ฐานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติในปี2018

 

เลือกปีที่ต้องการ 

<2000 : 2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018

 

คลิ๊กเพื่อดูสรุปรายชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ในปี2018

 

ระดับนานาชาติ


 1 Sara Arporn , Tomohiro Ishimaru , Kunio Hara , Suwisa Mahasandana
Considering the effects of ambient particulate matter on the lung function of motorcycle taxi drivers in Bangkok, Thailand
Journal = Journal of the Air and Waste Management Association Jan. 2018;68 (2) :139-145  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Bangkok; Motorcycle taxi driver; Occupational health; Particulate matter; Respiratory dysfunction 
 

 2 Duanpen Sirithian , [co] Sarawut Thepanondh , Melanie L. Sattler , Wanna Laowagul
Emissions of volatile organic compounds from maize residue open burning in the northern region of Thailand
Journal = Atmospheric Environment Mar. 2018;176 () :179-187  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : VOC; Open burning; Maize residues; Emission factors; Combustion chamber; Thailand 
 

 3 Pichet Ruenchit , Onrapak Reamtong , Kanokrat Siripanichgon , Wanpen Chaicumpa , [co] Pornphan Diraphat
New facet of non-O1/non-O139 Vibrio cholerae hemolysin A: a competitive factor in the ecological niche
Journal = FEMS Microbiology Ecology Jan. 2018;94 (1) :  
Department = ภาควิชาจุลชีววิทยา  
Key Words : Bacterial competition; Hemolysin A; Growth suppressive factor; Ecological niche; non-01/non-0139 Vibrio cholerae; 01/0139 Vibrio cholerae 
 

 4 Suwanna Chaorattanakawee , Pornlada Nuchnoi , Hathairad Hananantachai , Uranan Tumkosit , David Saunders , Izumi Naka , Jun Ohashi , Jintana Patarapotikul
Sequence variation in Plasmodium falciparum merozoite surface protein-2 is associated with virulence causing severe and cerebral malaria
Journal = PLoS ONE Jan. 2018;13 (1) :  
Department = ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
Key Words : ข้อมูลยังไม่ครบ 
 

I N P R E S S


 5 Maytiya Muadchim , [co] Wantanee Phanprasit , Mark Gregory Robson , Dusit Sujirarat , Rawee Detchaipitak
Case study of occupational mercury exposure during decontamination of turnaround in refinery plant
Journal = International Journal of Occupational and Environmental Health Jan 2018; () :  
Department = ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Mercury; Decontamination worker; Turnaround; Refinery plant 
 

 6 Kamonwat Nakason , [co] Bunyarit Panyapinyopol , Vorapot Kanokkantapong , Nawin Viriya-empikul , Wasawat Kraithong , Prasert Pavasant
Characteristics of hydrochar and hydrothermal liquid products from hydrothermal carbonization of corncob
Journal = Biomass Conversion and Biorefinery 2018; () :  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Hydrothermal treatment; Energy yield; Lignocellulosic biomass; Platform chemicals; Process variables 
 

 7 Kamonwat Nakason , [co] Bunyarit Panyapinyopol , Vorapot Kanokkantapong , Nawin Viriya-empikul , Wasawat Kraithong , Prasert Pavasant
Characteristics of hydrochar and liquid fraction from hydrothermal carbonization of cassava rhizome
Journal = Journal of the Energy Institute 2018; () :  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Waste utilization; Chemical platform; Agricultural waste; Lignicellulosic material; Biomass 
 

 8 Pantitcha Outapa , [co] Sarawut Thepanondh , Akira Kondo , Natchanok Pala-En
Development of air pollutant emission factors under real-world truck driving cycle
Journal = International Journal of Sustainable Transportation Dec. 2018; () :  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Driving cycle, Emission factor, IVE, Thailand, Truck 
 

 9 Chaleelak Thongprasert , [co] Carol Hutchinson , Warapone Satheannoppakao , Mathuros Thipayamongkolkul
Dietary iron intake and availability are related to maternal education level in overweight/obese adolescents
Journal = European Journal of Nutrition 2018; () :  
Department = ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : Iron; Enhancer; Inhibitor; Adolescent; Overweight/obese; Parental education 
 

