Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  รายงานการวิจัยประจำปี
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย   ของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559 )
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำราและหนังสือทางวิชาการ

 

 

ขั้นตอนการพิจารณา

 

  • - ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาตำราฯ จัดทำแบบเสนอโครงการ จำนวน 5 ชุด พร้อมจัดทำบันทึกข้อความเสนอขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาตำราฯ เรียน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม โดยผ่านหัวหน้าภาควิชา และส่งไปยัง งานวิจัยและวิชาการ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 4

  • - ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาตำราฯ ควรส่งแบบเสนอโครงการก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือนเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ตำรา และหนังสือทางวิชาการพิจารณาฯ และเมื่อได้ผลการพิจารณาประการใดแล้ว จะแจ้งให้ผู้ขอรับทุนทราบภายใน 1 เดือนนับจากวันที่พิจารณาทุนฯ
  • - โครงการที่ได้รับการอนุมัติฯ งานวิจัยและวิชาการ จะติดต่อผู้ขอรับทุนฯ เพื่อทำสัญญาการรับทุน และผู้ขอรับทุนฯ จะต้องทำสัญญาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา มิฉะนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์การขอรับทุนฯ
 
------------------------------------------------------------------------------------------------