Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  รายงานการวิจัยประจำปี
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย   ของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559 )
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: รายนามคณะกรรมการพัฒนาและสนับสนุนการผลิตตำราและหนังสือทางวิชาการ

 

 

รายนาม
หน้าที่
1. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ปรึกษา
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ประธานอนุกรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล กรรมการ
4. ศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล กองทิพย์ กรรมการ
5. ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์  สมบูรณ์ปัญญากุล อนุกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวศศิลักษณ์  บุญประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการ
10. นางสาวกรกช รามโกมุท ผู้ช่วยเลขานุการ