ฐานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในปี2001

 

เลือกปีที่ต้องการ 

<2000 : 2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019

 

คลิ๊กเพื่อดูสรุปรายชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ในปี2001

 

ระดับนานาชาติ


 1 Vina Churdboonchart , Chuanchom Sakondhavat , S. A R Kulpradist , B. Isarangkura Na Ayudthya , Verapol Chandeying , Sungwal Rugpao , Chaweewon Boonshuyar , Wisut Sukeepaisarncharoen , Worachart Sirawaraporn , Dennis J. CARLO , Ronald B. Moss
A double-blind, adjuvant-controlled trial of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) immunogen (remune) monotherapy in asymptomatic, HIV-1-infected thai subjects with CD4-cell counts of >300(Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology (2000)
Journal = Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology 2001;8(6):1295.  
Department = ภาควิชาชีวสถิติ  
 

 2 Leera Kittigul , Porntip Khamoun , Dusit Sujirarat , Fuangfa Utrarachkij , Kitja Chitpirom , Nattasai Chaichantanakit , Kanda Vathanophas
An Improved Method for Concentrating Rotavirus from Water Samples
Journal = Memorias do Instituto Oswaldo Cruz August 2001;96(6):815-821.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 3 Orasa Suthienkul , Pornapa Aiumlaor , Kanokrat Siripanichgon , Boonchauy Eampokalap , Sirirat Likhanonsakul , Fuangfa Utrarachkij , Yasuyuki Rakue
Bacterial causes of aids-associated diarrhea in Thailand
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2001;32(1):158-170.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 4 Apiradee Intrarapuk , Somchai Awakairt , [co] Nitaya Thammapalerd , Pakpimol Mahannop , Urassaya Pattanawong , Thararat Suppasiri
Comparison between R-phycocyanin-labeled and R-phycoerythrin-labeled monoclonal antibody (MAb) probes for the detection of Entamoeba histolytica trophozoites
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2001;32(Suppl 2):165-171.  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
 

 5 Unchalee Tansuphasiri , Sirimart Subpaiboon , Somsak Rienthong(สมศักดิ์ เหรียญทอง)
เปรียบเทียบวิธี Resistance ratio และวิธี Proportion ในการทดสอบความไวของเชื้อวัณโรคต่อยาต้านจุลชีพ Comparison of the resistance ratio and proportion methods for antimicrobial susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand October 2001;84(10):1467-1476.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 6 Unchalee Tansuphasiri
การตรวจหาเชื้อวัณโรคจากเสมหะที่เก็บในกระดาษรอง นาน 5 วัน ที่อุณหภูมิห้องด้วยเทคนิคพีซีอาร์และการเพาะเชื้อ Detection of Mycobacterium tuberculosis from sputum collected on filter paper and stored at room temperature for 5 days by PCR assay and culture
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand August 2001;84(8):1183-1189.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 7 Unchalee Tansuphasiri
Development of duplex PCR assay for rapid detection of enterotoxigenic isolates of Clostridium perfringens
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health March 2001;32(1):105-113.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 8 Paibul Punthuprapasa , Nitaya Thammapalerd , Udomporn Chularerk , Kravee Charoenlarp , Manoon BHAIBULAYA
Diagnosis of intestinal amebiasis using salivary IgA antibody detection
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2001;32(Suppl 2):159-164.  
Department =  
 

 9 Unchalee Tansuphasiri , Benchapron Chinrat , Somsak Rienthong
evaluation of culture and PRC-based assay for detection of Mycobacterium tuberculosis from sputum collected and stored on filter paper
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health December 2001;32(4):844-855.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 10 Sirikul Isaranurug(ศิริกุล อิศรานุรักษ์) , Poonsook Shuaytong , Pornruedee Nitirat , Chaiwat Wong-Arsa
Factors relating to the aggressive behavior of primary caregiver toward a child
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand October 2001;84(10):1481-1489.  
Department = ภาควิชาอนามัยครอบครัว  
 

 11 Pipat Luksamijarulkul , Pranee Watagulsin , Dusit Sujirarat
Hepatitis B virus seroprevalence and risk assessment among personnel of a governmental hospital in Bangkok
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health September 2001;32(3):459-465.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
 

 12 Duangrat Inthorn , Suthep Silapanuntakul , C. Chanchitprecha
Improvement of colour and cod removal in molasses wastewaterby using advanced oxidation processes
Journal = Pollution Research 2001;20(4):691-696.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 13 Pornpimol Kongtip , Vararussami, J. , Vichai Pruktharathikul / Vichai Priektaratikul
Modified method for determination of hippuric acid and methylhippuric acid in urine by gas chromatography
Journal = Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications February 2001;751(1):199-203.  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 14 Unchalee Tansuphasiri
Prevalence of multiple-antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa isolated from hospitalized patients and from the discharge of wastewaters from both hospitals and communities
Journal = Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences 2001;3(4):235-241.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 15 Duangrat Inthorn , A. Incharoensakdi , Nalin Sidtitoon
Removal of mercury, cadmium and lead in aqueous solution by microalgae
Journal = Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences 2001;3(3):109-115.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 16 Unchalee Tansuphasiri , Sarawut Suttirat
Simple microplate hybridization assay for detection of amplified products of Mycobacterium tuberculosis
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health December 2001;32(4):835-843.  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 17 Duangrat Inthorn , Danaya Wongsirikul , Kassama Ouijirakul , Somboon Phoopat , Aran Incharoensakdi
Study on utilization of spirulina platensis for treating wastewater from a soft-drink factory
Journal = Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences 2001;3(3):101-107.  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

 18 Chalermchai Chaikittiporn , Tsuyoshi Kawakami , Kazutaka Kogi
Support measures to improve night and shift work conditions in Thailand: a case study in a glass factory
Journal = Journal of human ergology December 2001;30(1-2):185-189.  
Department = ไม่ได้อ้างอิงมายังชื่อคณะ  
 

 19 Naiyana Boonthaveeyuwat , Siriprapa Klunklin
The heme iron content of urban and rural Thai diets
Journal = Journal of The Medical Association of Thailand August 2001;84(8):1131-1136.  
Department = ภาควิชาอนามัยชุมชน ภาควิชาโภชนวิทยา  
 

 20 Viroj Tangcharoensathien , Wiput Phoolcharoen , Siriwan Pitayarangsarit(ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์) , Sukhontha Kongsin , Vijj Kasemsup , Sripen Tantivess , Chutima Suraratdecha
The potential demand for an AIDS vaccine in Thailand
Journal = Health Policy 2001;57(2):111-139.  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  
 

 

 

 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี