ฐานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในปี2013

 

เลือกปีที่ต้องการ 

<2000 : 2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019

 

คลิ๊กเพื่อดูสรุปรายชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ในปี2013

 

ระดับนานาชาติ


 1 Dankmar A W Bohning , Alberto Vidal-Diez , Rattana Lerdsuwansri , Chukiat Viwatwongkasem , Mark Arnold
A generalization of Chao's estimator for covariate information
Journal = Biometrics Oct 2013;69(4):1033-1042.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Bias reduction; Chao's estimator; Closed capture-recapture; Covariate modelling 
 

 2 Udomlak Duangpunmat(อุดมลักษณ์ ดวงผุนมาตย์) , Surintorn Kalampakorn , [co] Panan Pichayapinyo
ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการเดินที่ประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง An Effect of Walking Exercise Applying the Theory of Planned Behavior in People at Risk of Hypertension
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2013;96(Suppl.5):S122-S130.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Walking exercise; Hypertension; Theory of planned behavior; Risk population 
คำสำคัญ : การออกกำลังกายด้วยการเดิน; กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง; ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน; ประชากรกลุ่มเสี่ยง 
 

 3 Cua Ngoc Le , [co] Suwat Srisorrachatr , Jeeranun Klaewkla , Patcharanee Pavadhgul , Praphan Phanuphak
An outcome based nutrition curriculum for counselors at HIV voluntary counseling and testing facilities in Vietnam
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health May 2013;44(3):417-429.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : outcome based nutrition curriculum; outcome based education; local context; HIV VCT counselors; learning outcomes; competency; Vietnam 
 

 4 Aronrag Cooper Meeyai , Ben S Cooper , Richard Coker
Analysis of 2009 pandemic influenza a/h1n1 outcomes in 19 european countries: Association with completeness of national strategic plans
Journal = BMJ Open Mar. 2013;3(3): Article No.002253.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 5 Siranee Sreesai , Panadda Peapueng , Taninporn Tippayamongkonkun , Suthipong Sthiannapkao
Assessment of a potential agricultural application of Bangkok-digested sewage sludge and finished compost products
Journal = Waste Management & Research Sep. 2013;31(9):925-936.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Sewage sludge; agricultural application; nutrients; metals; parasites; fecal coliform bacteria; windrow composting 
 

 6 Pornpimol Kongtip , Somnuek Sasrisuk(สมนึก สาศรีสุข) , Smart Preklang(สมรรถ ปรีกลาง) , Witaya Yoosook , Dusit Sujirarat
การประเมินการรับสัมผัสสารมาลาไธออน และสารไบเฟนทรินทางผิวหนังจากการทำงานในกลุ่มกำลังพลฉีดพ่นยากำจัดยุง Assessment of occupational exposure to malathion and bifenthrin in mosquito control sprayers through dermal contact
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2013;96(suppl.5):S82-S91.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Malathion; Bifenthrin; TFP acid; Mosquito control sprayers 
 

 7 Tippanart Vichayanrat , Allan Steckler , Chanuantong Tanasugarn
Barriers and facilitating factors among lay health workers and primary care providers to promote children?s oral health in Chonburi Province, Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Mar. 2013;44(2):332-343.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Health education; Health promotion; Oral health; Oral health care; Primary health care 
 

 8 Kampol Nanthapong(กำพล นันทพงษ์) , [co] Chongchin Polprasert
สมดุลคาร์บอนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน-กรณีศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรี ประเทศไทย Carbon Balance in Municipal Solid Waste Management-A Case Study of Nonthaburi Municipality, Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2013;96(Suppl.5):S190-S197.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Carbon-balanced model; Municipal solid waste management; Carbon equivalences 
 

 9 Kulaya Narksawat , Dusit Sujirarat , Panuwat Panket(ภาณุวัตณ์ ปาณเกตุ)
อิทธิพลร่วมของการมีโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในประชากรภาคกลางของประเทศไทย: การศึกษาภาคตัดขวาง Combined Effects of Hypertension and Diabetes Mellitus with Stroke among Thais in the Central Region of Thailand: a cross sectional study
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2013;96(Suppl.5):S1-S7.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Hypertension; Diabetes mellitus; Stroke; National screening program; Thais 
 

 10 Supakit Sirilak , [co] Kamolnetr Okanurak , Yupaporn Wattanagoon , Surut Chatchaiyalerk , Songpol Tornee , Sukhontha Siri
Community participation of cross-border migrants for primary health care in Thailand
Journal = Health Policy and Planning Sep. 2013;28(6):658-664.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Community participation; cross-border migrant health volunteer; Thailand 
 

 11 Suwat Srisorrachatr , Yotsinee Huadong , Chatrapa Hudthagosol , Suksiri Danthanavanich
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมการเรียนรู้เรื่องธงโภชนาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ของนักเรียนหูหนวก Computer Assisted Instruction on ?Learning Nutrition Flags for Deaf 5th Grade and 6th Grad Students?: Effectiveness of Instruction
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2013;96(suppl.5):S49-S54.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Computer assisted instruction; Nutrition flag; Deaf 
 

 12 Zaw Min Oo(ซอ มิน อู) , [co] Supachai Pitikultang , Sutham Nanthamongkolchai
การใช้ถุงยางอนามัยในแรงงานย้ายถิ่นชายชาวเมียนมาร์ในเขตดรายโซนประเทศเมียนมาร์ Condom Use Among Male Migrant Workers in Dry Zone, Myanmar
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2013;96(suppl.5):S107-S115.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Migrant workers, Condom use, HIV/AIDS 
 

 13 Wantanee Kulpeng , Pattara Leelahavarong , Waranya Rattanavipapong , Vorasith Sornsrivichai , Henry C. Baggett , Aronrag Cooper Meeyai , Warunee Punpanich , Yot Teerawattananon
Cost-utility analysis of 10-and 13-valent pneumococcal conjugate vaccines:Protection at what price in the Thai context?
Journal = Vaccine Jun. 2013;31(26):2839-2847.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Pneumococcal conjugate vaccine; Indirect effect; Cost-effective; Cost-utility analysis; Thailand 
 

 14 Saranya Benjakul , Lukkhana Termsirikulchai , [co] Jason Hsia , Mondha Kengganpanich , Hataichanok Puckcharern , Chitrlada Touchchai , Areerat Lohtongmongkol , Linda Andes , Samira Asma
Current manufactured cigarette smoking and roll-your-own cigarette smoking in Thailand: findings from the 2009 Global Adult Tobacco Survey
Journal = BMC Public Health Mar. 2013;13(1): Article No.277.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Thailand; Manufactured cigarettes; Roll-your-own cigarettes (RYO); Prevalence of current smoking 
 

 15 Charnchudhi Chanyasanha , Mie Mie Han(มี มี ฮาน) , Somchai Teetipsatit(สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์)
ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี ในนักเรียนชั้นมัธยมต้นแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร Dengue Hemorrhagic Fever Knowledge, Perception, and Preventive Behavior among Secondary School Students in Bangkok
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2013;96(suppl.5):S14-S24.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Preventive behavior; Knowledge; Perception; Dengue; Students 
 

 16 Naowarut Charoenca , [co] Nipapun Kungskulniti , Mathuros Thipayamongkolkul , Dusit Sujirarat , Sorasak Lohchindarat , Jeremiah Mock , Stephen Lorin Hamann
Determining the burden of secondhand smoke exposure on the respiratory health of Thai children
Journal = Tobacco Induced Diseases Mar. 2013;11(1): Article No.7.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Thailand; Secondhand smoke; Children under five; Socioeconomic status; Acute lower respiratory conditions 
 

 17 Somporn Kandradusadi Triamchaisri , Barbara Ellen Mawn , Jintana Artsanthia
Development of a home-based palliative care model for people living with end-stage renal disease
Journal = Journal of Hospice & Palliative Nursing Jun. 2013;15(4):E1-E11.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : end-stage renal disease; ESAS; palliative care; quality of life; SKT6; Thailand; uncertainty in illness 
 

 18 cholada Chaikoolvatana(ชลลดา ไชยกุลวัฒนา) , [co] Arpaporn Powwattana , Sunee Lagampan , Ann Jirapongsuwan , Trude Bennet
การพัฒนารูปแบบป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นหญิงไทยตอนต้นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน Development of a School-based Pregnancy Prevention Model for Early Adolescent Female Thais
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Apl.-Jun. 2013;17(2):131-147.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Teenage pregnancy; Sexual risk behaviour; Model development 
คำสำคัญ : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นม, พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ, การพัฒนาโปรแกรม 
 

 19 Nareemarn Neelapaichit(นรีมาลย์ นีละไพจิตร) , [co] Chanuantong Tanasugarn , Poranee Vatanasomboon , Nutkamol Chansatitporn
การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะจิตอาสา: เครื่องมือค้นหาผู้มีจิตอาสาสำหรับงานด้านสุขภาพในบริบทของประเทศไทย Development of Natural Helper Characteristic Scale (NHCS): An Instrument for Identifying Natural Helpers for Health Area in Thai Context
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2013;96(Suppl.5):S153-S160.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Characteristics of natural helper; Development and testing; Health area 
 

 20 Janya Chareonsuk(จรรยา เจริญสุข) , Rutja Phuphaibul(รุจา ภู่ไพบูลย์) , Nittaya Sinsuksai(นิตยา สินสุขใส) , Chukiat Viwatwongkasem , Antonia M. Villarruel
การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับบุตรสาวและความตั้งใจละเว้นเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของวัยรุ่นหญิงไทย Development of the Causal Model of Young Thai Female Adolescents' Sexual Abstinence Intention
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Oct.-Dec. 2013;17(4):329-341.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Females; Adolescents; Intention; Sexual abstinence; Parent-daughter communication; Theory of planned behavior 
คำสำคัญ : วัยรุ่นหญิง; ความตั้งใจ; การละเว้นเพศสัมพันธ์; การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับบุตรสาว; ทฤษฎีการแสดงพฤติกรรมตามแผน 
 

