Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556-2561
  Share & Learn ครั้งที่ 1/2564
  Share & Learn ครั้ที่ 2/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 3/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 4/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 5/2564
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: รายนามคณะกรรมการพัฒนาและสนับสนุนการผลิตตำราและหนังสือทางวิชาการ

 

 

รายนาม
หน้าที่
1. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ปรึกษา
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ประธานอนุกรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล กรรมการ
4. ศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล กองทิพย์ กรรมการ
5. ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า อนุกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวศศิลักษณ์  บุญประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการ
10. นางสาวกรกช รามโกมุท ผู้ช่วยเลขานุการ