Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556-2561
  Share & Learn ครั้งที่ 1/2564
  Share & Learn ครั้ที่ 2/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 3/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 4/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 5/2564
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

 

 

:: กิจกรรมปี 2559

 

 

สนทนาออกอากาศสถานีวิทยุ คลื่น 99.5 MHz

รายการ TRS Family: ครอบครัวสุขภาพ

ทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือนคู่

เวลา 9.30-9.45 น.

 

วันที่ หัวข้อ วิทยากร

 

28 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

เรื่อง "งานวิจัยมาลาเรียในสัตว์ทดลองเพื่องานสาธารณสุข"

 

 

ผศ.ดร.ทวี สายวิชัย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

 

 

24 เมษายน 2559

 

 

เรื่อง "การคัดแยกเศษอาหารเพื่อผลิตปุ๋ยหมักในการจัดการขยะจากครัวเรือน"

 

 

อาจารย์.ดร.ธวัช เพชรไทย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

 

 

26 มิถุนายน 2559

 

 

เรื่อง "แอสเบสตอสภัยใกล้ตัว จริงหรือ? ควรจัดการอย่างไรหากหลังคาบ้านมีแอสเบสตอสเป็นส่วนผสม"

 

 

รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

 

28 สิงหาคม 2559

 

 

เรื่อง "ธาตุเจ้าเรือนสำคัญไฉน"

 

 

 

อาจารย์วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย

ภาควิชาชีวสถิติ

 

 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

วันที่

หัวข้อกิจกรรม

Click to Download

 

25 มีนาคม 2559

 

"เทคนิคการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"

 

เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1610 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ ชั้น 6


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


 

26 เมษายน 2559 

 

การบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน เรื่อง

"สุขาภิบาลโรงอาหารของคณะ: การแลกเปลี่ยนประสบการณ์สู่การปรับปรุงคุณภาพ และแนวทางปฏิบัติ"

 

เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ ชั้น 2


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


 

11 สิงหาคม 2559 

 

โครงการสัมมนาวิจัย

เรื่อง งานวิจัยกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ

 

เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน

 


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


 

16 สิงหาคม 2559

 

 

โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัย/ภาคอุตสาหกรรม

 

เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ ชั้น 2


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


 

8 กันยายน 2559

 

โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัย สกว. ภารกิจฝ่ายอุตสาหกรรมแนะนำทุนวิจัย สกว. ชุดโครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House"

 

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 2

 


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


30 พฤศจิกายน 2559

โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารสู่ฐานข้อมูล Scopus

บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

หัวหน้าศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย

 

เวลา 9.45-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5)