 10 Kamonwat Nakason , [co] Bunyarit Panyapinyopol , Vorapot Kanokkantapong , Nawin Viriya-empikul , Wasawat Kraithong , Prasert Pavasant
Hydrothermal carbonization of unwanted biomass materials: Effect of process temperature and retention time on hydrochar and liquid fraction
Journal = Journal of the Energy Institute 2018; () :  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Solid Fuel; Lignocellulosic material; Energy; Intermediate chemical; Process variables 
 

 11 Nipapun Kungskulniti , [co] Naowarut Charoenca , Jeremiah Mock , Stephen Lorin Hamann
Secondhand smoke point-source exposures assessed by particulate matter at two popular public beaches in Thailand
Journal = Journal of Public Health (Oxford) 2018; () :  
Department = ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
Key Words : Children; public health; smoking 
 

 12 Warunee Thienkrua , Frits van Griensven , Philip A. Mock , Eileen F. Dunne , Boonyos Raengsakulrach , Wipas Wimonsate , Nopporn Howteerakul , Chaiwat Ungsedhapand , Anupong Chiwarakorn , Timothy H. Holtz
Young Men Who Have Sex with Men at High Risk for HIV, Bangkok MSM Cohort Study, Thailand 2006–2014
Journal = AIDS and Behavior 2018; () :  
Department = ภาควิชาระบาดวิทยา  
Key Words : HIV incidence; Men who have sex with men; Thailand; Young population; Adolescent 
 

 

 

ระดับชาติ


 1 รุ่งมณี พุกไพจิตร์[Rungmanee Pukpaijit] , [co] สุธี อยู่สถาพร , ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
การตัดสินใจใช้สิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตของผู้ป่วยทหารผ่านศึก Decision Making on Refuse Medical Intervention in Living Will among Veteran Patients

Journal = Public Heath & Health Laws Journal Jan.-Apr. 2018;4 (1) :1-14

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Decision making; Exercising of right; Refusal of medical intervention in living wills; Final stage of life 
คำสำคัญ : การตัดสินใจ; การใช้สิทธิ; ทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข; วาระสุดท้ายของชีวิต 
 

 2 เวชศาสตร์ เรืองโสภิษฐ์[Wejchasard Rungsopit] , [co] ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ , นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ , ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
ประสิทธิผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพของเจ้าหน้าที่บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร STAFF'S EFFECTIVENESS ACCORDING TO THE HEALTH GUIDELINES CLAIMS OF A LIFE INSURANCE COMPANY IN BANGKOK

Journal = Public Heath & Health Laws Journal Jan.-Apr. 2018;4 (1) :15-31

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Key Words : Effectiveness; The health guidelines claims; Life Insurrence Company 
คำสำคัญ : ประสิทธิผลการปฏิบัติ; หลักเกณฑ์การเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพ; บริษัทประกันชีวิต 
 

 3 เมธี ชุ่มศิริ[Methee Chumsiri] , ปาจารีย์ สำราญจิตต์[Pajaree Sumranchit] , ภัทรรัช เทศถนอม[Phatthararat Tettanom] , [co] ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
ปัญหาการออกคำสั่งทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรณีเพิกถอนคำสั่งตามพราราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 The problem of issuing administrative orders of local officials: The case for revocation of the order under the Public Health Act B.E. 2535

Journal = Public Heath & Health Laws Journal Jan.-Apr. 2018;4 (1) :32-48

Department = ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Key Words : Administrative order; Local official; Revocation of the order; The Public Health Act 
คำสำคัญ : การออกคำสั่งทางปกครอง; เจ้าพนักงานท้องถิ่น; การเพิกถอนคำสั่ง; พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 

 

หมายเหตุ : [co] - Correspondence

 

ค้นค่า Impact Factor ได้ที่

- ดัชนี IMPACT FACTORS ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2558 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556 - 2558) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2558 (เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556 - 2558) ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี