:: กิจกรรมปี 2555

 

 

กิจกรรมประจำปี 2555

 

 
วันที่ หัวข้อการอบรม Click to Download

 

1 มีนาคม 2555

 

ประชุมหารือ “นักวิจัยพบผู้ประกอบการ” โดยฝ่ายวิจัยฯ ได้เชิญ นายสมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้จัดการทั่วไป และ นายคมกฤษ ศรีวัฒนางกูร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สำนักพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์

 

เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์

 

 

 

29 มีนาคม 2555 

 

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

เวลา 8.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา (อาคาร 6) ชั้น 2


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่คลิ๊กเพื่อดูตาราง
กำหนดการ

 

26 เมษายน 2555

30 เมษายน 2555

1 พฤษภาคม 2555


 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการขอตำแหน่งทางวิชาการ

 

เวลา 8.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 911 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 9


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูตาราง
กำหนดการ
 

 

 

 

 

 
     

 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

วันที่

หัวข้อกิจกรรม

Click to Download

 

5 มกราคม 2555

 

"ทำอย่างไรให้ได้ทุนวิจัย"

 

เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ ชั้น 2


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


 

4 พฤษภาคม 2555 

 

"แนวทางการสนับสนุน เพื่อการพัฒนาการทำงานวิจัย"

 

เวลา 11.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1203 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ ชั้น 2


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


 

1 สิงหาคม 2555

 

 

"การทำงานวิจัยและผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับด้านคุณภาพอากาศ"

 

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1203 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ ชั้น 2

 

คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่14 สิงหาคม 2555


“เกณฑ์การวัดคุณภาพวารสารทางวิชาการและแนวทางการรวมกลุ่มวิจัย

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ”

 

เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1608 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ ชั้น 6

 

คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


 

15 สิงหาคม 2555

 

"Update แนวทางการดำเนินงานเพื่อเสนอขอการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

 

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1203 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ ชั้น 2

 

 

คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


 

12 มิถุนายน 2555

 

"เทคนิค/กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานจากอาจารย์สู่ศาสตราจารย์

และพนักงานวิชาการตัวอย่าง ภายใน 12 ปี"

โดย รศ.ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

 

เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ ชั้น 2

 

คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่