Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556-2561
  Share & Learn ครั้งที่ 1/2564
  Share & Learn ครั้ที่ 2/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 3/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 4/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 5/2564
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

 

:: กิจกรรมปี 2558

 

 

สนทนาออกอากาศสถานีวิทยุ คลื่น 99.5 MHz

รายการ TRS Family: ครอบครัวสุขภาพ

ทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

เวลา 9.30-9.45 น.

 

วันที่ หัวข้อ วิทยากร

 

22 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

เรื่อง "งานวิจัยด้านสาธารณสุขเพื่อลดอาการในกลุ่มโรคเบาหวานและความดัน"

 

 

อาจารย์วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย
ภาควิชาชีวสถิติ

 

 

26 เมษายน 2558

 

 

เรื่อง "การตกค้างของออร์กาโนฟอสเฟตในหญิงตั้งครรภ์ ทารก และผลกระทบต่อสุขภาพ"

 

 

รศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

 

28 มิถุนายน 2558

 

 

เรื่อง "ประโยชน์และข้อควรระวังในการดื่มน้ำผลไม้"

 

 

ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์
ภาควิชาโภชนวิทยา

 

23 สิงหาคม 2558

 

เรื่อง "การพัฒนาการจัดการและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยที่มาจากการล้างไต ทางช่องท้องที่บ้าน ด้วยการมีส่วนร่วม ของเครือข่ายชุมชน"

 

 

รศ.นพ.สมชาติ โดรักษา
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

 

25 ตุลาคม 2558

 

 

เรื่อง "ประสบการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของแม่วัยรุ่น"

 

 

รศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข


27 ธันวาคม 2558เรื่อง "การวิจัยสร้างชุดความรู้เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบ"


รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์