ฐานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในปี2009

 

เลือกปีที่ต้องการ 

<2000 : 2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019

 

คลิ๊กเพื่อดูสรุปรายชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ในปี2009

 

ระดับนานาชาติ


 1 Aniruth Manothum , Jittra Rukijkanpanich , Damrong Thawesaengskulthai , Boonwa Thampitakkul , Chalermchai Chaikittiporn , Sara Arporn
A participatory model for improving occupational health and safety: Improving informal sector working conditions in Thailand
Journal = International Journal of Occupational and Environmental Health Jul.-Sep. 2009;15(3):305-314.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 2 Wisit Chaveepojnkamjorn , Natchaporn Pichainarong(ณัฐจาพร พิชัยณรงค์) , Frank Peter Schelp , Udomsak Mahaweerawat
A Randomized Controlled Trial to Improve The Quality of Life of Type 2 Diabetic Patients Using a Self-help Group Program
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Jan. 2009;40(1):169-176.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 3 Pornpimol Kongtip , Amornchai Trikunakornwong(อมรชัย ไตรคุณากรวงศ์) , Suttinun Chantanakul , Witaya Yoosook , Preecha Loosereewanich , Piangchan Rojanavipart
การประเมินการสัมผัสนิโคตินทางผิวหนังและโคตินินในปัสสาวะของคนงานเตรียมใบยาสูบ Assessment of Nicotine Dermal Contact and Urinary Cotinine of Tobacco Processing Workers
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand December 2009;92(Suppl 7):S128-133.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 4 Amornchai Trikunakornworn(อมรชัย ไตรคุณากรวงศ์) , [co] Pornpimol Kongtip , Suttinun Chantanakul , Witaya Yoosook , Preecha Loosereewanich , Piangchan Rojanavipart
การประเมินการสัมผัสนิโคตินจากการหายใจ และโคตินีนในปัสสาวะของคนงานเตรียมใบยาสูบ Assessment of Nicotine Inhalation Exposure and Urinary Cotinine of Tobacco Processing Workers
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand December 2009;92(Suppl 7):S121-127.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 5 Kulaya Narksawat , Utsana Tonmukayakul , Angsana Boonthum
Association between nutritional status and dental caries in permanent dentition among primary school children aged 12-14 years, Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Mar. 2009;40(2):338-344.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาอนามัยชุมชน  
 

 6 Akkarach Bumrungpert , Ruchaneekorn W. Kalpravidh , Sunit Suksamran , Apinya Chaivisuthangkura , Chureeporn Chitchumroonchokchai , [co] Mark L. Failla
Bioaccessibility, biotransformation, and transport of &alpha-mangostin from Garcinia mangostana (Mangosteen) using simulated digestion and Caco-2 human intestinal cells
Journal = Molecular Nutrition and Food Research May 2009;53: Article No.Suppl:S54-S61.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 7 Apaporn Ruchiraset , [co] Sopa Chinwetkitvanich
Buffering capacity in an anaerobic baffled reactor treating carbohydrate-protein wastewater
Journal = Desalination and Water Treatment April 2009;4(1-3):274-280.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 8 Uraporn phumisantiphong(อุราภรณ์ ภูมิศานติพงศ์) , Pornphan Diraphat , Fuangfa Utrarachkij , Somchai Uaratanawong(สมชาย เอื้อรัตนวงศ์) , Kanokrat Siripanichgon
การแพร่กระจายเชื้อ Carbapenem Resistant Acinetobacter baumannii ของผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล Clonal Spread of Carbapenem Resistant Acinetobacter baumannii in the Patients and their Environment at BMA Medical College and Vijira Hospital
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand December 2009;92(Suppl 7):S173-180.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 9 Jose A. Suaya , Donald S. Shepard , João B. Siqueira , Celina T. Martelli , Lucy C. S. Lum , Lian Huat Tan , Sukhontha Kongsin , Sukhum Jiamton(สุขุม เจียมตน) , Fàtima Garrido , Romeo Montoya , Blas Armien , Rekol Huy , Leticia Castillo , Mariana Caram , Binod K. Sah , Rana Sughayyar , Karen R. Tyo , Scott B. Halstead
Cost of dengue cases in eight countries in the Americas and Asia: A prospective study
Journal = American Journal of Tropical Medicine and Hygiene May-Aug. 2009;80(5):846-855.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
 

 10 Witaya Yoosook , Pornpimol Kongtip , Suttinun Chantanakul
การออกแบบและพัฒนาเครื่องรังสีอัลตราไวโอเลตในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ในสถานที่ทำงาน Design and Development of Ultraviolet Germicidal Irradiation Device for Controlling Airborne Bacteria in the Workplace
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand December 2009;92(Suppl 7):S142-147.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 11 Mayuna Srisuphanunt , Wilai Saksirisampant , Panagiotis Karanis
Detection of Cryptosporidium oocysts in green mussels (Perna viridis) from shell-fish markets of Thailand
Journal = Parasite (Paris, France) Sep. 2009;16: Article No.Issue 3:235-239.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 12 Pornpimol Kongtip , Sasithon Leelapaiboon , Witaya Yoosook , Suttinun Chantanakul
Determination of Urinary trans, transmuconic acid by gas chromatography in gasoline service attendants
Journal = Journal of Health Research July-Sep. 2009;23(3):117-124.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 13 Patcharanee Pavadhgul , Supawadee Sunthonwaraluk(สุภาวดี สุนทรวราลักษณ์) , Suwat Srisorrachatr , Paradee Temcharoen
ปริมาณโซเดียมที่ได้รับจากอาหารโดยใช้แบบสอบถามความถี่อาหารที่บริโภคกึ่งปริมาณ ในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล Dietary Sodium Intake by Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire among Undergraduate Students of Mahidol University
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand December 2009;92(Suppl 7):S75-82.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 14 Suntariya Sirichot , Pornphan Diraphat , Fuangfa Utrarachkij , Chanwit Tribuddharat , [co] Kanokrat Siripanichgon
Dissemination of Class I Integron in Acinetobacter Baumannii Isolated from Ventilator-Associated Pneumonia Patients and Their Environment
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health November 2009;40(6):1284-1292.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 15 Wisit Chaveepojnkamjorn , Natchaporn Pichainarong(ณัฐจาพร พิชัยณรงค์)
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาในภาคกลางของประเทศไทย Drinking Behavior among Female High School Students in Central Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2009;92(Suppl 7):S1-7.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 16 Supat Chaiyakul , [co] Kamolwan Jangchud(กมลวรรณ แจ้งชัด) , Anuvat Jangchud(อนุวัตร แจ้งชัด) , Phaisan Wuttijumnong(ไพศาล วุฒิจำนงค์) , Ray Winger
Effect of extrusion conditions on the physical and chemical properties of high protein glutinous rice-based snack
Journal = Lebensm. Wiss. U-Technol-Food Science and Technology Apr. 2009;42(3):781-787.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 17 Shai Barbut , Promluck Somboonpanyakul , Margaret Quintion , A.K. Smith
Effect of malva nut gum (purified and crude), sodium chloride and phosphate on cooking, texture, colour, rheology and microstructure of different chicken meat batters
Journal = British Poultry Science Jan. 2009;50(1):83-94.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 18 Jiraprapa Wipasa , Huji Xu , Xueqin Liu , Chakrit Hirunpetcharat , Anthony S.Towers , [co] Michael F. Good
Effect of plasmodium yoelii exposure on vaccination with the 19-kilodalton carboxyl terminus of merozoite surface protein 1 and vice versa and implications for the application of a human malaria vaccine
Journal = Infection and Immunity February 2009;77(2):817-24.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 19 Chokchai Munsawaengsub , Somkid Yimklib(สมคิด ยิ้มขลิบ) , Sutham Nanthamongkolchai , Suporn Apinantavech
ผลของการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความฉลาดทางอารมณ์ในกลุ่มวัยรุ่นตอนต้น Effect of Promoting Self-Esteem by Participatory Learning Process on Emotional Intelligence among Early Adolescents
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand December 2009;92(Suppl 7):S13-20.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
 

