Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  รายงานการวิจัยประจำปี
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย   ของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559 )
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 

2. แนวปฏิบัติ เรื่อง มาตรฐานการวิจัยของโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนและหลังจากได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย

 

3. จริยธรรมการวิจัย

- ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล

- จริยธรรมการวิจัยในมุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

4. จริยธรรมการวิจัยทางชีวนิรภัย

- แนวทางปฏิบัติในการจัดทำข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย

- แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม

- แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Guidelines)

- ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ

- Material Transfer Agreement

- Internal Material Transfer Agreement of Mahidol University

- แบบฟอร์มขอรับรองโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)

 

5. จริยธรรมในการเลี้ยงและใช้สัตว์ เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน

 

6. การตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน จากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔

 

- พืช:

o แนวทางและวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

o แบบฟอร์มตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

o แบบยื่นคำขอแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

o แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดโครงการ

 

- จุลินทรีย์:

o พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

o แบบฟอร์มตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

o แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดโครงการ
o ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ. 2560
o ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง พิษจากสัตว์ที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 19 พ.ศ. 2560
o แบบฟอร์ม รช.1
 
- สัตว์:
o พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
o พระราชบัญญัติ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
o แบบฟอร์มตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
o แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดโครงการ
o ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ. 2560
o ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง พิษจากสัตว์ที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 19 พ.ศ. 2560
o แบบฟอร์ม รช.1