Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  รูปภาพกิจกรรม 2561
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

 

 

:: กิจกรรมปี 2559

 

 

สนทนาออกอากาศสถานีวิทยุ คลื่น 99.5 MHz

รายการ TRS Family: ครอบครัวสุขภาพ

ทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือนคู่

เวลา 9.30-9.45 น.

 

วันที่ หัวข้อ วิทยากร

 

28 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

เรื่อง "งานวิจัยมาลาเรียในสัตว์ทดลองเพื่องานสาธารณสุข"

 

 

ผศ.ดร.ทวี สายวิชัย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

 

 

24 เมษายน 2559

 

 

เรื่อง "การคัดแยกเศษอาหารเพื่อผลิตปุ๋ยหมักในการจัดการขยะจากครัวเรือน"

 

 

อาจารย์.ดร.ธวัช เพชรไทย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

 

 

26 มิถุนายน 2559

 

 

เรื่อง "แอสเบสตอสภัยใกล้ตัว จริงหรือ? ควรจัดการอย่างไรหากหลังคาบ้านมีแอสเบสตอสเป็นส่วนผสม"

 

 

รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

 

28 สิงหาคม 2559

 

 

เรื่อง "ธาตุเจ้าเรือนสำคัญไฉน"

 

 

 

อาจารย์วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย

ภาควิชาชีวสถิติ

 

 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

วันที่

หัวข้อกิจกรรม

Click to Download

 

25 มีนาคม 2559

 

"เทคนิคการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"

 

เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1610 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ ชั้น 6


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


 

26 เมษายน 2559 

 

การบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน เรื่อง

"สุขาภิบาลโรงอาหารของคณะ: การแลกเปลี่ยนประสบการณ์สู่การปรับปรุงคุณภาพ และแนวทางปฏิบัติ"

 

เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ ชั้น 2


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


 

11 สิงหาคม 2559 

 

โครงการสัมมนาวิจัย

เรื่อง งานวิจัยกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ

 

เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน

 


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


 

16 สิงหาคม 2559

 

 

โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัย/ภาคอุตสาหกรรม

 

เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ ชั้น 2


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


 

8 กันยายน 2559

 

โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัย สกว. ภารกิจฝ่ายอุตสาหกรรมแนะนำทุนวิจัย สกว. ชุดโครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House"

 

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 2

 


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


30 พฤศจิกายน 2559

โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารสู่ฐานข้อมูล Scopus

บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

หัวหน้าศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย

 

เวลา 9.45-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5)