 20 Kanlaya Sriprawat , Supaporn Kaewpongsri , Rossarin Suwanarusk , Mara L Leimanis , Usa Lek-Uthai , Aung Pyae Phyo , Georges Snounou , [co] Bruce Russell , Laurent Renia , François Nosten
Effective and cheap removal of leukocytes and platelets from plasmodium vivax infected blood
Journal = Malaria Journal June 2009;8: Article No. 115.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 21 Narumon Teerarungsikul(นฤมล ธีระรังสิกุล) , Rutja Phuphaibul(รุจา ภู่ไพบูลย์) , Carol J. Loveland-Cherry , Renu Pookboonmee(เรณู พุกบุญมี) , Kallaya Kijboonchoo(กัลยา กิจบุญชู) , Dechavudh Nityasuddhi
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายต่อการรับรู้ความสามารถในการออกกำลังกาย การออกกำลังกาย และสมรรถภาพทางกายในหญิงวัยรุ่นไทย Effectiveness of a Physical Activity Promotion Program on Perceived Self-efficacy, Physical Activity and Physical Fitness among Thai Adolescent Girls
Journal = Thai Journal of Nursing Research Apr.-Jun. 2009;13(2):81-93.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 22 Pannee Banchonhattakit , Chanuantong Tanasugarn , Mandhana Pradipasen , Kathleen R Miner , Dechavudh Nityasuddhi
Effectiveness of school network for childhood obesity prevention (SNOCOP) in Primary Schools of Saraburi Province, Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health July 2009;40(4):816-834.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 23 Itsanun Wiwatanaratanabutr , Pattamaporn Kittayapong(รศ.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์)
Effects of crowding and temperature on Wolbachia infection density among life cycle stages of Aedes albopictus
Journal = Journal of Invertebrate Pathology November 2009;102(3):220-224.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 24 Mathuros Thipayamongkolkul , [co] Chi-Tai Fang , Suratsawadee Klinchan , Chung-Ming Liu , Chwan-Chuen King
Effects of the El Nĩo-Southern Oscillation on dengue epidemics in Thailand, 1996-2005
Journal = BMC Public Health November 2009;9: Article No.422.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 25 Chatchawal Singhakant , Thammarat Koottatep , Jutamaad Satayavivad
Enhanced arsenic removals through plant interactions in subsurface-flow constructed wetlands
Journal = Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering January 2009;44(2):163-169.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 26 Lawan Aimsaad(ลาวัลย์ เอื่ยมสะอาด) , Pornphan Diraphat , Fuangfa Utrarachkij , Sudaluck Thunyaharn(สุดาลักษณ์ ธัญญาหาร) , Rudiwilai Samakoses(ฤดีวิไล สามโกเศศ) , [co] Kanokrat Siripanichgon
ลักษณะทางระบาดวิทยาของการติดเชื้อ Acinetobacter Baumannii ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า Epidemiological Characteristics of Acinetobacter baumannii Infections at Phramongkutklao Hospital
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand December 2009;92(suppl 7):S164-172.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 27 Pratana Satitvipawee , Supannee Sriamporn Promthet(สุพรรณี ศรีอำพร พรหมเทศ) , Waranuch Pitiphat(วรานุช ปิติพัฒน์) , Surintorn Kalampakorn , Donald Maxwell Parkin
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยในพื้นที่ชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย Factors Associated with Breast Self-Examination among Thai Women Living in Rural Areas in Northeastern Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand December 2009;92(suppl 7):S29-35.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 28 Sutham Nanthamongkolchai , [co] Chutigai Tuntichaivanit(ชุติไกร ตันติชัยวนิช) , Chokchai Munsawaengsub , Phitaya Charupoonphol
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุหญิง จังหวัดระยอง ประเทศไทย Factors Influencing Life Happiness among Elderly Female in Rayong Province, Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand December 2009;92(Suppl 7):S8-12.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
 

 29 Saowaluk Wijaranaphiti(เสาวลักษณ์ วิจรณปิติ) , Peera Krugkrunjit , [co] Bhusita Intaraprasong
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Factors Related to Performance Effectiveness of Dental Nurse in Primary Care Unit in the Northeastern Part of Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand December 2009;92(Suppl 7):S36-45.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
 

 30 Chatchawal Singhakant , Thamarat Koottatep , Jutamaad Satayavivad
Fractional analysis of arsenic in subsurface-flow constructed wetlands with different length to depth ratios
Journal = Water Science and Technology Oct. 2009;60(7):1771-1778.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 31 Warapone Satheannoppakao , Wichai Aekplakorn , Mandhana Pradipasen
Fruit and vegetable consumption and its recommended intake associated with sociodemographic factors: Thailand National Health Examination Survey III
Journal = Public Health Nutrition May 2009;12(11):2192-2198.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 32 Surintorn Kalampakorn , Wonpen Kaewpan , Pipat Luksamijarulkul
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของแรงงานสูงอายุชายในประเทศไทย Health Responsibilities of an Aging Thai Male Workforce
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand December 2009;92(Suppl 7):S88-92.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 33 Wantanee Phanprasit , Dusit Sujirarat , [co] Chalermchai Chaikittiporn
ความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนงานผลิตกระเบื้องมุงหลังคา Health Risk among Asbestos Cement Sheet Manufacturing Workers in Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand December 2009;92(Suppl 7):S115-120.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 34 Pornpimol Kongtip , Tanika Tingsa , Witaya Yoosook , Suttinun Chantanakul
Health risk assessment and biomarkers of chlorpyrifos in rice farmers
Journal = Journal of Health Research Jan. 2009;23(1):23-29.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 35 Apiradee Intarapuk(อภิรดี อินทรพักตร์) , Thareerat Kalambaheti(ธารีรัตน์ กะลัมพะเหติ) , Nitaya Thammapalerd , Pakpimol Mahannop , Pradit Kaewsatien , Adisak Bhumiratana , Dechavudh Nityasuddhi
Identification of Entamoeba histolytica and Entamoeba dispar by PCR assay of fecal specimens obtained from Thai/Myanmar border region
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health May 2009;40(3):425-434.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 36 Paleerath Kongmacheep(ปาลีรัฐ คงมาชีพ) , [co] Chutima Sirikulchayanonta , Rungsunn Tungtrongchitr(รังสรร ตั้งตรงจิตร) , Kitiphong Harncharoen
การวิเคราะห์หาการเปลี่ยนแปลงของยีนแลปตินในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วนก่อนวัย Identification of Leptin Gene Variants in School Children with Early Onset Obesity
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand December 2009;92(Suppl 7):S108-114.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 37 Manee Chanama , Thaniya Wunnakup , Wanchai De-Eknamkul , [co] Suchart Chanama
Improvement of thin-layer chromatography for enzyme assay of geranylgeraniol 18-hydroxylase from Croton stellatopilosus Ohba
Journal = JPC-Journal of Planar Chromatography - Modern TLC Feb. 2009;22(1):49-53.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 38 Pipat Luksamijarulkul , Jiraporn Khumsri , Pisit Vatanasomboon , Pornnapa Aiumlaor
Improving tuberculosis infection control practice and microbial air quality in general hospital after intervention
Journal = Asian Pacific Journal of Tropical Medicine Apr.-Jun. 2009;2(2):39-46.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 39 Sutham Nanthamongkolchai , Chokchai Munsawaengsub , Chantira Nanthamongkolchai(จันทิรา นันทมงคลชัย)
อิทธิพลของผู้เลี้ยงดูที่เป็นปู่ย่า ตายาย ต่อพัฒนาการเด็กอายุ 6-12 ปี Influence of child rearing by grandparent on the development of children aged six to twelve years
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Mar. 2009;92(3):430-434.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
 

 40 Yuwadee Chaiyachet , Chongchin Polprasert
Investigation of carbon equivalence and land requirement for rice cultivation-a case study in Thailand
Journal = Journal of Applied Sciences Research 2009;5(12):2489-2495.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 41 Chaowalit Warodomrungsimun , [co] Prayoon Fongsatitkul
อัตราทางจลนศาสตร์และสมดุลมวลของ ซีโอดี, ทีเคเอ็น, และฟอสฟอรัส โดยการใช้ SBR สำหรับการบำบัดน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียอุตสาหกรรม Kinetic Rates and Mass Balance of COD, TKN, and TP Using SBR Treating Domestic and Industrial Wastewater
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand Dec. 2009;92(Suppl 7):S134-141.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 42 Orawan Kaewboonchoo , Tipagorn Saipech(ทิพากร สายเพ็ชร) , Pimsupa Chandanasotthi , Sara Arporn
ภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลไทยที่ทำงานในโรงพยาบาล Mental Health Status among Thai Hospital Nurses
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand December 2009;92(Suppl 7):S83-87.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 43 Pipat Luksamijarulkul , Navapan Panya(นวพรรณ ปัญญา) , Dusit Sujirarat , Sroisiri Thaweboon(สร้อยศิริ ทวีบูรณ์)
คุณภาพอากาศทางจุลินทรีย์และการปฏิบัติตามมาตรฐานการปัองกันการติดเชื้อในคลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง Microbial Air Quality and Standard Precaution Practice in a Hospital Dental Clinic
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand December 2009;92(Suppl 7):S148-155.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 44 Leera Kittigul , Kannika Pombubpa , Yuthana Taweekate , Thanapat Yeephoo , Pattara Khamrin , Hiroshi Ushijima
Molecular characterization of rotaviruses, noroviruses, sapovirus, and adenoviruses in patients with acute gastroenteritis in Thailand
Journal = Journal of Medical Virology Feb. 2009;81(2):345-353.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 45 Itsanun Wiwatanaratanabutr , [co] Pattamaporn Kittayapong(รศ.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์) , Yves Caubet , Didier Bouchon
Molecular phylogeny of wolbachia strains in arthropod hosts based on groE-homologous gene sequences
Journal = Zoological Science February 2009;26(2):171-177.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 46 Usa Lek-Uthai , Rangsima Passara(รังสิมา พัสระ) , Kosol Roongruangchai(โกศล รุ่งเรีองชัย)
รูปลักษณะของเชื้ออะคันตามีบาที่เป็นสาเหตุของโรคกระจกตาอักเสบจากตลับใส่คอนแทคเลนส์ติดเชื้อ Morphological Features of Acanthamoeba Causing Keratitis Contaminated from Contact Lens Cases
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand December 2009;92(Suppl 7):S156-163.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 47 Khan Ejaz Ahmad , Wongkhomthong S.A. , Kanittha Chamroonsawasdi , Suwat Srisorrachatr
Perceptions about the traffic safety among the taxi motorcyclists and their passengers in Phayathai district, Bangkok
Journal = Journal of GMC-Nepal June 2009;2(2):61-69.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 48 Vanida Visuthpanich(วนิดา วิสุทธิพานิช) , Yupapin Sirapo-ngam(ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม) , Porntip Malathum(พรทิพย์ มาลาธรรม) , Kallaya Kijboonchoo(กัลยา กิจบุญชู) , Thavatchai Vorapongsathorn , Kerri M. Winters-Stone
การพัฒนาและการทดสอบแบบสอบถามกิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรงและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุไทยในชุมชน Physical Activity Questionnaire Development and Testing among Elderly Community-Dwelling Thais
Journal = Thai Journal of Nursing Research Oct-Dec 2009;13(4):249-267.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 49 Chuliporn Sopajareeya(จุไรพร โสภาจารีย์) , Chukiat Viwatwongkasem , Punyarat Lapvongwatana , Oisaeng Hong , [co] Surintorn Kalampakorn
อัตราความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการปวดหลังส่วนล่างของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง Prevalence and Risk Factors of Low Back Pain among Nurses in a Thai Public Hospital
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand December 2009;92(Suppl 7):S93-99.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 50 Pimsurang Taechaboonsermsak , Supachai Pitikultang , Chokchai Munsawaengsub , [co] Phitaya Charupoonphol
คุณภาพชีวิตและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้พิการในสองจังหวัดของประเทศไทย Quality of Life and Health Promoting Behaviors among Disabled People in Two Provinces of Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand December 2009;92(Suppl 7):S54-58.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
 

 51 Usa Lek-Uthai , Rangsima Passara(รังสิมา พัสระ) , Kosol Roongruangchai(โกศล รุ่งเรีองชัย) , Prayute Bhuddhirakkul / Prayute Buddhirakkul , Nitaya Thammapalerd
Rapid identification of Acanthamoeba from contact lens case using loop-mediated isothermal amplification menthod
Journal = Experimental Parasitology Apr. 2009;121(4):342-345.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 52 Pipat Luksamijarulkul , Somporn Kandradusadi Triamchaisri
Relationship between antibodies to hepatitis C virus and human immunodeficiency virus among Thai selected groups
Journal = Hepatitis Monthly Jan. 2009;9(1):66-69.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 53 Penpatra Sripaiboonkij , Wantanee Phanprasit , [co] Maritta S. Jaakkola
Respiratory and skin effects of exposure to wood dust from the rubber tree Hevea brasiliensis
Journal = Occupational and Environmental Medicine July 2009;66(7):442-447.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 54 Penpatra Sripaiboonkij , Nintita Sripaiboonkij , Wantanee Phanprasit , [co] Marita S. Jaakkola
Respiratory and skin health among glass microfiber production workers: A cross-sectional study
Journal = Environmental Health : A Global Access Science Source August 2009;8(1): Article No.36.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 55 Chalermchai Chaikittiporn , Chompusakdi Pulket , Vichai Pruktharathikul / Vichai Priektaratikul , Soontree Umbangtalard
Risk assessment of hazardous material (Acrylonitrile) transportation route
Journal = Journal of Science of Labour Aug. 2009;85(3):101-107.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 56 Kirati Poomphakwaen , [co] Supannee Promthet , Supot Kamsa-ard , Patravoot Vatanasapt , Wisit Chaveepojnkamjorn , Jeeranun Klaewkla , Dusit Sujirarat , Natchaporn Pichainarong(ณัฐจาพร พิชัยณรงค์)
Risk factors for Cholangiocarcinoma in Khon Kaen, Thailand: A nested case-control study
Journal = Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Mar. 2009;10(2):251-258.  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 57 Mayuna Srisuphanunt , Viroj Wiwanitkit
Screening for syphilis by serology of Thai workers going abroad
Journal = Travel Medicine and Infectious Disease May 2009;7(3):169-170.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 58 Suwisa Mahasandana , Nitin Kumar Tripathi , Kiyoshi Honda
Sea surface multispectral index model for estimating chlorophyll a concentration of productive coastal waters in Thailand
Journal = Canadian Journal of Remote Sensing June 2009;35(3):287-296.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 59 Arpaporn Powwattana
Sexual behavior model among young thai women living in slums in Bangkok, Thailand
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health October 2009;21(4):451-460.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 60 Sopa Chinwetkitvanich , Clifford W. Randall , Thongchai Panswad
Simultaneous COD Removal and PHA Production in an Activated Sludge System under Different Temperatures
Journal = Engineering Journal Nov. 2009;13(3):1-12.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 61 Viroj Verachai(วิโรจน์ วีรชัย) , [co] Wirin Kittipichai , Suwapat Konghom(สุวภัทร คงหอม) , Lumsum Lukanapichonchut(ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช) , Narong Sinlapasacran(ณรงค์ ศิลปะสคราญ) , Nipa Kimsongneun(นิภา กิมสูงเนิน) , Prachern Regarun(ประเชิญ ฤกษ์อรุณ) , Amanwasee Doungnimit(อมาวสี ดวงนิมิตร)
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดในประเทศไทย: การวิเคราะห์อภิมาน Substance-Dependence Rehab Treatment in Thailand: A Meta Analysis
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand December 2009;92(Suppl 7):S100-107.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
 

 62 Weena Thiangtham , Trude Bennett
ความทุกข์และความหวัง ประสบการณ์ชีวิตของหญิงไทยที่ตั้งครรภ์และติดเชื้อเอสไอวี: กรณีศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยา Suffering and Hope, the Lived Experiences of Thai HIV Positive Pregnant Women: A Phenomenological Approach
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand December 2009;92(Suppl 7):S59-67.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  
 

 63 Suporn Apinantavech , Taveeporn Panichpong(ทวีพร พาณิชย์พงษ์) , [co] Poonsook Shuaytong , Jarueyporn Suparp , Yaowaluk Ngoenwiwatkul
ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี The Effectiveness of a Program Designed to Enhance the Self-Esteem of Female Adolescents of the Rajvithi Home for Girls, Bangkok, Thailand
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand December 2009;92(Suppl 7):S21-28.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
 

