Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  รูปภาพกิจกรรม 2561
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

 

:: กิจกรรมปี 2555

 

 

กิจกรรมประจำปี 2555

 

 
วันที่ หัวข้อการอบรม Click to Download

 

1 มีนาคม 2555

 

ประชุมหารือ “นักวิจัยพบผู้ประกอบการ” โดยฝ่ายวิจัยฯ ได้เชิญ นายสมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้จัดการทั่วไป และ นายคมกฤษ ศรีวัฒนางกูร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สำนักพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์

 

เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์

 

 

 

29 มีนาคม 2555 

 

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

เวลา 8.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา (อาคาร 6) ชั้น 2


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่คลิ๊กเพื่อดูตาราง
กำหนดการ

 

26 เมษายน 2555

30 เมษายน 2555

1 พฤษภาคม 2555


 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการขอตำแหน่งทางวิชาการ

 

เวลา 8.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 911 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 9


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูตาราง
กำหนดการ
 

 

 

 

 

 
     

 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

วันที่

หัวข้อกิจกรรม

Click to Download

 

5 มกราคม 2555

 

"ทำอย่างไรให้ได้ทุนวิจัย"

 

เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ ชั้น 2


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


 

4 พฤษภาคม 2555 

 

"แนวทางการสนับสนุน เพื่อการพัฒนาการทำงานวิจัย"

 

เวลา 11.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1203 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ ชั้น 2


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


 

1 สิงหาคม 2555

 

 

"การทำงานวิจัยและผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับด้านคุณภาพอากาศ"

 

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1203 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ ชั้น 2

 

คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่14 สิงหาคม 2555


“เกณฑ์การวัดคุณภาพวารสารทางวิชาการและแนวทางการรวมกลุ่มวิจัย

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ”

 

เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1608 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ ชั้น 6

 

คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


 

15 สิงหาคม 2555

 

"Update แนวทางการดำเนินงานเพื่อเสนอขอการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

 

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1203 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ ชั้น 2

 

 

คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


 

12 มิถุนายน 2555

 

"เทคนิค/กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานจากอาจารย์สู่ศาสตราจารย์

และพนักงานวิชาการตัวอย่าง ภายใน 12 ปี"

โดย รศ.ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

 

เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ ชั้น 2

 

คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่