 21 Bhuwadol Kuramasuwan , [co] Nopporn Howteerakul , Nawarat Suwannapong , Petch Rawdaree(เพชร รอดอารีย์)
Diabetes, impaired fasting glucose, daily life activities, food and beverage consumption among Buddhist monks in Chanthaburi Province, Thailand
Journal = International Journal of Diabetes in Developing Countries Jan.-Mar. 2013;33(1):23-28.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : Prevalence, Lifestyle, Social, Buddhist monks 
 

 22 Pimonphan Thongoun(พิมลพรรณ ทองอุ่น) , [co] Patcharanee Pavadhgul , Akkarach Bumrungpert , Pratana Satitvipawee , Yashna Harjani , Anne Kurilich
ผลของการบริโภคข้าวโอ๊ตต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูง Effect of Oat Consumption on Lipid Profiles in Hypercholesterolemic Adults
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2013;96(suppl.5):S25-S32.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Lipid profiles; Hypercholesterolemia; Oatmeal 
 

 23 Suruchsawadee Thiengwiboonwong , Rewadee Chongsuwat , Paradee Temcharoen , Wongdyan Pandii , Patcharanee Pavadhgul
Efficacy of Dietary Modification Following the National Cholesterol Education Program (NCEP) Recommendation on Lipid Profiles among Hyperlipidemia Subjects
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Oct. 2013;96(10):1257-1268.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Diertary modification; Lipid profiles; Hyperlipidemia subjects 
 

 24 Pipat Luksamijarulkul , Somjai Chantavoraluk(สมใจ จันทวรลักษณ์)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในผู้ป่วยโรคผิวหนัง Factors Associated with Hepatitis C Infection among Patients with Skin Diseases
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2013;96(Suppl.5):S8-S13.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Anti-HCV; Anti-HIV; Skin diseases; Retrospective analysis 
 

 25 Sutham Nanthamongkolchai , Chokchai Munsawaengsub , Pimsurang Taechaboonsermsak , Arpaporn Powwattana
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของย่ายายที่เลี้ยงหลานในเขตชนบทภาคเหนือของประเทศไทย Factors Influencing Happiness of the Grandmothers Raising Grandchildren in Rural Areas of Northern Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2013;96(suppl.5):S92-S97.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Happiness; Grandmother raising grandchildren; Self-esteem; Social support; Family relationship 
 

 26 Myo Min Lwin(เมียว มิน วิน) , [co] Chokchai Munsawaengsub , Sutham Nanthamongkolchai
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนครอบครัวของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสแล้วในเขตเมืองเหลียง สหภาพเมียนมาร์ Factors Influencing Family Planning Practice among Reproductive Age Married Women in Hlaing Township, Myanmar
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2013;96(suppl.5):S98-S106.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Family planning practice; Reproductive age; Attitude toward family planning; Married women; Myanmar 
 

 27 Naruemon Auemaneekul , Araya Chaingkhong , Pimsupa Chandanasotthi , Orawan Kaewboonchoo , Nutkamol Chansatitporn
Factors Related to Workplace Violence Against Occupational Health Nurses in the Manufacturing Industry
Journal = Asia Journal of Public Health Jan.-Dec. 2013;4:1-7.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Mental violence; Sexual violence; Physical viloence; Occupational health nurse; Manufacturing industry 
 

 28 Nongnuch Wongsawang , [co] Sunee Lagampan , Punyarat Lapvongwatana , Barbara J. Bowers
Family Caregiving for Dependent Older Adults in Thai Families
Journal = Journal of Nursing Scholarship Dec. 2013;45(4):336-343.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Family caregiving; dependent caregiving; dependent older adults; grounded dimensional analysis 
 

 29 Chonchanok Muangnapoh , Edward J. Feil , Santiago Castillo-RamÍrez , David M. Aanensen , Orasa Suthienkul , Douglas M. Neil , [co] Robert L. Davies
Genetic Relationships of Vibrio parahaemolyticus Isolates from Clinical, Human Carrier, and Environmental Sources in Thailand, Determined by Multilocus Sequence Analysis
Journal = Applied and Environmental Microbiology Apr. 2013;79(7):2358-2370.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 30 Pornpimol Kongtip , Panawadee Singkaew(พรรณวดี สิงห์แก้ว) , Witaya Yoosook , Suttinun Chantanakul , Dusit Sujirarat
ผลต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย Health Effects of People Living Close to a Petrochemical Industrial Estate in Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2013;96(suppl.5):S64-S72.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Industrial air pollutants; Health effects; Petrochemical industrial estate 
 

 31 Pannawadee Singkaew(พรรณวดี สิงห์แก้ว) , [co] Pornpimol Kongtip , Witaya Yoosook , Suttinun Chantanakul
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพของประชาชนที่อาศัยใกล้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจากการรับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศและน้ำใต้ดิน Health Risk Assessment of Volatile Organic Compounds in a High Risk Group Surrounding Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong Province
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2013;96(suppl.5):S73-S81.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Ambient air; Groundwater; Health risk assessment; Volatile organic compounds 
 

 32 Rapeeporn Kumnuan , Sittiporn Pattaradilokrat , Kamlang Chumpolbanchorn , Suntorn Pimnon , Somphong Narkpinit , Pongchai Harnyuttanakorn , [co] Tawee Saiwichai
In vivo transmission blocking activities of artesunate on the avian malaria parasite Plasmodium gallinaceum
Journal = Veterinary Parasitology Nov. 2013;197(3-4):447-454.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Anti-malarial compounds; Gametocytocide; In vivo tranmission Blocing assays 
 

 33 Jarruratt Prownebon , Phitaya Charupoonphol , Pat Saksirisampant , Thitithep Limvorapitak , Usanee Seepongpun , [co] Wilai Saksirisampant
Intestinal parasitic infections: High prevalence of Giardia intestinalis in children living in an orphanage compared with hill-tribe children as detected by microscopy and ELISA
Journal = Asian Biomedicine Dec. 2013;7(6):855-863.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : ELISA; Giaedia intestinalis, Hill-tribe Children; Intestinal parasite; Microscopy; Orphanage children; Preschool-aged children 
 

 34 Naruemon Auemaneekul , Sukmit Bhandari , Patcharaporn Kerdmongkol
Menstrual Hygiene Practices among Adolescents in a Rural District of Nepal
Journal = Asia Journal of Public Health Jan.-Dec. 2013;4:8-15.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Menstrual hygiene practices; Menstruasion; Adolescence; Nepal 
 

 35 Chukiat Viwatwongkasem , Pratana Satitvipawee , Sutthi Jareinpituk , Pichitpong Soontornpipit
Mixture Models for Estimating the Number of Drug Users in Thailand 2005-2007
This Journal is in Beall's List : Journal = Applied Mathematics Sep. 2013;4:1242-1250.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Capture-Recapture Count Data; Drug Use in Thailand; Mixture Models of Zero-Truncated Poisson Distributions; Population Size Estimation; Unobserved Zero Count Data 
 

 36 Pewpan Maleewong Intapan , Chakrit Hirunpetcharat , Churairat Kularbkaew , Wiboonchai Yutanawiboonchai , Penchom Janwan , Wanchai Maleewong
Modulation of Antibody Responses against Gnathostoma spinigerum in Mice Immunized with Crude Antigen Formulated in CpG Oligonucleotide and Montanide ISA720
Journal = Korean Journal of Parasitology Dec. 2013;51(6):637-644.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Gnathostoma spinigerum; CpG oligonucleotide; Th1-type response; Th2-type response; nematode; immunity 
 

 37 Chukiat Viwatwongkasem , Romanee Kudngaongarm(รมณีย์ ขัดเงางาม) , Somchai Chaisupamongkollarp(สมชัย ชัยศุภมงคลลาภ) , Chanida Thamsoonthorn(ชนิดา ธรรมสุนทร) , Anchalee Naovaratsophon(อัญชลี เนาวรัตน์โสภณ) , Prapon Nipattasat(ประพนธ์ นิพัทธสัจก์) , Weeranun Vichathai(วีรนันท์ วิชาไทย) , Chaweewan Pakdethanakul(ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล) , Sutthi Jareinpituk , Pratana Satitvipawee
การไม่เคี้ยวอาหารด้วยฟันเทียมถอดได้ทั้งปากของชาวไทยผู้สูงอายุ Not Chewing Food Among the Thai Elderly with Complete Denture
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2013;96(Suppl.5):S171-S180.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Not chewing food; Thai elderly dentures; Implants; ?Khao Aroi? or ?Delicious Rice? Project; Dental prosthesis service campaign project  
 

 38 Aung Zaw Zaw Phyo , [co] Nutkamol Chansatitporn , Kulaya Narksawat
Oral Health Status and Oral Hygiene Habits among Children Aged 12-13 Years in Yangon, Myanmar
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Nov. 2013;44(6):1108-1114.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Dental Caries; Oral Hygiene Habits; Schoolchildren; Myanmar 
 

 39 Pornpimol Kongtip , Noppanun Nankongnab , Susan R. Woskie , Akkarat Phamonphon , Prapin Tharnpoophasiam , Kitsiluck Wilaiwan , Punnee Srasom
Organophosphate urinary metabolite levels during pregnancy, delivery and postpartum in women living in agricultural areas in Thailand
Journal = Journal of Occupational Health Sep. 2013;55(5):367-375.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Argricultural activities; Organophosphate metabolites; Pesticides; Pregnant women 
 

