ฐานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในปี2017

 

เลือกปีที่ต้องการ 

<2000 : 2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016

 

(ระหว่างการทดสอบ) คลิ๊กเพื่อดูสรุปรายชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ในปี2017

 

ระดับนานาชาติ


 1 Manaporn Wongsoonthornchai , Ruth Scheidegger , [co] Suphaphat Kwonpongsagoon , Hans-Peter Bader
ANALYSIS OF TIME-DEPENDENT MERCURY FLOWS THROUGH THE USE OF THERMOMETERS AND SPHYGMOMANOMETERS IN THAILAND
Journal = International Journal of GEOMATE May. 2017;12 (33) :65-70  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Mathematical Material Flow Analysis (MMFA); Thermometer; Time-dependent; Sphygmomanometer 
 

 2 Suchada Tasai , Tawee Saiwichai , Morakot Kaewthamasorn , Sonthaya Tiawsirisup , Prayute Bhuddhirakkul / Prayute Buddhirakkul , Sirintip Chaichalotornkul , [co] Sittiporn Pattaradilokrat
Artesunate-tafenoquine combination therapy promotes clearance and abrogates transmission of the avian malaria parasite Plasmodium gallinaceum
Journal = Veterinary Parasitology Jan. 2017;133 () :97-106  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : Aedes aegypti; 8-Aminoquinoline; Artesunate; Chemotherapy; Tafenoquine; Plasmodium gallinaceum; Oocysts 
 

 3 Duanpen Sirithian , [co] Sarawut Thepanondh , Wanna Laowagul , Daisy Morknoy
Atmospheric dispersion of polycyclic aromatic hydrocarbons from open burning of agricultural residues in Chiang Rai, Thailand
Journal = Air Quality, Atmosphere & Health 2017; () :  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Polycyclic aromatic hydrocarbons; Dispresion modeling; CALPUFF; Agricultural waste burning; Risk assessment; Thailand 
 

 4 Tomohiro Ishimaru , [co] Koji Wada , Sara Arporn , Derek R. Smith
Attitudes of nurses toward HIV-infected colleagues in Japan
Journal = Contemporary Nurse Mar. 2017;53 (2) :133-142  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Key Words : Attitudes; HIV Infections; Japan; Nurses; Risk assessment 
 

 5 Arisa Butacnum , Rewadee Chongsuwat , [co] Akkarach Bumrungpert
Black tea consumption improves postprandial glycemic control in normal and pre-diabetic subjects: a randomized, double-blind, placebo-controlled crossover study
Journal = Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition Jan. 2017;26 (1) :59-64  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Black tea; Black tea polymerized polyphenols; Catechins; Diabetes; Glycemic control 
 

 6 Achiraya Siriphap , Pimlapas Leekitcharoenphon , Rolf Sommer Kaas , Chonchanok Theethakaew , Frank Moller Aarestrup , [co] Orasa Suthienkul , [co] Rene Sjogren Hendriksen
Characterization and Genetic Variation of Vibrio Cholerae Isolated from Clinical and Environmental Sources in Thailand
Journal = PLoS ONE Jan. 2017;12 (1) :  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
 

 7 Kanok Yooritphun , [co] Supathra Lilitchan , Kornkanok Aryusuk , Kanit Krisnangkura
Effect of Selected Polyhydric Alcohols on Refining Oil Loss in the Neutralization Step
Journal = Journal of the American Oil Chemists' Society Feb. 2017;94 (2) :301-308  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Alkali refining; Free fatty acids; Neutralization; Palm oil; Polyhydric alcohol; Refining oil loss  
 

 8 Suwimon Kanchanasuta , Omjit Sillaparassamee
Enhancement of hydrogen and methane production from co-digestion of palm oil decanter cake and crude glycerol using two stage thermophilic and mesophilic fermentation
Journal = International Journal of Hydrogen Energy Fab. 2017;42 (5) :3440–3446  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Two-stage fermentation; Crude glycerol; Decanter cake; Energy recovery 
 

 9 Suphaphat Kwonpongsagoon , Sawanya Jareemit , Premrudee Kanchanapiya
ENVIRONMENTAL IMPACTS OF RECYCLED NONMETALLIC FRACTION FROM WASTE PRINTED CIRCUIT BOARD
Journal = International Journal of GEOMATE Jun. 2017;12 (34) :8-14  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Nonmetallic fraction; Waste printed circuit board; Recycling; Waste management; Life cycle assessment 
 

 10 Tipawan Phetrawech , [co] Sarawut Thepanondh
EVALUATION OF RESUSPENSION OF ROAD DUST IN A CEMENT INDUSTRIAL COMPLEX AREA
Journal = International Journal of GEOMATE May. 2017;12 (33) :96-103  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Road dust; PM-10; PM-2.5; AERMOD; Emission rate 
 

 11 Anna Kiewchaum , [co] Sarawut Thepanondh , Duanpen Sirithian , Kamolthip Mahavong , Pantitcha Outapa
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS AND APPROPRIATENESS OF BANGKOK ACTION PLANS ON GLOBAL WARMING MITIGATIONS
Journal = International Journal of GEOMATE May. 2017;12 (33) :14-21  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Bangkok; Acation plan; greenhouse gas; mitigation; MCA 
 

 12 Monthatip Klabsong , [co] Nipapun Kungskulniti , Chanakan Puemchalad , Naowarut Charoenca , Vittaya Pumsuvon
FEASIBILITY STUDY OF BIODIESEL PRODUCTION FROM RESIDUAL OUL OF PALM OIL MILL EFFLUENT
Journal = International Journal of GEOMATE May. 2017;12 (33) :60-64  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Residual oil; Palm oil mill effluent (POME); Biodiesel; Fatty acid methyl ester (FAME) 
 

 13 Siriluck Pojjanapornpun , [co] Kornkanok Aryusuk , Narumon Jeyashoke , Supathra Lilitchan , Kanit Krisnangkura
Gas Chromatographic Separation and Identification of Jacaric and Punicic 2-Ethyl-1-Hexyl Esters
Journal = Waste Management Mar. 2017;94 (4) :511-517  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Conjugated linolenic acid; 2 Ethyl-1-hexyl ester; GC; Jacaranda seed oil; Jacaric acid; Punicic acid 
 

 14 Thinnaphop Chum-in , Kaokanya Sudaprasert , Syriya Phankosol , Supathra Lilitchan , Kornkanok Aryusuk , [co] Kanit Krisnangkura
Gibbs energy additivity approaches to QSPR in Modeling of high pressure density and kinemetic viscosity of FAME and biodiesel
Journal = Fuel Processing Technology Feb. 2017;156 () :385-393  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Biodesel; Density; Fatty acid methyl ester; Gibbs energy; Kinematic viscosity; Model; Presure 
 

 15 Siriluck Pojjanapornpun , [co] Kornkanok Aryusuk , Supathra Lilitchan , Kanit Krisnangkura
Gibbs energy additivity approaches to QSRR in generating gas chromatographic retention time for identification of fatty acid methyl ester
Journal = Analytical and Bioanalytical Chemistry Apr. 2017;409 (11) :2777-2789  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา  
Key Words : Fatty acid methyl ester; Gibbs energy; Identification; Quantitative structure-retention relationship; Retention time 
 

 16 Bussarakam Thitanuwat , [co] Chongchin Polprasert , Andrew J. Englande Jr.
Green residues from Bangkok green space for renewable energy recovery, phosphorus recycling and greenhouse gases emission reduction
Journal = Waste Management Mar. 2017;61 () :572-581  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Greenhouse gases; Green residues; Phosphorus recycling; Renewable energy; Thailand; Urban green space 
 

 17 Pipat Luksamijarulkul , Siranee Suknongbung , Pisit Vatanasomboon , Dusit Sujirarat
HEALTH STATUS, ENVIRONMENTAL LIVING CONDITIONS AND MICROBIAL INDOOR AIR QUALITY AMONG MIGRANT WORKER HOUSEHOLDS IN THAILAND
Journal = The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Mar. 2017;48 (2) :396-406  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Migrant workers; Envrionmental living conditions; Indoor air quality; Tuberculosis 
 

 18 Thunchanok Rukkawattanakul , Nitat Sookrung , Watee Seesuay , Nattawat Onlamoon , Pornphan Diraphat , Wanpen Chaicumpa , [co] Nitaya Indrawattana
Human scFvs that counteract bioactivities of Staphylococcus aureus TSST-1
Journal = Toxins Feb. 2017;9 (2) 50:  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Direct acting anti-TSST-1; Human scFv; Staphylococcus aureus; Superantign; Toxic shock syndrome (TSS) 
 

 19 Suwimon Kanchanasuta , Nipon Pisutpaisal
Improvement of glycerol waste utilization by co-feedback with palm oil decanter cake on biohydrogen fermentation
Journal = International Journal of Hydrogen Energy Fab. 2017;42 (5) :3447–3453  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Glycerol waste; Co-feedstock; Palm oil decanter cake; Biohydrogen 
 

 20 Kamolthip Mahavong , Poranee Pataranawat , [co] Sopa Chinwetkitvanich
MERCURY CONTAMINATION IN ENVIRONMENT SURROUNDING COAL-FIRED POWER PLANT
Journal = International Journal of GEOMATE May. 2017;12 (33) :71-77  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Mercury; Lignite; Coal-Fired Power Plant; Environmental Potential Risks; Health Risks Assessment 
 

 21 Kongkan Withatanang , [co] Suthep Silapanuntakul , Tanasri Sihabut , Wongdyan Pandii
Production of Briquette Fuel using Wastewater Sludge and Banana Peel Waste
Journal = Asia-Pacific Journal of Science and Technology 2017;22 (1) :65-74  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Banana peel waste; Briquette fuel; Untilization of waste; Wastewater sludge 
 

 22 Behera Manas Ranjan , Chardsumon Prutipinyo , Nithat Sirichotiratana , Chukiat Viwatwongkasem
Strategies for Retaining Health-Care Professionals in Rurals Areas of India
Journal = Indian Journal of Public Health Research and Development Jan.-Mar. 2017;8 (1) :73-79  
Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ  
Key Words : Human resources for health; Health worker; Physicians; Nurses; Retention; Rural retention; Recruitment; Primary health care; India 
 

 23 Sopa Chinwetkitvanich , Apaporn Ruchiraset
THE ANAEROBIC BAFFLED REACTOR (ABR): PERFORMANCE AND MICROBIAL POPULATION AT VARIOUS COD LOADING RATES
Journal = International Journal of GEOMATE May. 2017;12 (33) :78-84  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Anaerobic Baffled Reactor; FISH Technique; Methanogens, Acidogens; COD Loading Rates 
 

 24 Suwadi Saikomon , Prayoon Fongsatitkul , [co] Panagiotis Elefsiniotis
Treatment of a Slaughterhouse Wastewater using Sequencing Batch Reactors at a Shortened Operating Cycle
Journal = EnvironmentAsia Jan. 2017;10 (1) :9-16  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Biological nutrient removal; Slaughterhouse wastewater; Sequencing batch reactors; Operation cycle 
 

I N P R E S S


 25 Kamonwat Nakason , [co] Bunyarit Panyapinyopol , Vorapot Kanokkantapong , Nawin Viriya-empikul , Wasawat Kraithong , Prasert Pavasant
Characteristics of hydrochar and liquid fraction from hydrothermal carbonization of cassava rhizome
Journal = Journal of the Energy Institute 2017; () :  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Waste utilization; Chemical platform; Agricultural waste; Lignicellulosic material; Biomass 
 

 26 Sureerat Soongswang(สุรีรัตน์ สูงสว่าง) , [co] Chanapong Rojanaworarit , Sroiphet Wipapsathiankul(สร้อยเพชร วิภาพเสถียรกุล)
ผลการป้องกันฟันผุเปรียบเทียบระหว่างการให้ทันตสุขศึกษาโดยกำหนดเป็นช่วงเวลาติดตามต่อเนื่องกับการให้ตามรอบการรับวัคซีน: การศึกษาโคฮอร์ธย้อนหลังในเด็กวัยเรียน จังหวัดน่าน ประเทศไทย Comparative Caries Preventive Effects of Serial Oral Health Counseling Program Versus Routine Oral Hygiene Instruction Provided on Vaccination Visits: a Retrospective Cohort Study in Preschool Children in Nan, Thailand
Journal = SDU Research Journal 2017; () :  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : โรคฟันผุ; ทันตสุขศึกษา; การศึกษาโคฮอร์ต; ระบาดวิทยาโรคช่องปาก 
คำสำคัญ : Dental caries; Serial oral health counseling; Cohort study; Oral epidemiology 
 

 27 Kitwadee Rupprom , Porntip Chavalitshewinkoon-Petmitr , Pornphan Diraphat , [co] Leera Kittigul
Evaluation of real-time RT-PCR assays for detection and quantification of norovirus genogroups I and II
Journal = Virologica Sinica Feb. 2017; () :  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Norovirus; Genogroup; Real-time RT-PCR; Quantification 
 

 28 Techun Shen , Chengli Lin , Chunhui Liao , Changching Wei , Fung-Chang Sung , [co] Chiahung Kao
Major depressive disorder is associated with subsequent adult-onset asthma: a population-based cohort study (Revision 2)
Journal = Epidemiology and Psychiatric Sciences 2017; () :  
Department = คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
Key Words : Asthma; Cohort study; Major depressive disorder (MDD); Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) 
 

 29 Najjapak Sooksawat , Metha Meetam , Maleeya Kruatrachue , Prayad Pokethitiyook , [co] Duangrat Inthorn
Performance of packed bed column using Chara aculeolata biomass for removal of Pb and Cd ions from wastewater
Journal = Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering Feb. 2017; () :  
Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
Key Words : Cadmium; Chara aculeolata; lead; Nitella opaca; packed bed column; wastewater 
 

 30 Marzuki Isahak , May Young Loh , Indri Hapsari Susilowati , Orawan Kaewboonchoo , Kitiphong Harncharoen , Nursuhaili Mohd Amin , Nguyen Phuong Toai , Wah-Yun Low , Paul Ratanasiripong
The Association of Workplace Exposures on Quality of Life in Small and Medium Enterprises Workers: A Cross-Sectional Study in Four ASEAN Countries
Journal = Asia-Pacific journal of Public Health 2017; () :  
Department = ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : ASEAN, Quality of life; Working characteristics; Work ergonomics; Small and medium enterprise (SME) 
 

 

 

ระดับชาติ


 1 [Khanthong Janthai] , ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์ , [co] ชัชวาล สิงหกันต์
Decolorization of basic and direct dyes by adsorption on chemically modified rice husk

Journal = Journal of Thai Interdisciplinary Research Jan.-Feb. 2017;12 (1) :35-42

Department = ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Key Words : Dyeing wastewater; Rice husk; Color removal; Adsorption 
 

 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2558 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556 - 2558) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2558 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556 - 2558) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี