Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  รูปภาพกิจกรรม 2561
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

 

:: กิจกรรมปี 2558

 

 

สนทนาออกอากาศสถานีวิทยุ คลื่น 99.5 MHz

รายการ TRS Family: ครอบครัวสุขภาพ

ทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

เวลา 9.30-9.45 น.

 

วันที่ หัวข้อ วิทยากร

 

22 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

เรื่อง "งานวิจัยด้านสาธารณสุขเพื่อลดอาการในกลุ่มโรคเบาหวานและความดัน"

 

 

อาจารย์วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย
ภาควิชาชีวสถิติ

 

 

26 เมษายน 2558

 

 

เรื่อง "การตกค้างของออร์กาโนฟอสเฟตในหญิงตั้งครรภ์ ทารก และผลกระทบต่อสุขภาพ"

 

 

รศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

 

28 มิถุนายน 2558

 

 

เรื่อง "ประโยชน์และข้อควรระวังในการดื่มน้ำผลไม้"

 

 

ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์
ภาควิชาโภชนวิทยา

 

23 สิงหาคม 2558

 

เรื่อง "การพัฒนาการจัดการและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยที่มาจากการล้างไต ทางช่องท้องที่บ้าน ด้วยการมีส่วนร่วม ของเครือข่ายชุมชน"

 

 

รศ.นพ.สมชาติ โดรักษา
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

 

25 ตุลาคม 2558

 

 

เรื่อง "ประสบการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของแม่วัยรุ่น"

 

 

รศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข


27 ธันวาคม 2558เรื่อง "การวิจัยสร้างชุดความรู้เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบ"


รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์