 40 Naruemon Auemaneekul
การรับรู้ของบิดามารดาในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องการสร้างวินัยให้กับเด็กและการทารุณกรรมเด็ก Parents' Perceptions of Child Abuse and Child Discipline in Bangkok, Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2013;96(Suppl.5):S181-S189.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Child Abuse; Child Discipline 
คำสำคัญ : การทารุณกรรมเด็ก; การสร้างวินัยให้กับเด็ก 
 

 41 Chardsumon Prutipinyo , Nitin Bhatt , [co] Nithat Sirichotiratana
การรับรู้และความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสูบบุหรี่น้ำของนักท่องเที่ยวในแหล่งสถานบันเทิงแห่งหนึ่งของกรุงเทพ ประเทศไทย Perception and Knowledge on Health Risks by Waterpipe Tobacco-Smoking Tourists in a Night Spot of Bangkok, Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2013;96(suppl.5):S42-S48.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : Waterpipe smoking; Tourist perception; Violation of tobacco products control law 
คำสำคัญ : การสูบบุหรี่น้ำ; การรับรู้ของนักท่องเที่ยว; การละเมิดกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 

 42 Nithat Sirichotiratana , Subash Yogi , [co] Chardsumon Prutipinyo
Perception of Tourists Regarding the Smoke-Free Policy at Suvarnabhumi International Airport, Bangkok, Thailand
Journal = International Journal of Environmental Research and Public Health Aug. 2013;10(9):4012-4026.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : tourists; smoke-free policy; smoke-free airport; perception; Thailand 
 

 43 Nattaya Ongphimai , [co] Supathra Lilitchan , Kornkanok Aryusuk , Akkarach Bumrungpert , Kanit Krisnangkura
Phenolic acids content and antioxidant capacity of fruit extracts from Thailand
Journal = Chiang Mai Journal of Science Oct. 2013;40(4):636-642.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : fruit extracts; phenolic acids; soluble phenolic acids; insoluble phenolic acids; antioxidant capacity 
 

 44 S. Saiyood , Duangrat Inthorn , Alisa S. Vangnai , [co] Paitip Thiravetyan(ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ)
PHYTOREMEDIATION OF BISPHENOL A AND TOTAL DISSOLVED SOLIDS BY THE MANGROVE PLANT, BRUGUIERA GYMNORHIZA
Journal = International Journal of Phytoremediation May 2013;15(5):427-438.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Phytoremediation; Bisphenol A; Total dissolved solids; B. gymnorhiza 
 

 45 Withida Patthanaissaranukool , [co] Chongchin Polprasert , Andrew J. Englande Jr.
Potential reduction of carbon emissions from Crude Palm Oil production based on energy and carbon balances
Journal = Applied Energy Feb. 2013;102:710-717.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Biomass, Carbon-balanced model, Carbon equivalences, Palm oil milling 
 

 46 Jongkol Podang , Piyamitr Sritara(ปิยมิตร ศรีธรา) , Kulaya Narksawat
ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะกลุ่มอาการทางเมตาบอลิซึมในกลุ่มประชากรไทยวัยทำงาน Prevalence and Factors associated with Metabolic Syndrome among a Group of Thai Working Population: a Cross Sectional Study
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2013;96(suppl.5):S33-S41.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Metabolic syndrome; prevalence; factors associated with MetS; Thai working adults 
 

 47 Suwat Srisorrachatr , Seinne Lai Zaw(ซีน ไล ซอว์) , Kanittha Chamroonsawasdi
คุณภาพชีวิตของผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในเมืองย่างกุ้ง, สาธารณรัฐเมียนม่า Quality of Life among Women Living with HIV/AIDS in Yangon, Myanmar
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2013;96(Suppl.5):S138-S145.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
Key Words : Quality of life; perceived stigma; social support; women living with HIV/AIDS 
 

 48 Sangkaew Rachpukdee , [co] Nopporn Howteerakul , Nawarat Suwannapong , Smarn Tang-aroonsin
Quality of Life of Stroke Survivors: A 3-Month Follow-Up Study
Journal = Journal of Stroke and Carebrovascular Diseases Jul. 2013;22(7):e70-e78.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
Key Words : SF-36, Barthel Index, Canadian Neurological Scale, prospective study 
 

 49 Sirichit Wongkamchai , Nuntiya Monkong , Pakpimol Mahannop , Piyanan Taweethavonsawat , Sumat Loymak , [co] Suporn Foongladda
Rapid detection and identification of Brugia malayi, B. pahangi, and dirofilaria immitis by high-resolution melting assay
Journal = Vector-Borne and Zoonotic Diseases Jan. 2013;13(1):31-36.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Filariasis?Brugia malayi?B. pahangi?Dirofilaria immitis?Identification?PCR?High-resolution melting assay. 
 

 50 Salakjit Sriproed , [co] Pramuk Osiri , Dusit Sujirarat , Suttinun Chantanakul , Kitiphong Harncharoen , Parichat Ong-artborirak , Susan R. Woskie
Respiratory effects among rubberwood furniture factory workers in Thailand
Journal = Archives of Environmental and Occupational Health Feb. 2013;68(2):87-94.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : furniture workers, latex, respiratory function, rubberwood, Thailand, wood dust 
 

 51 Saowanee Cotama , Paron Dekumyoy , Yusthana Samung , [co] Usa Lek-Uthai
Salivary glands proteins expression of Anopheles dirus A fed on Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum infected human blood
Journal = Journal of Parasitology Research Jun 2013;: Article No.535267.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 52 Manirat Therawiwat , Nirat Imamee , Thaweesak Khamklueng(ทวีศักดิ์ คำกลึง)
การรับรู้ความสามารถตนเอง สมดุลการตัดสินใจและขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการปฏิบัติในการบริโภคของผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง จังหวัดอุทัยธานี Self-Efficacy, Decisional Balance and Stages of Change on Dietary Practices of Metabolic Syndrome Persons, Uthai Thani Province
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2013;96(Suppl.5):S131-S137.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Stages of change; Dietary practices; Decisional balance 
 

 53 Sebastian G. Gornik , Amaya Albalat , Chonchanok Muangnapoh , [co] Douglas M. Neil
Shelf life extension of whole Norway lobster Nephrops norvegicus using modified atmosphere packaging
Journal = International journal of Food Microbiology Nov. 2013;167(3):369-377.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Norway lobster; Modified atmosphere packaging; QIM; SSO; Photobacterium phosphoreum 
 

 54 Warapone Satheannoppakao , Rachada Kasemsup(รัชดา เกษมทรัพย์) , Rungkarn Inthawong(รุ่งกานต์ อินทวงศ์) , Suwat Chariyalertsak(สุวัฒน์ จริยเลิศศักดิ์) , Rassamee Sangthong(รัศมี สังข์ทอง) , Surasak Taneepanichskul(สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล) , Panwadee Putwatana PhD(พรรณวดี พุธวัฒนะ) , Pattapong Kessomboon(ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์) , Wichai Aekplakorn
การบริโภคโซเดียมและตัวกำหนดทางสังคมประชากรของการไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำการบริโภคโซเดียมประจำวัน: การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 Sodium Intake and Socio-Demographic Determinants of the Non-Compliance with Daily Sodium Intake Recommendations: Thai NHES IV
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2013;96(Suppl.5):S161-S170.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Sodium; Socio-demegraphic determinants; Recommendations; Thai NHES 
 

 55 Mathuros Thipayamongkolkul , Jongkol Podang , Sukhontha Siri
การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของปัจจัยทางสังคมของวัณโรคในประเทศไทย Spatial Analysis of Social Determinants for Tuberculosis in Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2013;96(Suppl.5):S116-S121.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Spatial autoregressive model Socio-economic Ecological study 
 

 56 Wonpen Kaewpan , Panan Pichayapinyo , [co] Malinee Sombhopcharoen
Survey of Cigarette Promotional Items from Street Vendors: A Thai Prtliminary Study
Journal = Asia Journal of Public Health Jan.-Dec. 2013;4:27-31.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Cigarette Promotional Items; Street Vendors; Tobacco marketing 
 

 57 Warunee Phligbua(วารุณี พลิกบัว) , [co] Kanaungnit Pongthavornkamol(คณึงนิจ พงศ์ถาวรกมล) , Tish M Knobf , Tiraporn Junda(ธิราภรณ์ จันดา) , Chukiat Viwatwongkasem , Vichien Srimuninnimit(วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต)
กลุ่มอาการและคุณภาพชีวิตของสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาเสริมด้วยเคมีบำบัด Symptom clusters and Quality of life in women with breast cancer receiving adjuvant chemotherapy
Journal = Pacific rim International Journal of Nursing Research Jul.-Sep. 2013;17(3):249-267.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Symptom experiences; Symptom clusters; Quality of life; Breast cancer; Chemotherapy 
คำสำคัญ : ประสบการณ์ของอาการ; กลุ่มอาการ; คุณภาพชีวิต; มะเร็งเต้านม; เคมีบำบัด 
 

 58 Monika S Sitepu , Jaranit Kaewkungwal , Nathanej Luplerdlop , Ngamphol Soonthornworasiri , Tassanee Silawan , Supawadee Poungsombat , [co] Saranath Lawpoolsri
Temporal patterns and a disease forecasting model of dengue hemorrhagic fever in Jakarta based on 10 years of surveillance data
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Mar. 2013;44(2):206-217.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน  
Key Words : Dengue hemorrhagic fever; Time series analysis; Seasonal autoregressive integrated moving average; Forcasting 
 

 59 Manika Wisessathorn , [co] Chanuantong Tanasugarn , Edwin B. Fisher
The Impact of Child?s Severity on Quality-of-Life among Parents of Children with Autism Spectrum Disorder: The Mediating Role of Optimism
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Oct. 2013;96(10):1313-1318.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
Key Words : Autism spectrum disorder (ASD); Optimism; Quality-of-life; Mediating role 
 

 60 Weena Thiangtham , Surintorn Kalampakorn , Thitima Intharanate(ฐิติมา อินทร์เนตร) , Wanpen Sornsin(วันเพ็ญ สอนศิลป)
ประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงไทยกับการสูบบุหรี่ : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา The Life Experiences of Thai Women and Smoking : A Phenomenological Study
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2013;96(suppl.5):S55-S63.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Phenomenological study; Women; Smoking 
 

 61 Rotsukon Varitsakul , Siriorn Sindhu , Aurawamon Sriyuktasuth , Chukiat Viwatwongkasem , Cheryl R Dennison Himmelfarb
The relationships between clinical, socio-demographic and self-management: Factors and complications in Thai peritoneal dialysis patients
Journal = Renal Society of Australasia Journal Jul. 2013;9(2):85-92.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Complications; peritoneal dialysis; relationships; self-management; socio-demographic 
 

 62 Tatirat Suwansujarid , [co] Poranee Vatanasomboon , Nan Gaylord , Punyarat Lapvongwatana
Validation of the parenting sense of competence scale in fathers: thai version
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Sep 2013;44(5):916-926.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
Key Words : Confirmatory factor analysis; Fathers; Parenting competence; PSOC scale; Thailand 
 

 63 Anoop Singh Gurung(อนูฟ ซิง กูรุง) , [co] Oranut Phacheun , Chaweewon Boonshuyar , Alish Prajapati(อลิส ปราจาปาติ) , Chanin Chareonkul
ทำไมเด็กเร่ร่อนในกรุงกาฏมันฑุจึงไม่เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านฟื้นฟู Why do the street children of Kathmandu do not want to live in Rehabilitation Homes?
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2013;96(Suppl.5):S146-S152.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Street children; Decision; Rehabilitation home; Attitude; Resilience 
 

 

 

ระดับชาติ


 1 มลินี สมภพเจริญ , วันเพ็ญ แก้วปาน , ปาหนัน พิชยภิญโญ
ช่องทางการจัดจำหน่ายสิ่งของที่มีตราบุหรี่ (CPI : Cigarette promotional items) สิ่งที่ผู้ขายก็ไม่รู้ ผู้ซื้อก็ไม่ทราบว่า...ผิดกฎหมาย

Journal = Journal of Communication Arts Mar. 2013;31(2):27-36.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 2 นัยนา ยอดระบำ[Naiyana Yodrabum] , [co] มณฑา เก่งการพานิช , นิรัตน์ อิมามี , ธราดล เก่งการพานิช
การวิจัยเชิงปฏิบัตการเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการถวายอาหารสุขภาพแด่พระสงฆ์ของประชาชนอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา An Action Research to Promote Healthy Food Offering Behaviors to Monks of People in Takuapa District, Phang-Nga Province

Journal = Journal of Health Education Jan.-Apr. 2013;36(123):51-64.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Action Research; Healthy Food Offering Behavior; Monk 
คำสำคัญ : วิจัยปฏิบัติการ; อาหารสุขภาพ; พระสงฆ์ 
 

 3 ณิชาพัฒน์ เรืองสิริวัฒก์[Nichaphat Rueangsiriwat] , [co] ปาหนัน พิชยภิญโญ , สุนีย์ ละกำปั่น
ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง ในประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 An Effectiveness of Program Applying The Transtheoretical model in Dietary Consumption Among Population at Risk of Diabetes Mellitus Type 2

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2013;27(1):74-87.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : dietary consumption; Thai population; diabetes mellitus type 2; Transtheoretical Model 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการรับประทานอาหาร; ประชากรไทย; โรคเบาหวานชนิดที่ 2; ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง 
 

 4 ณิชาภา เดชาปภาพิทักษ์[Dchapaphapeaktak N.] , [co] สมชาติ โตรักษา , สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์[Ruangkanchanaseart S.]
การพัฒนางานบริการบำบัดระยะสั้นผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ หน่วยบำบัดระยะสั้นโรคข้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี An Improvement of Short Stay Service for Rheumatologic Patients at Rheumatology Short Stay Unit of Faculty of Medicine Ramathibodi

Journal = Ramathibodi Medical Journal Apr.-Jun. 2013;36(2):119-124.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Rheumatology; Model development; Routine to research; Experimental development research; Operating manual 
คำสำคัญ : โรคข้ออักเสบ; การพัฒนารูปแบบ; งานประจำสู่การวิจัย; วิจัยพัฒนาเชิงทดลอง; คู่มือปฏิบัติงาน 
 

 5 ณิชาภา เดชาปภาพิทักษ์[Dchapaphapeaktak N] , [co] สมชาติ โตรักษา , สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์[Ruangkanchanaseart S]
การพัฒนางานบริการบำบัดระยะสั้นผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ หน่วยบำบัดระยะสั้นโรคข้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี An Improvement of Short Stay Service for Rheumatologic Patients at Rheumatology Short Stay Unit of Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

Journal = Ramathibodi Medical Journal Apl.-Jun. 2013;36(2):118-124.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Rheumatology; Model development; Routine to research; Experimental development research; Operating manual 
คำสำคัญ : โรคข้ออักเสบ; การพัฒนารูปแบบ; งานประจำสู่การวิจัย; วิจัยพัฒนาเชิงทดลอง; คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

 6 กฤชคุณ สีด่อน[Kritchakhun Seedorn] , ปิยธิดา ตรีเดช , สุคนธา ศิริ
การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วยของการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2555 Analysis of activity-based costing per unit for treatment of diabetes patients Bangyai Hospital Nonthaburi province, fiscal year 2012

Journal = Region 4 Medical Journal Sep.-Dec. 2013;15(3):219-226.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Cost analysis; Activity-based costing per unit system; Unit-cost 
คำสำคัญ : การวิเคราะห์ต้นทุน; ระบบการคิดต้นทุนกิจกรรม; ต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วย 
 

 7 ดวงนภา อินทรสงเคราะห์[Duangnapa Intharasongkroh] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี
การตัดสินใจบริจาคโลหิตในเขตกรุงเทพมหานคร Blood donation decision in Bangkok Metropolitan

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Jun. 2013;29(1):65-81.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
Key Words : Decision; Blood donation; Bangkok metropolitan 
คำสำคัญ : การติดสินใจ; บริจาคโลหิต; กรุงเทพมหานคร; พื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ 
 

 8 พาณิภัค โพธิ์เงิน[Phaniphuk Pho-Ngoen] , สุรชาติ ณ หนองคาย , กิติพงษ์ หาญเจริญ
การปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550 ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลราชวิถี Compliance with the regulation of nursing council related to ethical of nursing and midwifery profession ethics B.E. 2550 registered nurse in Rajavithi Hospital

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Jun. 2013;29(1):13-30.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Professional nurse; Compliance; Value toward nursing profession; Ethical reasoning 
คำสำคัญ : พยาบาลวิชาชีพ; กปฏิบัติตาม; ค่านิยมต่อวิชาชีพพยาบาล; การตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
 

 9 เหมือนแพร รัตนศิริ[Muenpair Rattanasiri] , [co] วราภรณ์ เสถียรนพเก้า , รัชดา เกษมทรัพย์[Rachada Kasemsup] , มธุรส ทิพยมงคลกุล
รูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์และความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในนักเรียนหญิงมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 Computer Usage Patterns and their Association with Nutritional Status in Female Students Grade 10-12

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2013;43(1):17-29.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Computer; Nutritional Status, Female Students 
คำสำคัญ : คอมพิวเตอร์; ภาวะโภชนาการ; นักเรียนหญิง 
 

 10 อรสา ตั้งสายัณห์[Orasa Tangsayan] , เพ็ญพักตร์ อุทิศ[Penpaktr Uthis] , สุคนธา คงศีล , สุขุม เจียมตน[Sukhum Jiamton]
การวิเคราะห์ต้นทุน-ป่ระสิทธิผล การควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวานอย่างได้ผล ปีงบประมาณ 2553 โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร Cost-Effectiveness Analysis of Successfully Controlling Blood Glucose in Diabetic Patients in Fiscal Year 2010, Medical Service Department, Bangkok Metropolitan Administration

Journal = Kuakarun Journal of Nursing Jan.-Jun. 2013;20(1):72-85.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Cost-Effectiveness; Blood Glucose Control; Diabetic Mellitus Diseases 
คำสำคัญ : ต้นทุน-ประสิทธิผล; การควบคุมระดับน้ำตาล; โรคเบาหวาน 
 

 11 รัตนา ภาชนนท์[Rutana Pachanon] , ภูริยา งามวงศ์สถิต[Puriya Ngamwongsatit] , กนกรัตน์ ศิริพานิชกร , [co] อรษา สุตเธียรกุล
การตรวจ Enterotoxigenic Escherichia coli ที่ก่อโรคอุจจาระร่วงในลูกสุกรด้วยวิธี Polymerase การตรวจ Entterotoxigenic Detection of Enterotoxigenic Escherichia coli in Diarrheal Piglets by Polymerase

Journal = Thai Journal of Genetics Jul. 2013;6: Article No.Special Issue 1:317-320.

Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา
Key Words : Enterotoxigenic Escherichia coli; Piglet; PCR 
คำสำคัญ : เอ็นเทอโรท็อกซิเจนิค เอสเชอริเชีย โคไล; ลูกสุกร; พีซีอาร์ 
 

 12 ณัฏฐา สุขตัว[Natta Suktua] , กนกรัตน์ ศิริพานิชกร , อุไรวรรณ โฆษิตตานนท์[Uraiwan Kositanont] , [co] อรษา สุตเธียรกุล
การตรวจ Vibrio parahaemolticus สายพันธุ์ก่อโรคที่แยกได้จากตัวอย่างทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อมด้วยวิธี Multiplex polymerase chain reaction Detection of Pathogenic Vibrio Parahaemolyticus Isolated from Clinical and Environmental Samples by Multiplex Polymerase Chain Reaction

Journal = Thai Journal of Genetics Jul. 2013;6: Article No.Special Issue 1:321-324.

Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา
Key Words : ldh; tdh; trh; multiplex PCR 
คำสำคัญ : ยีน ldh; ยีน tdh; ยีน trh; มัลติเพล็กซ์ พีซีอาร์ 
 

 13 กาญจนา เพ็งเหล็ง[Karnjana Pengleng] , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , สุปรียา ตันสกุล , นิรัตน์ อิมามี
ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองและการสนับสนุนทางสังคมในพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม Effect of a Self-Regulation and Social Support Program on Food Consumption of Persons at Risk for Hypertension, Banglane District, Nakhorn Pathom Province

Journal = Journal of Health Education Jan.-Apr. 2013;36(123):38-50.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Self-regulation; Social Support; Persons at risk for Hypertension 
คำสำคัญ : การกำกับตนเอง; การสนับสนุนทางสังคม; กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 
 

 14 ปราณิศา กิ่งกังวาลย์[Pranisa Kingkangwan] , [co] ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ , ธราดล เก่งการพานิช , ลักขณา เติมศิริกุลชัย
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักในนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Effect of Exercise Promoting Program for Weight Control in the Fifth Grade Students with Overweight

Journal = Journal of Health Education May.-Aug. 2013;36(124):61-75.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Fruit and vegetable dietary behaviors; Predicting factors; Elementary school student 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้; ปัจจัยทำนาย; นักเรียนประถมศึกษา 
 

 15 ปัจจยา ตันติวีรสุต[Tantivirasut P.] , ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์[Laohakunjit N.] , อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์[Suttusansanee U.] , ฉัตรภา หัตถโกศล , [co] พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล
ผลของการเอกซ์ทรูชันต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระ และสมบัติทางกายภาพของแป้งข้าวไรซ์เบอรี่พรีเจลาทิไนซ์ Effect of Extrusion on Total Phenolic Content, Antioxidant Activities and Physical Properties of Pregelatinized Riceberry Flour

Journal = Agricultural Science Journal May.-Aug. 2013;44(2): Article No.Suppl.:205-208.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Riceberry; Pregelatinized flour; Exttusion; Antioxidant activities 
คำสำคัญ : ข้าวไรซ์เบอรรี่; แป้งพรีเจลาทีไนซ์; เอกซ์ทรูชัน; ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระ 
 

 16 ขนิษฐา วงค์ลาว[Wonglao K.] , วรางคณา ศรีจำนงค์[Srichamnong W.] , ฉัตรภา หัตถโกศล , อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์[Suttisansanee U,] , [co] พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล
ผลของขนาดอนุภาคแป้งข้าวกล้องสินเหล็กทดแทนแป้งสาลีบางส่วนต่อคุณภาพบิสกิต Effect of Particle Size of Sinlek Brown Rice Flour as a Partially Substituent of Wheat Flour on Biscuits Quality

Journal = Agricultural Science Journal May.-Aug. 2013;44(2): Article No.Suppl.:181-184.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Sinlek brown rice; Particle size; Biscuit 
คำสำคัญ : ข้าวกล้องสินเหล็ก; ขนาดอนุภาค; บิสกิต 
 

 17 นรินทร์ภพ ช่วยการ[N. Chuaykarn] , ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์[N. Laohakunjit] , อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์[U. Suttisansanee] , ฉัตรภา หัตถโกศล , [co] พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล
อิทธิพลของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพและทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมไขมันต่ำ Effect of Riceberry Flour on Physico-chemical and Sensory Properties of Low Fat Ice Cream

Journal = Agricultural Science Journal May.-Aug. 2013;44(2): Article No.พิเศษ:589-592.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Riceberry flour; Low fat ice cream; Antioxidant 
คำสำคัญ : แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่; ไอศกรีมไขมันต่า; สารต้านอนุมูลอิสระ 
 

 18 รัชนีวรรณ สะอาดศรีวีรเดช[Sa-ardsriweradej R.] , สุภัทร์ ไชยกุล , ฉัตรภา หัตถโกศล
ผลของอุณหภูมิและเวลาการแช่ต่อคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของข้าวกล้องสินเหล็ก Effect of Soaking on Physico-chemical Properties of Sinlek Brown Rice

Journal = Agricultural Science Journal May.-Aug. 2013;44(2): Article No.Suppl.:9-12.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Sinlek brown rice; Soaking; Viscosity; Physico-chemical properties 
คำสำคัญ : ข้าวกล้องสินเหล็ก; การแช่นัำ; ความหนืดคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ 
 

 19 รมย์นลิน เขียนจูม[Romnalin Keanjoom] , วงเดือน ปั้นดี , สุภาวดี บุญชื่น , สุเทพ ศิลปานันทกุล , ขวัญชัย สมบัติศิริ[Kwnachai Sombatsiri]
ผลของน้ำมันสะเดาไทย สารสกัดจากเมล็ดและใบสะเดาไทยต่อการตายของลูกน้ำยุงลาย Aedes aegypti (L.) Effect of Thai Neem Oil, Thai Neem Seed and Leaf Extracts on Mortality of Aedes aegypti (L.) Larvae

Journal = Journal of Social Sciences and Liberal Arts 2013;2(1):60-69.

Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Key Words : Aedes aegypti; Thai neem; Azadirachta siamensis 
คำสำคัญ : ยุงลาย; สะเดาไทย; ไม้/ต้นสะเดา 
 

 20 ริษา บุนนาค[Risa Bunnag] , [co] ลักขณา เติมศิริกุลชัย , ภรณี วัฒนสมบูรณ์ , อาภาพร เผ่าวัฒนา
ประสิทธิผลของโปรแกรมทักษะชีวิตในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครปฐม Effectiveness of Life Skills Program for Preventive Sexual Risk Behaviors of Secondary School Students, Nakhon Pathom Province

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2013;43(1):80-93.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Life skills, Perventive sexual risk behaviors, Secondary school students (grade 8) 
คำสำคัญ : ทักษะชีวิต พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 21 วลัยพร สิงห์จุ้ย[Walaiporn Singjuy] , [co] วันเพ็ญ แก้วปาน , อาภาพร เผ่าวัฒนา
ประสิทธิผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคต่อพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคปอดของผู้ดูแล Effectiveness of Protection Motivation Theory Application Program on Tb Prevention Behavior of Caregivers

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2013;27(3):14-26.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : TB prevention behavior; Health protection motivation theory; Caregiver 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการป้องก้นวัณโรคปอด; ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค; ผู้ดูแล 
 

 22 วชิราภรณ์ แสนสิงห์[Wachiraporn Sansing] , [co] ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ , ธราดล เก่งการพานิช , ลักขณา เติมศิริกุลชัย
ผลของโปรแกรมการควบคุมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีภาวะโภชนการเกิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 Effects of a Diet Control Program Among Overweight Prathomsuksa 5-6 Students

Journal = Journal of Health Education May.-Aug. 2013;36(124):76-88.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Diet control program; Overweight; Prathomsuksa 5-6 students 
คำสำคัญ : โปรแกรมการควบคุมการบริโภคอาหาร; ภาวะโภชนาการเกิน; นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 
 

 23 วิลาวรรณ สมตน[Wilawan Somton] , [co] ทัศนีย์ รวิวรกุล , ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ
ผลของโปรแกรมป้องกันการหกล้มสำหรับผู้สูงอายุ Effects of a Fall Prevention Program for Thai Older Adults

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2013;27(3):58-70.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Fall prevention program; Older adults 
คำสำคัญ : โปรแกรมป้องกันการหกล้ม; ผู้สูงอายุ 
 

 24 พัชนภา ศรีเครือดำ[Phatnapha Srikhrueadam] , [co] ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา , ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน จังหวัดสุรินทร์ Effects of Capacity Building for Breast Self-Examination of Female Health Volunteers in Surin?s Communities

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2013;27(3):71-82.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Breast self-examination; Capacity building for BSE; Participatory learning; Female village health volunteers 
คำสำคัญ : การตรวจเต้านมด้วยตนเอง; การพัฒนาศักยภาพ; การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม; สตรีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
 

 25 วิภารัตน์ แก้วเทศ[Viparut Kaewtes] , [co] ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา , ภรณี วัฒนสมบูรณ์
ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและกิจกรรมทางกายในนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร Effects of Dietary and Physical Activity Behaviors Promotion Program for Overweight Students in Bangkok Metropolitan School

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2013;43(1):94-107.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Overweight; Consumption behavior; Physical activity behavior; Social Cognitive Theory; School age 
คำสำคัญ : ภาวะโภชนาเกิน; พฤติกรรมการบริโภคอาหาร; พฤติกรรมกิจกรรมทางกาย; ทฤษฎีปัญญาสังคม; เด็กวัยเรียน 
 

 26 ศรีพรรษ์ ถาวรรัตน์[Sriphan Thavonrut] , [co] ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา , ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
ผลของการใช้โปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะต่อพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น Effects of Information Motivation and Behavioral Skills Model on Sexual Health Behaviors in Male Secondary School Students

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2013;27(2):14-26.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Information Motivation and Behavioral Skills Model; Sexual Health Beahviors; Male Secondary School Students 
คำสำคัญ : โปรแกรมการให้ข้อมูลข่่าวสาร การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะ; พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ; นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 27 ปัทมาภรณ์ พรหมวิเศษ[Pattamaporn Promvises] , [co] ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา , ณัฐกมล ชาญสาธิตพร , แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ , กลีบสไบ สรรพกิจ[Kleebsabai Sanpakit]
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้ดูแลหลักต่อการดูแลเด็กป่วย โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาววัยก่อนเรียนที่บ้าน Effects of The Caregiver's Empowerment Program on Home Care for Preschool Children with Leukemia

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2013;27(1):88-101.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : caregiver; empowerment; preschool children; leukemia 
คำสำคัญ : ผู้ดูแลหลัก; การเสริมสร้างพลังอำนาจ; เด็กวัยก่อนเรียน; โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
 

 28 อุไรวรรณ นาคเขียว[Uraiwan Nakkeaw] , เจตนิพิฐ บ่อทอง[Jednipit Borthong] , ศรีรัตน์ พรเรืองวงศ์[Srirat Pornruangwong] , ภูริยา งามวงศ์สถิต[Puriya Ngamwongsatit] , กนกรัตน์ ศิริพานิชกร , [co] อรษา สุตเธียรกุล
การประเมินความจำเพาะของไพรเมอร์ที่ใช้ตรวจ Salmonella enterica subspecies enterica Evaluation of the Specificity of Published Primers for Detecting Salmonella enterica subspecies enterica

Journal = Thai Journal of Genetics Jul. 2013;6: Article No.Special Issue 1:290-294.

Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา
Key Words : Salmonella enterica subspecies enterica; PCR; specific primer 
คำสำคัญ : ซัลโมเนลลา; พีซีอาร์; ไพรเมอร์จำเพาะ 
 

 29 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
การประเมินผลการนำกฎหมายไปปฏิบัติด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในประเทศไทย Evaluation on legal implementation of tobacco product control and protection of non-smokers' health in Thailand

Journal = Quality of Life and Law Journal Jan.-Jun. 2013;9(1):72-90.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Legal implementation; Law on tobacco product control; protection of non-smokers' health; MPOWER 
คำสำคัญ : การนำกฎหมายไปปฏิบัติ; กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ; การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่; เอ็มพาวเวอร์ 
 

 30 สุพรรณี กาวีละ[Supannee Kawela] , [co] มณฑา เก่งการพานิช , ธราดล เก่งการพานิช , ศรัณญา เบญจกุล[Sarunya Benjakul]
พฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร Exercise Behavior Among Employees of Industries in Bangkok

Journal = Journal of Health Education Jan.-Apr. 2013;36(123):81-93.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Exercise Behavior; Industry Employee; Bangkok Metropolis 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการออกกำลังกาย; พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม; กรุงเทพมหานคร 
 

 31 จริยา พลเหี้ยมหาญ[Jariya Ponheamhan] , [co] ภรณี วัฒนสมบูรณ์ , สุปรียา ตันสกุล , ตุ๋ย ยังน้อย
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมดูและทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองในอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม Factors Affecting Pre-School Children Dental Health Care Behaviors of Parents in Pronsawan District, Nakhornphanom Province

Journal = Journal of Health Education Jan.-Apr. 2013;36(123):22-36.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาอนามัยชุมชน
Key Words : Dental Health Care Behavior; Pre-school Children; Parent 
คำสำคัญ : พฤติกรรมดูแลทันตสุขภาพ; เด็กก่อนวัยเรียน; ผู้ปกครอง 
 

 32 อลงกรณ์ เปกาลี[Alongkorn Pekalee] , [co] ลักขณา เติมศิริกุลชัย , ภรณี วัฒนสมบูรณ์ , ธราดล เก่งการพานิช
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ของผู้ประกอบการร้านบริการอินเตอร์เน็ตและเกมส์ กรุงเทพมหานคร Factors Associated with Compliance with the Non-smokers' Health Protection Act 1992 of Internet Cafe' Proprietors in Bangkok

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2013;43(1):30-41.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Non-Smoker's Health Protection Act 1992, Compliance, Internet Cafe 
คำสำคัญ : กฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่; การปฏิบัติตามกฏหมาย; ร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์ 
 

 33 ทวีศักดิ์ คำกลึง[Thaweesak Khamklueng] , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ที่มีอาการเมตาบอลิก ซินโดรม จังหวัดอุทัยธานี Factors Associated with Stages of Change for Dietary Intake of Persons with Metabolic Syndrome, Uthaithani Province

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2013;27(3):27-40.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Stage of change; Dietary intake; Decisional balance 
คำสำคัญ : ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม; พฤติกรรมการบริโภคอาหาร; สมดุลการตัดสินใจ 
 

 34 เบญจมาพร อาษากิจ[Benchamaporn Arsakit] , จารุวรรณ ธาดาเดช , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ , ยุวดี เกตสัมพันธ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันองค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไทยแห่งหนึ่ง Factors influencing organizational commitment of the registered nurses in a university hospital in Thailand

Journal = Vajira Nursing Journal Jan.-Jun. 2013;15(1):13-28.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Organizational commitment; Working motivation factors; Organizational Climate 
คำสำคัญ : ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ; ปัจจัยจูงใจในการทำงาน; การรับรู้บรรยากาศองค์การ 
 

 35 มนชยา สมจริต[Monchaya Somjarit] , [co] ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ , พัชราพร เกิดมงคล , อาภาพร เผ่าวัฒนา , สิริประภา กลั่นกลิ่น
ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมน้ำหนักตัวของนักเรียนหญิงมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร Factors influencing weight control among female high school students in the Bangkok metropolitan area

Journal = Journal of Public Health and Development May.-Aug. 2013;11(2):3-17.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Weight control; Female high school students; Predictives factors 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักตัว; นักเรียนหญิง; ปัจจัยทำนาย 
 

 36 มณฑา เก่งการพานิช , สุพัตร์ตา งามดำ[Supatta Ngamdum] , [co] ธราดล เก่งการพานิช
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีในจังหวัดราชบุรี Factors predicting cervical cancer screening behavior among women in Ratchaburi Province

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2013;43(2):175-187.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Cervical cancer; Predicting factors; Screeing behvior 
คำสำคัญ : มะเร็งปากมดลูก; ปัจจัยทำนาย; การตรวจคัดกรอง 
 

 37 อิสรียา ณ น่าน[Itsareeya Na Nan] , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี , สุปรียา ตันสกุล
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาบ้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครสวรรค์ Factors Predicting Risk Behaviors of Amphetamine Use in Junior High School Students Nakhon Sawan Province, Thailand

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2013;36(125):28-41.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Risk behaviors regarding amphetamine use; Predicting factors; Jounior high school student 
คำสำคัญ : พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาบ้า; ปัจจัยทำนาย; นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 38 เมธินี แหล่งหล้าเลิศสกุล[Mathinee Langlarlertsakul] , นิรัตน์ อิมามี , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , ธราดล เก่งการพานิช
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จังหวัดภูเก็ต Factors Predicting Self-Care Behavior on Diet and Execise of Diabetes Risk Group, Phuket Province, Thailand

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2013;43(1):55-67.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Diabetes risk group; Self-care; Diet and Exercise; Behavior 
คำสำคัญ : กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน; การดูแลตนเอง; พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย 
 

 39 สุธีรา บุญแต้ม[Sutheera Boontam] , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , สุปรียา ตันสกุล , นิรัตน์ อิมามี
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี Factors Related to Self Care Behavior Among Type 2 Diabetic Patients, Supan Buri Province

Journal = Journal of Health Education Jan.-Apr. 2013;36(123):65-80.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Self-care Behavior; Perceived Self-efficacy; Outcome Expectations; Patients With Type 2 Diabetes Mellitus 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการดูแลตนเอง; การรับรู้ความสามารถตนเอง; ความคาดหวังในผลดี; ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
 

 40 พัชรียา สีห์จักร์[Patchareeya Seijak] , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี , มันทนา ประทีปะเสน
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองเพื่อควบคุมความดันโลหิตของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง Factors Related to Self-Management Behaviors on Blood Pressure Control of Persons with Hypertension

Journal = Journal of Health Education May.-Aug. 2013;36(124):17-29.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Self-care behaviors; Hypertension; Persons with hypertension 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการดูแลตนเอง; ความดันโลหิตสูง; ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง 
 

 41 สุมาพร สุจำนงค์[Sumaporn Sujamnong] , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรี FACTORS RELATED TO SELF-MANAGEMENT OF HYPERTENSIVE PATIENTS, TALADKWAN DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITAL, NONTHABURI PROVINCE

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jul.-Dec. 2013;29(2):20-30.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Self-Management Behaviors; Hypertensive Patients 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการจัดการตนเอง; ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
 

 42 ณัฐธิดา ปัญจะโรทัย[Nattida Panjarothai] , [co] สุปรียา ตันสกุล , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาหญิงในจังหวัดนครนายก Factors Related to Sexual Risk Behavior among Female Secondary Students, Nakornnayok

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2013;36(125):72-85.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Sexual risk behaviors; Female secondary school students; Nakornnayok Province 
คำสำคัญ : พฤติกรรมทางเพศ; นักเรียนมัธยมศึกษาหญิง; จังหวัดนครนายก 
 

 43 มณฑา เก่งการพานิช , [co] ธราดล เก่งการพานิช , กรกนก ลัธธนันท์[Konkanok Lattanand] , ศรัณญา เบญจกุล , หทัยชนก พรรคเจริญ[Hataichanok Puckcharern]
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีในภาคใต้ของไทย FACTORS RELATED TO TAX AVOIDANT CIGARETTE SMOKING IN THE SOUTH OF THAILAND

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.- Jun. 2013;29(1):82-95.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Tax Avoidant Cigarettes; Current Smokers; The South of Thailand 
คำสำคัญ : บุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี; ผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน; ภาคใต้ของไทย 
 