 64 Lamai Monkong(ละมัย มั่นคง) , Pongpanich, S. , Chukiat Viwatwongkasem , Chantavanich, S. , Wongpiromsarn, Y. , Katz, L. S.
The effectiveness of program developed from cognitive-experiential self-theory and life skills technique on adolescent coping with stress
Journal = Nepal Medical College journal Dec. 2009;11(4):225-228.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 65 Mondha Kengganpanich , Lukkhana Termsirikulchai , Saranya Benjakul
ผลกระทบของการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกรแรตต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่เป็นประจำ The Impact of Cigarette Tax increase on Smoking Behavior of Daily Smokers
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand December 2009;92(Suppl 7):S46-53.  
Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
 

 66 Paradee Temcharoen , Prapaporn Kaewboonruang(ประภาพร แก้วบุญเรื่อง) , Mandhana Pradipasen , Suwat Srisorrachatr
จุดตัดของดัชนีมวลกายที่สะท้อนปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มชายไทยที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง The Optimal Cut-Off Points of Body Mass Index which Reflect the Risk Factors of Cardiovascular Disease in the Urban Thai Male Population
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand December 2009;92(Suppl 7):S68-74.  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 67 Narat Punyacharoensin , Chukiat Viwatwongkasem
Trends in three decades of HIV/AIDS epidemic in Thailand by nonparametric backcalculation method
Journal = AIDS Jun. 2009;23(9):1143-1152.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 68 Prayoon Fongsatitkul , [co] Panagiotis Elefsiniotis , Khuhasawan, N. , Ranjna Jindal
การใช้ขี้เถ้าจากโรงไฟฟ้าในการกำจัดและการทำให้โลหะหนักจากน้ำเสียโรงชุบเคลือบโลหะแข็งเป็นก้อน Use of Power Plant Ash to Remove and Solidify Heavy Metals from a Metal-finishing Wastewater
Journal = Water, Air, and Soil Pollution Oct. 2009;203(1-4):147-154.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 69 Vorapot Kanokkantapong , Worapon Kiatkittipong , Bunyarit Panyapinyopol , Porntip Wongsuchoto , [co] Prasert Pavasant(ประเสริฐ ภวสันต์)
Used lubricating oil management options based on life cycle thinking
Journal = Resources, Conservation and Recycling February 2009;53(5):294-299.  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
 

 70 Suthipong Sthiannopkao , Siranee Sreesai
Utilization of pulp and paper industrial wastes to remove heavy metals from metal finishing wastewater
Journal = Journal of environmental management August 2009;90(11):3283-3289.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 71 Siranee Sreesai , [co] Suthipong Sthiannopkao,
Utilization of zeolite industrial wastewater for removal of copper and zinc from copper-brass pipe industrial wastewater
Journal = Canadian Journal of Civil Engineering April 2009;36(4):709-719.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 72 Pattana Boonyaprapa , Wichai vanpetch , Ratsamee Sangsirimongkolying , Witaya Yoosook
Waste water treatment of dye contamination
Journal = EnvironmentAsia Jan. 2009;2(1):49-53.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 73 Chuleekorn Danyuthasilpe , Kwanjai Amnatsatsue , Chanuantong Tanasugarn , Patcharaporn Kerdmongkol , Allan B. Steckler
Ways of healthy aging: A case study of elderly people in a Northern Thai village
Journal = Health Promotion International December 2009;24(4):394-403.  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
 

 

 

ระดับชาติ


 1 ประมุข โอศิริ , ปรีชา ลอเสรีวานิช , ดุสิต สุจิรารัตน์ , สุภาพร เมฆสวี[Supaporn Mekswe] , ยุทธชัย บันเทิงจิตร[Yuthachai Bunterngchit]
เปรียบเทียบผลการประเมินภาระงานที่สัมผัสความร้อนระหว่างวิธีการประเมินด้วยตารางการใช้พลังงานและวิธีการคำนวณการใช้ออกซิเจน A Comparison of Work Load Determination between Oxygen Consumption Method and Energy Expenditure Table

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2009;39(2):184-198.

Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา
 

 2 นที ลุ่มนอก[Natee Lumnok] , สุรินธร กลัมพากร , สุนีย์ ละกำปั่น
ประสิทธิผลของโปรแกรมป้องกันการปวดกล้ามเนื้อโดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดพรีสิต-โพรสิตและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาในกลุ่มงานเย็บจักรอุตสาหกรรม โรงงานผลิตเครื่องแต่งกายทหาร กรมพลาธิการทหารบก A Muscle Pain Prevention Program Based on PRECEDE-PROCEED Framework and Participatory Learning: A Case Study With Sewing Machine Operators at a Royal Thai Army Uniform Factory

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2009;23(1):34-52.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 3 มนูนาถ เฟื่องเพียร[Manunart Feungpean] , [co] โสภา ชินเวชกิจวานิชย์
การศึกษาเบื้องต้นความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดในรถโดยสารสาธารณะในกรุงเทพมหานคร A Preliminary Study on Total Volatile Organic Compound (TVOC) Concentrations in Public Buses in Bangkok

Journal = Applied Environmental Research March 2009;31(2):15-23.

Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
Key Words : Volatile organic compounds; VOCs; Air-condition bus; Indoor air pollution 
 

 4 ปิยมาศ สวยกูล , นิรัตน์ อิมามี , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในการเลิกสูบบุหรี่ของทหารเกณฑ์ในค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี An Application of Stages of Change Theory on Smoking Cessation Among the Conscripts in Vipawadeerangsit Camp, Suratthani Province

Journal = Journal of Health Education May-August 2009;32(112):33-47.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 5 ชนัฎตรี บุญอินทร์[Chanattree Boonin] , [co] ปิยธิดา ตรีเดช , พีระ ครึกครื้นจิตร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการตรวจวินิจฉัยเสมหะผู้มีอาการสงสัยป่วยเป็นวัณโรค ที่ห้องปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค Associated factors of Quality to Tuberculosis Diagnosis in Suspected Cases the National Tuberculosis Reference Laboratory, Department of Disease Control

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2009;39(3):332-341.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 6 วิษณุพงศ์ เกลี้ยงช่วย[Wissanupong Kliengchauy] , ไกรชาติ ตันตระการอาภา , ธนาศรี สีหะบุตร , สุเทพ ศิลปานันทกุล , พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์
การผลิตปุ๋ยหมักร่วมจากเศษอาหารและกากของเสียของโรงงานผลิตสารให้ความหวาน Co-compost Produced from Food Waste and Residue of the Sweetener Industry

Journal = Environment and Natural Resources Journal Jun. 2009;7(1):74-83.

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
 

 7 วรัชญา เอกปริญญารักษ์[W. Ekprarinyarak] , [co] พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล
การเปรียบเทียบสมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์ของฟลาวร์และสตาร์ชจากเมล็ดสำรอง Comparison of Physico-chemical Properties of Flour and Starch from Malva Nut Seeds

Journal = Agricultural Science Journal Sep.-Dec. 2009;40(3): Article No.ฉบับพิเศษ:337-340.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
 

 8 กนกวรรณ ชมเชย , มณฑา เก่งการพานิช , ธราดล เก่งการพานิช , ลักขณา เติมศิริกุลชัย
เปรียบเทียบพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนระหว่างโรงเรียนในและนอกเครือข่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ Comparison of Student's Smoking Behavior Inside and Outside School Networks Against Tobacco

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2009;32(113):29-46.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 9 ศศิธร สุรทานต์นนท์[Sasithorn Suratannon] , [co] ภิฤดี ภวนานันท์ , สุคนธา คงศีล , สุขุม เจียมตน[Sukhum Jiamton]
การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลบริการผู้ป่วยสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในแผนกผู้ป่วยนอกและหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Cost-Effectiveness Analysis of Hypertensive Elderly Service: Outpatient Department and Primary Care Unit of Hua Hin Hospital in Prachuap Khiri Khan Province, Thailand

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2009;39(1):101-110.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 10 พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล , [co] สุภัทรา ลิลิตชาญ
การวิเคราะห์คุณค่าทางด้านโภชนาการและองค์ประกอบของกรดไขมันในเนื้อโคพื้นเมืองไทย Determination of Nutritive Values and Fatty Acid Compositions in Thai Native Beefs

Journal = Journal of Nutrition Association of Thailand Jan.-Mar. 2009;44(1):23-34.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
 

 11 ปิยะธิดา ขจรชัยกุล , จรวยพร สุภาพ , กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ , วิริณธิ์ กิตติพิชัย
การพัฒนาทักษะชีวิตการแก้ปัญหาเพื่อป้องกันความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศโดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักเรียน Development of Problem solving life skill in prevention on physical and sexual violence against student by Participatory learning

Journal = Quality of Life and Law Journal Jul.-Dec. 2009;5(2):171-178.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 12 ศุภรัตน์ อิ่มวัฒนกุล[Suparat Imwattanakul] , อาภาพร เผ่าวัฒนา , สุนีย์ ละกำปั่น , สุลี ทองวิเชียร
ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมทักษะชีวิตร่วมกับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง(5 A's)เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นชุมชนแออัด Effect of Life Skill Application with Guardian's Support (5A's) on Smoking Prevention in Adolescents Living in Congested Communities

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2009;23(3):1-16.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 13 ปิยะธิดา ขจรชัยกุล , โอบเอื้อ เจริญทรัพย์[Ohbeua Charoensupaya] , ณัฐวุธ แก้วสุทธา[Nathawut Kaewsutha]
ประสิทธิผลของโครงการการฝึกภาคสนามนิสิตทันตแพทย์ต่อการตระหนักรู้ความคิดและความรู้สึกของผู้อื่น Effectiveness of the Field Training Project on the Empathy of Dental Students

Journal = Journal of Public Health and Development Sept.-Dec. 2009;7(3):76-83.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 14 พัฒนพงษ์ ฟองเพชร[Punpaphatporn Bunprom] , จิดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย[Jindawan Wibuloutai] , เชาวยุทธ พรพิมลเทพ
ประสิทธิภาพของพุทธรักษาในการบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยระบบบึงประดิษฐ์ แบบการไหลใต้ผิวในแนวดิ่ง Efficacy of Canna warscewiezii Dietr for Domestic Waster Treatment Using Subsurface System

Journal = Journal of Environmental Management Jul.-Dec. 2009;5(2):89-99.

Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
Key Words : Domestic wastewater treatment; Constructed wetland; Canna warscewiezii dietr 
คำสำคัญ : การบำบัดน้ำเสียชุมชน; ระบบบึงประดิษฐ์; พุทธรักษา 
 

 15 มนต์ธิดา อวยพร[Montida Auayporn] , [co] เพียงจันทร์ โรจนวิภาต , ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม , อาคม ชัยวีระวัฒนะ[Arkom Chaiwerawattana] , กิติพงษ์ หาญเจริญ
การค้นหาปัจจัยทำนายการเกิดการลุกลามของโรคมะเร็งเต้านม: ทะเบียนข้อมูลมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ Exploring Breast Cancer Data to Find the Risk Factors for Distant Metastasis: Register Data, The National Cancer Institute of Thailand

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2009;39(2):173-183.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาระบาดวิทยา
 

 16 เพ็ญศรี รอดมา[Pensri Rodma] , พูนทรัพย์ วิรุฬหกุล[Poonsap Viroonkul] , วราภา มหากาญจนกุล[Varapa Mahakranjanakul] , นิรชา วงษ์จินดา[Niracha Wongjinda] , อรษา สุตเธียรกุล , กนกพรรณ ศรีมโนภาษ[Kanokpan Srimanopath]
การประเมินปริมาณการได้รับสัมผัสเชื้อ Vibrio parahaemolyticus จากการบริโภคกุ้งในเขตกรุงเทพมหานคร Exposure Assessment of Vibrio parahaemolyticus for Shrimp Consumption in Bangkok

Journal = Bulltin of The Department of Medical Sciences Apr.-Jun. 2009;51(2):127-143.

Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา
 

 17 มญชุภา กลิ่นสุคนธ์[M. Klinsukon] , [co] พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล , ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์[N. Laohakunjit]
การสกัดและองค์ประกอบทางเคมีของกัมจากเมล็ดสำรอง Extraction and Chemical Compositions of Gum from Malva Nut Seeds

Journal = Agricultural Science Journal Sep.-Dec. 2009;40(3): Article No.ฉบับพิเศษ:333-336.

Department = ภาควิชาโภชนวิทยา
 

 18 นริศา โพธิอาศน์[Narisa Potriart] , ทัศนีย์ รวิวรกุล , สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี , ดุสิต สุจิรารัตน์
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 วัยผู้ใหญ่ตอนต้น(อายุ 18-34ปี) Factors Affecting Self-Care Behaviors in Early Adult Thood With Type 2 Diabetes (Age 18-34 Years)

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2009;23(3):62-77.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
 

 19 ธัญรัศม์ สุขบัว[Thanyarat Sukbua] , สุรินธร กลัมพากร , วันเพ็ญ แก้วปาน , อาภาพร เผ่าวัฒนา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลอาชีวอนามัย Factors Affecting the Role Performance of Occupational Health Nurses in Health Promotion

Journal = Journal of public health nursing May.-Aug. 2009;23(2):28-29.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 20 สุธรรม นันทมงคลชัย , ศิริพร เกษธนัง[Siriporn Ketthanang] , กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ , วิริณธิ์ กิตติพิชัย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย Factors influencing the Participation of the Elderly in Strong Elderly Club, Nakhon Ratchasima Province, Thailand

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2009;39(3):322-331.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 21 นุชนาฎ วิชิต[Nutchanath Wichit] , วันเพ็ญ แก้วปาน , สุรินธร กลัมพากร , ดุสิต สุจิรารัตน์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ Factors Related to Quality of Work Life Among Bus Drivers Under Bangkok Mass Transit Authority

Journal = Journal of public health nursing Jan.-Apr. 2009;23(1):1-16.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
 

 22 คณานิตย์ แสงหิรัญ[Kananit Sanghirun] , วันเพ็ญ แก้วปาน , อาภาพร เผ่าวัฒนา , ดุสิต สุจิรารัตน์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิงในระบบการศึกษานอกโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร Factors related to Sexually Transmitted Infections Preventive Behavior of Female Adolescents in Bangkok Non-Formal Education

Journal = Journal of public health nursing Sep.-Dec. 2009;23(3):44-61.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา
 

 23 นพดล ขยันการ , ชุติชัย มาแจ้ง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าสถานีอนามัย จังหวัดอุทัยธานี Factors Relating to Performance of Chiefs of Health Centers in Uthaithanee Province

Journal = Quality of Life and Law Journal Jul.-Dec. 2009;5(2):92-98.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 24 ปิยธิดา ตรีเดช
ความสุขกับสุขภาพ: มุมมองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Happiness and Health: Perspectives of Fourth Year Students of Faculty of Public Health, Mahidol University

Journal = Journal of Public Health May.-Aug. 2009;39(2):155-160.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 25 ชุติไกร ตันติชัยวนิช[Chutigai Tuntichaivanit] , สุธรรม นันทมงคลชัย , โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ , พิทยา จารุพูนผล
ความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดระยอง Life Happiness of the Elderly in Rayong Province

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2009;39(1):34-47.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 26 เนตรทราย ปัญญชุณห์ , ธราดล เก่งการพานิช , สุปรียา ตันสกุล , สุพร อภินันทเวช
การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น Life Skills Promoting Program to Prevent Sexual Behavior Among Female Junior High School Students

Journal = Journal of Health Education Jan.-Apr. 2009;32(111):32-41.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 27 อารีย์ อมรศักดิ์ชัย , สุมาลี สิงหนิยม , วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย
การพัฒนาโปรแกรมเชื่อมโยงโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการคัดกรองความผิดปกติของสายตาเด็กไทยก่อนวัยเรียนเบื้องต้น Modification a commercial eye care screening software for thai preschool children a pilot study

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2009;39(1):74-88.

Department = ภาควิชาชีวสถิติ
 

 28 จิราวรรณ ตอฤทธิ์[JIRAWAN TORIT] , [co] ดวงรัตน์ อินทร , อรัญ อินเจริญศักดิ์[Aran Incharoensakdi] , ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ[Paitip Thiravetyan]
Optimum conditions of zinc removal by Hapalosiphon hibernicus

Journal = Thai Environmental Engineering Journal 2009;23(3):179-188.

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
 

 29 ปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์[Piyawan Glinsukon] , ภูษิตา อินทรประสงค์
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การที่มีผลต่อการเป็นองค์การที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior in Relation to the High Performing Organization of Department of Health, Ministry of Public Health

Journal = Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health Oct.-Dec. 2009;32(4):108-116.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 30 วิทยา ชาญชัย , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี , วิทยา อยู่สุข
โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของคนงาน กองโรงงานช่างกล กรุงเทพมหานคร Participatory Learning Program to Promote Working Safety for Mechanical Maintenance Division Workers, Bangkok Metropolis

Journal = Journal of Health Education Sep.-Dec. 2009;32(113):64-83.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 

 31 [Pucharee Songprakhon] , [co] ทวี สายวิชัย , [Phongchai Harnyuttanakorn] , [Suwannee Nithiuthai]
Plasmodium gallinaceum : Specifically Recognized Antigens by Infected Sera

Journal = Journal of Tropical Medicine and Parasitology June 2009;32(1):17-22.

Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 

 32 สุทธิ เจริญพิทักษ์ , ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม , สุรินธร กลัมพากร , สุพรรณี ศรีอำพร พรหมเทศ[Supannee Sriamporn Promthet] , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี
การประมาณความชุกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย Prevalence Estimation of Three Breast Cancer Screening Methods among Northeastern Women in Thailand

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2009;39(3):271-282.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 33 จิตติญา ลัดดากลม[Jittiya Luddaglom] , [co] ปิยธิดา ตรีเดช , พีระ ครึกครื้นจิตร
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรณีศึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Public Sector Management Quality Award: A Case Study of Department of Diseases Control, Ministry of Public Health

Journal = Journal of Public Health Sept.-Dec. 2009;39(3):258-270.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 34 พัฒนาพร สุปินะ[Pattanaporn Supina] , กิติพงษ์ หาญเจริญ , สุคนธา ศิริ , อดิศักดิ์ มณีไสย[Adisak Maneesia]
การทดสอบความแม่นยำของแบบประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ Rama-EGAT Heart Score ในผู้ป่วย Acute Coronary Syndrome โรงพยาบาลศิริราช RAMA-EGAT Heart Score Validity Among Acute Coronary Syndromes in Siriraj Hospital

Journal = Journal of Nursing Sciences May.-Aug. 2009;27(2): Article No.Suppl 1:77-82.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
 

 35 [Samrerng Prumongkol] , [Chotechuang Panasoponkul] , [Chamnarn Apiwathnasorn] , [co] อุษา เล็กอุทัย
Refractoriness of Culex Sitiens to Experimental Infection with Noctural Subperiodic Brugia Malayi

Journal = Journal of Tropical Medicine and Parasitology December 2009;32(2):82-86.

Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 

 36 วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร , [co] ณัฐจาพร พิชัยณรงค์[Natchaporn Pichainarong]
ความภาคภูมิใจในตนเอง และความอดทนต่อการไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Self-Esteem and drinking Refusal Self-efficacy among Upper secondary school students with hazardous alcohol consumption

Journal = Journal of Science and Technology Mahasarakham University Jan-Mar 2009;28(1):47-55.

Department = ภาควิชาระบาดวิทยา
 

 37 ทวี สายวิชัย , [Montree Maneepak] , [Pucharee Songprakhon] , [Pongchai Harnyuttanakorn] , [Suwannee Nithiuthai]
Species-specific Nested PCR for Detecting Plasmodium gallinaceum in Fresh Chicken Blood

Journal = Journal of Tropical Medicine and Parasitology December 2009;32(2):75-81.

Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 

 38 ทิพย์เนตร รวยนิรัตน์[Thipanet Rouynirat] , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี , สุภาวดี บุญชื่น
โปรแกรมการสร้างพลังแกนนำชุมชนเพื่อป้องกันไข้หวัดนก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี Study of empowerment program for community leaders in prevention of Avin Influenza, Nonghuochan village, Moo 3, Nongphugwan subdistrict, Taluang district, Lopburi province

Journal = The Public Health Journal of Burapha University Jan.-Jun. 2009;4(1):44-54.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 

 39 อุดม สุดใจ , ชุติชัย มาแจ้ง , สงครามชัย ลีทองดี , วิรัตน์ ปานศิลา
การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของหญิงบริการทางตรงและแบบแฝงในจังหวัดสระบุรี The Comparison Study Health between direct Prostitutes and indirect Prostitutes in Saraburi Province 2551

Journal = Quality of Life and Law Journal Jan.-Jun. 2009;5(1):25-36.

Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 

 40 สรรเสริญ ไข่ลือนาม , ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ , ลักขณา เติมศิริกุลชัย , ธราดล เก่งการพานิช
การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยเรื้อรัง จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ไปสู่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร The Development of Referral System in Chronic Disease Patient From Pramongkutkalo Hospital to Health Centers of Bangkok Metropolitan Administration

Journal = Journal of Health Education May-August 2009;32(112):8-18.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 

 41 สุภาวดี เจ้ยชุม[Suprawpdee joeichum] , พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ , ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม
ประสิทธิผลของโครงการป้องกันการเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ : กรณีศึกษาในกลุ่มจักสารประจูด บ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง The Effectiveness of A Muscle Pain Prevention Program: A Case Study of Krajood Craftswomen in Baan Taleunai, Pathalung

Journal = Journal of public health nursing May-Aug. 2009;23(2):45-61.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ
 

 42 วีณา เที่ยงธรรม , อาภาพร เผ่าวัฒนา , สุนีย์ ละกำปั่น , ปริยาภรณ์ มณีแดง[Pariyaporn Maneedang]
ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายสำหรับเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินในเขตกรุงเทพมหานคร The effectiveness of dietary and exercise behavior development program for overweight students in Bangkok Area

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2009;39(3):245-257.

Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 43 [Somlith Lithsana] , สยาม อรุณศรีมรกต[Sayam Aroonsrimorakot] , ไกรชาติ ตันตระการอาภา
ศักยภาพของโรงงานอุตสาหกรรมในนครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศ ส.ปป.ลาว ในการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 The Potential of the Industrial Sector in Implementing ISO 14001: 2004 in Vientiane, Lao P.D.R.

Journal = Environment and Natural Resources Journal Dec. 2009;7(2):41-55.

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
 

 44 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
กระบวนวิธีพิจารณาด้านจริยธรรมการแพทย์ The Procedure of Medical Ethics

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2009;39(3):357-367.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 

 45 เนาวรัตน์ ศรีสันติแสง[Naovarat Srisantisang] , พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ , เพียงจันทร์ โรจนวิภาต , พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
การกำจัดสีในเครื่องดื่มไร้คาร์บอเนตโดยใช้ถ่านกัมมันต์ชนิดเกล็ดเพื่อการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียด้วยอาหารตรวจเชื้อที่เป็นตัวชี้วัดด้านสุขาภิบาล The Removal of Colors in Non-carbonated Soft Drinks using Granular Activated Carbon for Coliform Bacteria Detection by Sanitary Indicator Medium

Journal = Journal of Public Health Jan.-Apr. 2009;39(1):89-100.

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาจุลชีววิทยา
 

 46 พรนิภา คชชา , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , นิรัตน์ อิมามี , พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
โปรแกรมวัณโรคศึกษา สำหรับผู้ต้องขังป่วยวัณโรค ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ Tuberculosis Education Program for Male Prisoner TB Patients in Medical Correctional Institute

Journal = Journal of Health Education Jan.-Apr. 2009;32(111):42-58.

Department = ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 

 47 สินีนาฏ ชาวตระการ[Sineenart Chautrakarn] , [co] ปิยธิดา ตรีเดช , พีระ ครึกครื้นจิตร , วงเดือน ปั้นดี
ความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของเจ้าหน้าที่ ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย Turnover Intention of Employees: A Study of the HIV Netherlands Australia Thailand Research Collaboration, Thai Red Cross AIDS Research Centre (HIV-NAT)

Journal = Journal of Public Health Sep.-Dec. 2009;39(3):283-295.

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 

 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี