:: กิจกรรมปี2556

 

 

RESEARCH CARE&TALK

 

 
วันที่ หัวข้อการอบรม Click to Download

 

21 กุมภาพันธ์ 2556

 

(KM : Research Mobility)

 

 

เรื่อง "มิตินวัตกรรมวิจัยสาธารณสุขและสุขภาพ"

โดย ดร.กาญจนา ปานุราช

วิทยากรรับเชิญจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เวลา 11.45-13.30 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

 

download เอกสาร


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่คลิ๊กเพื่อดูตาราง
กำหนดการ

 

5 มีนาคม 2556 

 

(KM : การประเมินภาระงานวิชาการและวิจัย)

 

เรื่อง การประเมินภาระงานวิชาการและวิจัย

โดย อาจารย์ ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

เวลา 11.30 -13.30 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

 

download เอกสาร


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่คลิ๊กเพื่อดูตาราง
กำหนดการ

 

21 มีนาคม 2556

 

(KM : EndNote ตัวช่วยวิจัย)

 

เรื่อง EndNote ตัวช่วยวิจัย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

 

เวลา 11.15-13.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

 

download เอกสาร


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่คลิ๊กเพื่อดูตาราง
กำหนดการ

 

25 เมษายน 2556

 

(KM : Health Policy Research and Health Technology Assessment Research)

 

เรื่อง Health Policy Research and Health Technology Assessment Research

โดย ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

นักวิจัยอาวุโส

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP)

 

เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 1608 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

 

download เอกสาร

 


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูตาราง
กำหนดการ

 

16 พฤษภาคม 2556

 

(KM : การสนับสนุนการขอทุนวิจัยต่างประเทศ)

 

เรื่อง การสนับสนุนการขอทุนวิจัยต่างประเทศ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์

ผู้ช่วยคณบดีผ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และที่ปรึกษา หน่วยสนับสนุนการขอทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ กองบริหารงานวิจัย

 

เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

 

download เอกสาร

 


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่

 

คลิ๊กเพื่อดูตาราง
กำหนดการ

 

27 มิถุนายน 2556

 

 

(KM : การสนับสนุนการพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ)

 

เรื่อง Mahidol University Press (MU Press): การสนับสนุนการพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์

รักษาการแทนผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

 


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่

 

คลิ๊กเพื่อดูตาราง
กำหนดการ

 

5 กันยายน 2556

 

(KM : ตัวชี้วัดคุณภาพวารสารและการเลือกวารสารตีพิมพ์)

 

เรื่อง ตัวชี้วัดคุณภาพวารสาร และการเลือกวารสารตีพิมพ์

โดย คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เวลา 11.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

 


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่

 

คลิ๊กเพื่อดูตาราง
กำหนดการ

 

 

 
 

 

 

     

 

สัมมนานวัตกรรมการศึกษาและความรู้สู่วิจัย

 

 

วันที่ หัวข้อการอบรม Click to Download

 

26 มีนาคม 2556

 

(KM : นวัตกรรมการศึกษาและความรู้สู่วิจัย)

 

เรื่อง "นวัตกรรมการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีนวัตกรรม"

โดย ผศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เวลา 12.45-16.15 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

 

download เอกสาร


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่คลิ๊กเพื่อดูตาราง
กำหนดการ

 

15 พฤษภาคม 2556

 

 

(KM : นวัตกรรมการศึกษาและความรู้สู่วิจัย)

 

เรื่อง "วิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาการสอน"

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวานิช

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1911 ชั้น 9 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

 

download เอกสาร


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่

 


คลิ๊กเพื่อดูตาราง
กำหนดการ

 

สัมมนาพัฒนาวิชาการ

 

วันที่ หัวข้อการอบรม Click to Download

 

24 เมษายน 2556

 

หัวข้อ "นโยบายและแนวทางในการสนับสนุนผลงาน

เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ของคณะสาธารณสุขศาสตร์"

โดย รศ. ดร.พักตร์พิมล มหรรณพ

 

หัวข้อ "การพิจารณาเอกสารและประเมินคุณภาพผลงาน ที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ"

โดย นางจริยา ปัญญา

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล

และนางสุภัทรา บุศย์เมืองปัก

หัวหน้างานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน

 

เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา (อาคาร 6)

 


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูตาราง
กำหนดการ

 

 

1 พฤษภาคม 2556

 

 

หัวข้อ "ทัศนคติความสำเร็จและประโยชน์จากการขอตำแหน่งทางวิชาการ"

วิทยากรรับเชิญเสวนา

ศ. ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ

รศ. ดร.วีณา เที่ยงธรรม

ผศ. ดร.เอกราช บำรุงพืชน์

อ. ดร.วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล

 

หัวข้อ "ความคาดหวังในการสนับสนุนเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ"

ประธาน รศ. ดร.พักตร์พิมล มหรรณพ

ประธานร่วม รศ. ดร.ลีรา กิตติกูล

ผู้ร่วมสัมมนารับเชิญ รศ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล

และ รศ. ดร.วิทยา อยู่สุข

 

เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา (อาคาร 6)

 


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูตาราง
กำหนดการ

 

21 พฤษภาคม 2556

 

 

เรื่อง "มุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน และการได้มาซึ่งตำแหน่งศาสตราจารย์"

วิทยากรรับเชิญเสวนา 

โดย ศ. ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

download เอกสาร

 

และ ศ. ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบาย และวิจัย

ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ คณะเทคนิคการแพทย์

download เอกสาร

 

เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

 


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูตาราง
กำหนดการ