรื่อง "เปิดประเด็นฮอต กระแสผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ: ข้อเท็จจริงกับสิ่งที่ต้องพึงระวัง"

 

 

ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์
ภาควิชาโภชนวิทยา

 

 

25 มิถุนายน 2560

 

 

เรื่อง "ความเข้าใจเบื้องต้นในงานวิจัยด้านกฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุข"

 

 

อาจารย์ ดร.วัลลีรัตน์ พบคีรี
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

 

 

27 สิงหาคม 2560

 

เรื่อง "การสร้างสุขในการใช้ชีวิตและการทำงาน (Happy Workplace)"

 

 

 

ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้าวดำเกิง

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

 

 

 

โครงการอบรม

 

วันที่

หัวข้อกิจกรรม

Click to Download

 

2 และ 23

กุมภาพันธ์ 2560

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ"

 

เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนมเมืองแมน


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


 

18 กันยายน 2560 

 

โครงการจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน

 

เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนมเมืองแมน


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่