:: กิจกรรมปี 2557

 

 

โครงการพัฒนาสาธารณาสุขเขตเมือง

 

 
วันที่ หัวข้อการอบรม Click to Download

 

8-9 กุมภาพันธ์ 2557

 

8 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง "บ้านเรือนสะอาดน่าอยู่: สิ่งแวดล้อม ขยะ และสิ่งปฏิกูล"

โดย ดร.ธวัช เพชรไทย

เรื่อง "อาหารดีชีวีมีสุขตามวัย"

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จงสุวัฒน์

 

9 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง "ครอบครัวเป็นสุข การปฏิบัติตน และการส่งเสริมสุขภาพ"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์

ประชุมกลุ่ม "ปัญหาสาธารณสุขชุมชน และแนวทางแก้ไข"

 

เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1911 ชั้น 9 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

 

 


คลิ๊กเพื่อดูตาราง
กำหนดการ

 

26-27 เมษายน 2557 

 

26 เมษายน 2557

เรื่อง สมุนไพรกับสุขภาพ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม

อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

และ

เรื่อง ผู้สูงอายุ : การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ และอัลไซเมอร์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ

เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1911 ชั้น 9 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

 

27 เมษายน 2557

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง ด้านการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

เวลา 7.45-15.00 น. ณ ชุมชนบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 


คลิ๊กเพื่อดูตาราง
กำหนดการ

 

19 กรกฎาคม 2557

 

การประชุมเพื่อพัฒนากิจกรรมการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาสาธารณสุขเขตเมือง (Urban Health)

เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

 

 

19 สิงหาคม 2557

 

 

การสัมมนาเพื่อรับทราบผลดำเนินการร่วมการพัฒนาสาธารณสุขเขตเมือง

และการมืส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมโครงการพัฒนาสาธารณสุขเขตเมือง

เวลา 13.30-15.30 น. ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

 

 

 

 

 

สัมมนาวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา

 

วันที่ หัวข้อการอบรม Click to Download

 

26 กุมภาพันธ์ 2557

 

เรื่อง "Community-Based Research (CBR)/Social-Engaged Research (SER)"

 

วิทยากรภาคบรรยาย: ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง

ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

Knowledge Network Institute of Thailand (KNIT)

 

วิทยากรภาคปฏิบัติ: นายชีวัน ขันธรรม

                         นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ

ทีมงานวิชาการผู้ชำนาญภาคปฏิบัติ CBR จากมูลนิธิ สถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น

 

เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 4 (อาคาร 6)

 


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูตาราง
กำหนดการ

 

 

2 เมษายน 2557

 

เรื่อง "Monitoring & Evaluation Research:

หลักการ แนวทาง วิธีการ และประโยชน์"

 

วิทยากรบรรยาย: ดร.พัชรา เบญจรัตนาภรณ์

โครงการโรคเอดส์สหประชาชาติ (UNAIDS)

 

วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 8.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 4


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูตาราง
กำหนดการ

 

 

RESEARCH CARE&TALK

 

วันที่ หัวข้อการอบรม Click to Download

 

4 เมษายน 2557

 

เรื่อง WCU-PH Meeting: การกำหนดแนวทาง และการพิจารณาเลือกทำวิจัยของคณะสาธารรณสุขศาสตร์ ที่จะมี Impact ต่อการพัฒนาประเทศ

ผู้ทรงคุณวุฒิ:

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สำลี เปลี่ยนบางช้าง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรพินท์ สิงหเดช

 


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่คลิ๊กเพื่อดูตาราง
กำหนดการ

 

7 พฤษภาคม 2557

 

เรื่อง การวิจัยต่อยอดนวัตกรรมและรายได้ ณ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) วิทยาเขตบางขุนเทียน

วิทยากรรับเชิญ:

รศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวธนรักษ์

ผศ.ดร.วีระ โลหะ

ดร.ชินพงษ์ วังใน

คณะผู้บริหาร สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ.

 

 

8 พฤษภาคม 2557

 

เรื่อง Research on Public Health Trade - Investment

วิทยากรรับเชิญ

Assoc. Prof. Dr. Locknie Hsu

จาก Singpore School of Management

 

 

28 พฤษภาคม 2557

 

เรื่อง SciVal : FPH Research Competencies

วิทยากรรับเชิญ

อาจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหกันต์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่คลิ๊กเพื่อดูตาราง
กำหนดการ

 

24 กรกฎาคม 2557

 

เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการ และ ก.พ.อ.03

วิทยากรรับเชิญ

รองศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล

ประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตำแหน่งทางวิชาการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่คลิ๊กเพื่อดูตาราง
กำหนดการ

 

8 สิงหาคม 2557

 

เรื่อง การเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

วิทยากรรับเชิญ

รองศาสตราจารย์ ดร.พักตร์พิมล มหรรณพ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


 
คลิ๊กเพื่อดูตาราง
กำหนดการ

 

15 ตุลาคม 2557

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "MITI Roadshow"
โดย ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิวิฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

และทีมงาน

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5)

 


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


 
คลิ๊กเพื่อดูตาราง
กำหนดการ

 

 

สนทนาออกอากาศสถานีวิทยุ คลื่น 99.5 MHz

รายการ TRS Family: ครอบครัวสุขภาพ

ทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

เวลา 9.30-9.45 น.

 

วันที่ หัวข้อ วิทยากร

 

22 ธันวาคม 2556

 

 

เรื่อง "ผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขต่อยอดประโยชน์"

 

 

รศ. ดร.พักตร์พิมล มหรรณพ

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

 

 

26 มกราคม 2557

 

 

เรื่อง "เด็กไทยเสี่ยงภัย โรคหัวใจในอนาคต"

 

 

รศ. พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์

ภาควิชาโภชนวิทยา

 

 

23 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

เรื่อง "ภาวะซึมเศร้า ภัยเงียบของชีวิต"

 

 

ผศ. ดร.สุคนธา ศิริ

ภาควิชาระบาดวิทยา

 

 

23 มีนาคม 2557

 

เรื่อง "พิษภัยจากขยะ"

 

 

รศ. ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

 

 

27 เมษายน 2557

 

 

เรื่อง "ประเด็นสุขภาพกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น"

 

 

รศ. พญ.จรวยพร สุภาพ

ภาควิชาอนามัยครอบครัว

 


25 พฤษภาคม 2557เรื่อง "การเฝ้าระวังสุขภาพตามความเสี่ยงการทำงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ(แรงงานไทย ประกอบอาชีพอิสระ)"


รศ. ดร.สรา อาภรณ์
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

22 มิถุนายน 2557

 

 

เรื่อง

"การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพ"


 

อ. กิตติพงศ์ พลเสน

ภาควิชาอนามัยชุมชน

 

27

กรกฎาคม

2557

 

 

เรื่อง

"ผลการวิจัยแนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชากรไทยใน 15 ปีข้างหน้า"

 

อ. ดร.ศรัณญา เบญจกุล

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

 

24

สิงหาคม

2557

 

 

เรื่อง

"ทำงานให้สุขใจ ในวัยเกษียณ"

 

รศ. ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

 

28

กันยายน

2557

 

 

เรื่อง "การส่งเสริมนวัตกรรมอาหารเพื่อลดการบริโภคเค็ม"

 

ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์
ภาควิชาโภชนวิทยา

 

23

พฤศจิกายน

2557

 

 

เรื่อง "โรคอุจจาระร่วงในไวรัส"

 

รศ.ดร.ลีรา กิตติกูล

ภาควิชาจุลชีววิทยา

 

28

ธันวาคม

2557

 

 

เรื่อง "แอลกอฮอล์กับปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม"

 

รศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข