:: รายนามคณะกรรมการพัฒนาและสนับสนุนการผลิตตำราและหนังสือทางวิชาการ

 

 

รายนาม
หน้าที่
1. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ปรึกษา
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ประธานอนุกรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล กรรมการ
4. ศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล กองทิพย์ กรรมการ
5. ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า อนุกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวศศิลักษณ์  บุญประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการ
10. นางสาวกรกช รามโกมุท ผู้ช่วยเลขานุการ