Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  รูปภาพกิจกรรม 2561
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 

2. แนวปฏิบัติ

 

เรื่อง มาตรฐานการวิจัยของโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนและหลังจากได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย

 

หนังสือซักซ้อมแจ้งแนวทางปฏิบัติมาตรฐานการวิจัยของโครงการที่เสนอขอรับทุน และหลังจากได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย(มี.ค.2564)

 

3. จริยธรรมการวิจัย

 

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล

 

จริยธรรมการวิจัยในมุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

4. จริยธรรมการวิจัยทางชีวนิรภัย

 

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Guidelines)

 

ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ

 

Material Transfer Agreement

 

Internal Material Transfer Agreement of Mahidol University

 

แบบฟอร์มขอรับรองโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)

 

 

5. จริยธรรมในการเลี้ยงและใช้สัตว์ เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน

 

6. การตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน จากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔

 

พืช:

o แนวทางและวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

 

o แบบฟอร์มตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

o แบบยื่นคำขอแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

 

o แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดโครงการ

 

จุลินทรีย์:

o พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

 

o แบบฟอร์มตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

o แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดโครงการ

 

o ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ. 2560

 

o ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง พิษจากสัตว์ที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 19 พ.ศ. 2560

 

o แบบฟอร์ม รช.1
 
สัตว์:
o พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

 

o พระราชบัญญัติ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

 

o แบบฟอร์มตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

o แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดโครงการ

 

o ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ. 2560

 

o ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง พิษจากสัตว์ที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 19 พ.ศ. 2560

 

o แบบฟอร์ม รช.1