:: มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 

2. แนวปฏิบัติ

 

เรื่อง มาตรฐานการวิจัยของโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนและหลังจากได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย

 

หนังสือซักซ้อมแจ้งแนวทางปฏิบัติมาตรฐานการวิจัยของโครงการที่เสนอขอรับทุน และหลังจากได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย(มี.ค.2564)

 

3. จริยธรรมการวิจัย

 

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล

 

จริยธรรมการวิจัยในมุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

4. จริยธรรมการวิจัยทางชีวนิรภัย

 

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Guidelines)

 

ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ

 

Material Transfer Agreement

 

Internal Material Transfer Agreement of Mahidol University

 

แบบฟอร์มขอรับรองโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)

 

 

5. จริยธรรมในการเลี้ยงและใช้สัตว์ เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน

 

6. การตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน จากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔

 

พืช:

o แนวทางและวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

 

o แบบฟอร์มตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

o แบบยื่นคำขอแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

 

o แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดโครงการ

 

จุลินทรีย์:

o พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

 

o แบบฟอร์มตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

o แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดโครงการ

 

o ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ. 2560

 

o ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง พิษจากสัตว์ที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 19 พ.ศ. 2560

 

o แบบฟอร์ม รช.1
 
สัตว์:
o พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

 

o พระราชบัญญัติ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

 

o แบบฟอร์มตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

o แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดโครงการ

 

o ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ. 2560

 

o ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง พิษจากสัตว์ที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 19 พ.ศ. 2560

 

o แบบฟอร์ม รช.1