 44 จินตนา นัคราจารย์[Jintana Nackarajarn] , สุรินธร กลัมพากร , วันเพ็ญ แก้วปาน , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี
ปัจจัยที่่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทำงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร Factors Related to Work Ability of Nurses Working in Public Health Centers, Health Department, Bangkok Metropolitan Administration

Journal = Kuakarun Journal of Nursing Jul.-Dec. 2013;20(2):39-54.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Work Ability; Professional Nurses; Public Health Centers 
คำสำคัญ : ความสามารถในการทำงาน; พยาบาลวิชาชีพ; ศูนย์บริการสาธารณสุข 
 

 45 ศิริสุข วรรณศรี[Sirisuk Wannasri] , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี , เรวดี จงสุวัฒน์
พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี Fruit and Vegetable Dietary Behaviors in Elementary School Students, Surat Thani Province, Thailand

Journal = Journal of Health Education May.-Aug. 2013;36(124):45-60.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาโภชนวิทยา
Key Words : Fruit and vegetable dietary behaviors; Predicting Factors; Elementary school student 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้; ปัจจัยทำนาย; นักเรียนประถมศึกษา 
 

 46 วีรญา ศิริจรรยาพงษ์ , ปิยธิดา ตรีเดช , สุคนธา ศิริ
ความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลรามาธิบดี HAPPINESS IN WORK OF REGISTERED NURESES IN INPATIENT DEPARTMENT, RAMATHIBODI HOSPITAL

Journal = Vajira Nursing Journal Jul.-Dec. 2013;15(2):1-16.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : HAPPINESS IN WORK; ORGANIZATIONAL COMMITMENT; ETHICAL CLIMATE 
 

 47 อรัญญา ร่มโพธิ์เงิน[Aranya Rompongarn] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี , สุคนธา ศิริ
ความสุขในการทำงานของบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล Happiness in workplace of personnel of golden jubeilee medicalcenter mahidol university

Journal = Vajira Nursing Journal Jan.-Jun. 2013;15(1):29-43.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Happiness in workplace; The organization factor; Personnel of golden jubilee medical center; Mahidol University 
คำสำคัญ : ความสุขในการทำงาน; ปัจจัยระดับองค์กร; บุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก; มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 48 สมิทธิกร เย็นวัฒนา[Smitthikorn Yenwattana] , [co] ธราดล เก่งการพานิช , นิรัตน์ อิมามี , มณฑา เก่งการพานิช
โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างเจตคติและความภูมิใจในตนเองต่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Health Education Program for Pormoting Attitude and Self Esteem to Prevent Premature Sexual Intercourse Among Secondary School Female Students

Journal = Journal of Health Education Jan.-Apr. 2013;36(123):9-21.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Health Education Program; Attitude; Self-Esteem; Premature Sexual Intercourse 
คำสำคัญ : โปรแกรมสุขศึกษา; เจตคติ; ความภูมิใจในตนเอง; เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
 

 49 วาสนา พุ่มจันทร์[Wasana Pumjun] , [co] ธราดล เก่งการพานิช , สุปรียา ตันสกุล , มณฑา เก่งการพานิช
โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ Health Education Program for Promoting Self-Behavior of Coronary Artery Bypass Grafting Patients

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2013;36(125):10-27.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Health education program; Coronary artery bypass grafting patient; Self-care behavior 
คำสำคัญ : โปรแกรมสุขศึกษา; ผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ; พฤติกรรมการดูแลตนเอง 
 

 50 พิมลนาฏ ซื่อสัตย์[Pimolnat Suesat] , [co] สุปรียา ตันสกุล , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ Health-Promoting Behaviors of Secondary School Teachers, Surin Province

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2013;36(125):86-101.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Health-promoting behaviors; Secondary school teachers; PRECEDE Framework 
คำสำคัญ : พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ; อาจารย์มัธยมศึกษา; PRECEDE Framework 
 

 51 สุปรียา ตันสกุล , ภรณี วัฒนสมบูรณ์
การพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชนและการรับรู้พลังอำนาจตนเองโดยการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ Improving Public Speaking Skill and Perceived Self-Empowerment through Experiential Learning among Students of Bachelor of Science Program in Public Health, Major in Health Education and Behavioral Sciences

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2013;43(3):218-229.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Public Speaking skill; Perceived self-empowerment; Experiential learning; Classroom action research; Teaching method 
คำสำคัญ : ทักษะการพูดในที่ชุมชน; การรับรู้พลังอำนาจตนเอง; การเรียนรู้เชิงประสบการณ์; การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน; วิธีการสอน 
 

 52 จารุวรรณ ธาดาเดช
การรับรองมาตรฐานสากลโรงพยาบาลในประเทศไทย: สถานการณ์และแนวโน้ม International Hospital Accreditaion in Thailand: Situation and Trend

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2013;43(3):313-321.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : International Hospital Accreditaion; Hospital Standard; Situation and Trend; Private hospital; JCI 
คำสำคัญ : การรับรองมาตรฐานสากล; มาตรฐานโรงพยาบาล; สถานการณ์และแนวโน้ม; โรงพยาบาลเอกชน; JCI 
 

 53 อภิศฎา แก้วมีศรี[Apisada Kaewmeesri] , [co] จารุวรรณ ธาดาเดช , ปิยะธิดา ขจรชัยกุล , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
ความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ Job Happiness of Primary Care Personnel in Samutprakarn Province

Journal = Journal of Public Health and Development Sep.-Dec. 2013;11(3):13-25.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Primary care personel; Job happiness; Job characteristics; Work environment 
คำสำคัญ : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ; ความสุขในการทำงาน; คุณลักษณะงาน; สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน 
 

 54 ประภาพร จงใจภักดี[Prapaporn Jongjaipagdee] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี , สุคนธา ศิริ
ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดี Job satisfaction of professional nurse in ramathibodi hospital

Journal = Vajira Nursing Journal Jan.-Jun. 2013;15(1):1-12.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Job satisfaction; Professtional nurse; Orgainzation atmosphere; work empowerment 
คำสำคัญ : ความพึงพอใจในงาน; พยาบาลวิชาชีพ; บรรยากาศองค์การ; การเสริมสร้างพลังอำนาจในงาน 
 

 55 อภิญญา ศรีจันทร์[Apinya Srijan] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี
ความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล JOY AT WORK OF REGISTERED NURSES IN BUMRUGRAD INTENATIONAL HOSPITAL

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jul.-Dec. 2013;29(2):44-57.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 

 56 สุพัชรินทร์ วัฒนกุล[Supatcharin Watanakul] , [co] มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี , สุปรียา ตันสกุล
โปรแกรมการเรียนรู้ในการจัดการตนเองเรื่องอาหารและการออกกำลังกายของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดบุรีรัมย์ Learning Program for Self-Management on Diet and Exercise of Persons with Pre-Hypertension Burirum Province

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2013;27(1):16-30.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : SELF-MANAGEMENT; SELF-EFFICACY; PRE-HYPERTENSION GROUP 
คำสำคัญ : การจัดการตนเอง; การรับรู้ความสามารถตนเอง; กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 
 

 57 ธงชัย วิเศษบุปผา[Thongchai Wisetbubpha] , สุธี อยู่สถาพร , สุรชาติ ณ หนองคาย , เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล[Chet Ratchadapunnathikul]
ข้อเสนอเชิงกฎหมายในการพัฒนามาตรฐานบริการสาธารณสุขด้านบุคลากรที่มิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสมุทรปราการ Legal Proposal for Public Health Services Standard Enhancement for Non-Professionals working in Local Community Hospitals in the Samuthprakarn Province

Journal = Quality of Life and Law Journal Jul.-Dec. 2013;9(2):55-68.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Legal proposal; Enhancement of the Standard of Health Service; Non-Professionals Personnel; Sub-District health promotion hospital 
คำสำคัญ : ข้อเสนอเชิงกฎหมาย; การพัฒนามาตรฐานบริการสาธารณสุข; บุคลากรที่มิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพ; โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
 

 58 เนาวรัตน์ เจริญค้า , [co] นิภาพรรณ กังสกุลนิติ , วิมลพรรณ นิธิพงศ์[Vimolpun Nitipong] , สตีเฟ่น ลอริน ฮาแมนน์[Stephen Lorin Hamann] , มาร์ค ทราเวอร์ส[Mark Travers]
การตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กสำหรับประเมินการรับสัมผัสควันบุหรี่มือสอง: หลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีส่วนช่วยในการออกกฎหมายปลอดบุหรี่ Measuring Fine Particles to Assess Secondhand Smoke Exposure: Evidence contributing to Smoke-free Regulation

Journal = Journal of Environmental Management Jan.-Jun. 2013;9(1):23-36.

Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
Key Words : Secondhand Smoke Exposure; PM2.5; Environmental Policy; Workplace; Smoke-Free Regulation 
คำสำคัญ : การรับสัมผัสควันบุหรี่มือสอง; ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5); นโยบายสิ่งแวดล้อม; สถานประกอบการ; กฎหมายปลอดบุหรี่ 
 

 59 อรวรรณ เครือแป้น[Orawan Kurepan] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี
ความผูกพันธ์ขององค์กรของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF PROFESSIONAL NURSES IN A PRIVATER HOSPITAL

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jul.-Dec. 2013;29(2):10-19.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
Key Words : Organization commitment; Professional nurse; Job Characteristics; Organization characteristics; Working experience; Perceiving of organization culture 
คำสำคัญ : ความผูกพันต่อองค์กร; พยาบาลวิชาชีพ; ลักษณะงาน; ลักษณะขององค์กร; ประสบการณ์ในการทำงานการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร 
 

 60 พูลทรัพย์ โพนสิงห์[Poolsap Phonsingh] , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ , วิริณธิ์ กิตติพิชัย
ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร PERCEIVED IMAGE AND IDEAL IMAGE OF PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL HEALTH DISTRICT OFFICIALS OF BANGKOK METROPOLOTAN ADMINISTRATION

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jul.-Dec. 2013;29(2):32-43.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Image; Ideal Image 
คำสำคัญ : ภาพลักษณ์; ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ 
 

 61 มัลลิกา นพคุณวงศ์[Manlika Noppakunwong] , [co] พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล , ดุสิต สุจิรารัตน์ , นฤมล เอื้อมณีกูล
ประวัติเสี่ยงด้านสุขภาพบุคคล การสัมผัสความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานและการปฏิบัติเพื่อการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในผู้ปฏิบัติการอาสาสมัครกู้ชีพเบื้องต้น Personal Health Risk History, Occupational Risk Contact and Preventive Practice Towards Hepatits B Infection Among Medical First Responders

Journal = Songklanagarind Medical Journal May.-Jun. 2013;31(3):113-122.

Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : HBV infection, medical first responders, occupational risk contact, personal health risk history, preventive practices 
คำสำคัญ : การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี, การปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรค, การสัมผัสความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน, ประวัติเสี่ยงด้านสุขภาพบุคคล, ผู้ปฏิบัติการอาสาสมัครกู้ชีพเบื้องต้น 
 

 62 วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์[Worawan Tipwareerom] , [co] อาภาพร เผ่าวัฒนา , ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
ปัจจัยที่ใช้ทำนายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กวัยรุ่นชาย จังหวัดพิษณุโลก Predictors of Risky Sexual Behaviors Among Adolescent Boy Phitsanulok Province

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2013;27(1):31-45.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Risky sexual behavior; adolescent boy; IMB model 
คำสำคัญ : พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ; เด็กวัยรุ่นชาย; IMB model 
 

 63 สายสุนีย์ เลิศกระโทก[Saisunee Lertkratoke] , [co] สุธรรม นันทมงคลชัย , ศุภชัย ปิติกุลตัง
ความชุกของภาวะสมองเสื่อมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา Prevalence and Factors Associated with Dementia among Elderly People in Oraphim Subdistrict, Khonburi District

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2013;43(1):42-54.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Dementia; Prevalence; Elderly 
คำสำคัญ : ภาวะสมองเสื่อม; ความชุก; ผู้สูงอายุ 
 

 64 จุไรพร โสภาจารีย์[Chuliporn Sopajareeya] , สุรินธร กลัมพากร , ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา , ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม , [Oisaeng Hong]
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการปวดหลังส่วนล่างชนิดเฉียบพลันของพยาบาลในโรงพยาบาลสิงห์บุรี Prevalence and Risk Factors of Acute Low Back Pain Among Nurses in Singburi Hospital

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2013;27(2):40-53.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
Key Words : Prevalence; Risk factors; Acute low back pain; Nurses 
คำสำคัญ : ความชุก; ปัจจัยเสี่ยง; การปวดหลังส่วนล่างชนิดเฉียบพลัน; พยาบาล 
 

 65 ธันวา หอมจันทร์[Tunwa Homchun] , [co] ภรณี วัฒนสมบูรณ์ , ลักขณา เติมศิริกุลชัย , ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
พฤติกรรมป้องกันมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิ ในพนักงานบริการในบาร์เบียร์ เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี Primary Cervical Cancer Preventive Behaviors Among Beer Bar Waitresses at Pattaya City, Chonburi Province

Journal = Journal of Health Education May.-Aug. 2013;36(124):1-16.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Primary preventive behavior; Cervical cancer; Beer bar; Waitress 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการป้องกันระดับปฐมภูมิ; มะเร็งปากมดลูก; พนักงานบริการ; บาร์เบียร์ 
 

 66 วราภรณ์ ยังเอี่ยม[Waraporn Youngiam] , [co] พัชราณี ภวัตกุล , มันทนา ประทีปะเสน , นิรัตน์ อิมามี
การส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้โดยประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก Promoting fruit and vegetable intake through the application of social cognitive theory among 4th grade students in Phrompiram District, Phitsanulok Province

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2013;43(2):126-137.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Fruit and vegetable consumption; Social cognitive theory; Fourth grade students 
คำสำคัญ : การบริโภคผักและผลไม้; ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม; นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

 67 ธิดารัตน์ ศรีกันทา[Thidarat Srigunta] , ภูษิตา อินทรประสงค์ , สุขุม เจียมตน[Sukhum Jiamton] , จรรยา ภัทรอาชาชัย[Janya Pattara-Archachai]
คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช Quality of life workplace of registered nurses at Siriraj Hospital

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Jun. 2013;29(1):57-63.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Registered nurses; Quality of life in workplace; Job satisfication; Burn-out 
คำสำคัญ : พยาบาลวิชาชีพ; คุณภาพชีวิตการทำงาน; ความพึงพอใจในการทำงาน; ความเหนื่อยหน่าย 
 

 68 วิภา พนัสนาชี[Wipa Panatnachee] , [co] มลินี สมภพเจริญ , ธราดล เก่งการพานิช , ลักขณา เติมศิริกุลชัย
โปรแกรมการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดสลายต้อกระจกและเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล Self-care Program for Phacoemulsification with Intraocular Lens Patiens Faculty of Medicine Vajira Hospital

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2013;36(125):42-56.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Cataract patients; Self-efficacy; Social support; Self-care 
คำสำคัญ : ผู้ป่วยโรคต้อกระจก; การรับรู้ความสามารถตนเอง; แรงสนับสนุนทางสังคม; การดูแลตนเอง 
 

 69 สุชาดา บูรณสถาพร[Suchada Buranasathaporn] , มลินี สมภพเจริญ , ธราดล เก่งการพานิช , ทัศนีย์ รวิวรกุล
การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยโภชนาการในโรงพยาบาล The Application of Health Belief Model for Back Muscle Injuries Prevention among Workers in a Hospital's Nutrition Unit

Journal = KKU Journal for Public Health Research Jan.-Mar. 2013;6(1):91-100.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Key Words : Behaviors for pervention of work-related back muscle injuries; workers in the Nutrition Unit; Health belief model 
คำสำคัญ : พฤติกรรมป้องกันการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังจากการปฏิบัติงาน; เจ้าหน้าที่หน่วยโภชนาการ; แบบแผนความเชื่อด้้านสุขภาพ 
 

 70 บุญนภา บุญเรือน[Boonnapa Boonruan] , [co] ธราดล เก่งการพานิช , มณฑา เก่งการพานิช , ประสิทธิ์ ลีระพันธ์
การประยุกต์แบบจำลองการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ในการส่งเสริมสุขภาพตาของผู้สูงอายุ The Application of Pender's Health Promotion Model for Promoting Eye Health of The Elderly

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2013;36(125):57-71.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Eye health promotion; Elderly; Health promotion model 
คำสำคัญ : การส่งเสริมสุขภาพตา; ผู้สูงอายุ; แบบจำลองการส่งเสริมสุขภาพ 
 

 71 สุวภัทร คำโตนด[Suwapat Khamtanot] , [co] ธราดล เก่งการพานิช , สุปรียา ตันสกุล , มณฑา เก่งการพานิช
การประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและกิจกรรมทางกาย ของสตรีที่มีภาวะอ้วนลงพุง โรงพยาบาลสามโก้ จังหวัดอ่างทอง The Application of the Self-Efficacy Theory on Food Consumption Behavior and Physical Activity Among Women With Abdominal Obesity, Samko Hospital, Angthong Province

Journal = Journal of Health Education May.-Aug. 2013;36(124):30-44.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Key Words : Self-efficacy; Food consumption; Physical activity; Women with abdominal obesity 
คำสำคัญ : การรับรู้ความสามารถตนเอง; การรับประทานอาหาร; กิจกรรมทางกาย; สตรีอ้วนลงพุง 
 

 72 ประกายเพชร สุภะเกษ[Prakaipetch Supaket] , สุธรรม นันทมงคลชัย , วนลดา ทองใบ[Wanalada Thongbai] , สุกัญญา พูลโพธิ์กลาง[Sukanya Phoolphoklang]
ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซีต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์และพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา The Effect of Implementing an Action Plan Based on the AIC Technique for Computer Game Addiction and Health Behavior among Elementary School Students

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2013;27(3):1-13.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Implementing an action plan based on AIC technique; Computer game addiction; Health behavior 
คำสำคัญ : แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซี; การติดเกมส์คอมพิวเตอร์; พฤติกรรมุสขภาพ 
 

 73 ยุวดี เติมสินทรัพย์[Yuwadee Termsinsap] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี
ประสิทธิผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของหน่วยบริการปฐมภูมิ กรุงเทพมหานคร The Effectiveness of Diabetes Mellitus and Hypertensions Screening in Primary Care Units in Bangkok

Journal = Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Jun. 2013;29(1):1-12.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
Key Words : Effectiveness of screening; Diabetes mellitus; Hypertention; Primary care unit 
คำสำคัญ : ประสิทธิผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรอง; โรคเบาหวาน; โรคความดันโลหิตสูง; หน่วยบริการปฐมภูมิ 
 

 74 กุมภการ สมมิตร[Kumphakan Sommit] , อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย , ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์[Prapapun Iamanan] , ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์[Siriwan Pitayarangsarit]
สถานการณ์การบริโภคยาสูบของเยาวชนไทยระหว่าง พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552 Tobacco Consumption among youth in Thailand between 2004 and 2009

Journal = Journal of Public Health and Development May.-Aug. 2013;11(2):17-28.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
Key Words : Smoking, Tobacco consumption, Youth tobacco consumption 
คำสำคัญ : การสูบบุหรี่ การบริโภคยาสูบ การบริโภคยาสูบในเยาวชน 
 

 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี