Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  รูปภาพกิจกรรม 2561
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำราและหนังสือทางวิชาการ

 

 

ขั้นตอนการพิจารณา

 

  • - ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาตำราฯ จัดทำแบบเสนอโครงการ จำนวน 5 ชุด พร้อมจัดทำบันทึกข้อความเสนอขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาตำราฯ เรียน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม โดยผ่านหัวหน้าภาควิชา และส่งไปยัง งานวิจัยและวิชาการ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 4

  • - ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาตำราฯ ควรส่งแบบเสนอโครงการก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือนเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ตำรา และหนังสือทางวิชาการพิจารณาฯ และเมื่อได้ผลการพิจารณาประการใดแล้ว จะแจ้งให้ผู้ขอรับทุนทราบภายใน 1 เดือนนับจากวันที่พิจารณาทุนฯ
  • - โครงการที่ได้รับการอนุมัติฯ งานวิจัยและวิชาการ จะติดต่อผู้ขอรับทุนฯ เพื่อทำสัญญาการรับทุน และผู้ขอรับทุนฯ จะต้องทำสัญญาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา มิฉะนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์การขอรับทุนฯ
 
------------------------------------------------------------------------------------------------