ฐานข้อมูลรายชื่อวารสารที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ลงตีพิมพ์ผลงานวิจัย

 

 

เลือกปีที่ต้องการ 

2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016

 

คลิ๊กเพื่อดูสรุปรายชื่อผลงานวิจัยที่ลงตีพิมพ์ในปี2017

 

 

รายชื่อวารสารที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ลงตีพิมพ์ผลงานวิจัยในปี 2017

 

ชื่อวารสาร

 

Beall's List

 

ISI-JCR

 

ISSN

 

Scopus

 

 

SJR

 

 

PubMed

 

 

TCI

 

เรื่อง

  Advanced Science Letters
P:American Scientific Publishers     1936-6612 *           PubMed   -   1
  Air Quality, Atmosphere & Health
P:Springer Verlag   AIR QUAL ATMOS HLTH   1873-9318 *           PubMed   -   1
  Analytical and Bioanalytical Chemistry
P:Springer Verlag   ANAL BIOANAL CHEM   1618-2642 *           PubMed   -   1
  Annals of Tropical Medicine and Public Health
P:Medknow Publications     1755-6783 *             -   1
  ARCHIVES OF MEDICINE P:Insight Medical Publishing(iMedPub Journals)     1989-5216             -   1
  Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition
P:HEC Press.   ASIA PAC J CLIN NUTR   0964-7058 *             -   1
  Asia-Pacific Journal of Science and Technology P:     2539-6293             Science 1   2
  Asian Nursing Research
P:Elsevier (Singapore) Pte Ltd.   ASIAN NURS RES   1976-1317 *             -   1
  Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
P:Asian Pacific Organization for Cancer Prevention.   ASIAN PAC J CANCER P   1513-7368 *             -   2
  Behavioral Sciences P:Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI).     2076-328X *           PubMed   -   1
  Blood
Q1-Biochemistry
Q1-Cell Biology
Q1-Hematology
Q1-Immunology
P:American Society of Hematology   BLOOD   0006-4971 *           PubMed   -   1
  BMC Infectious Diseases
P:BioMed Central   BMC INFECT DIS   1471-2334 *           PubMed   -   1
  BMC Public Health
P:BioMed Central.   BMC PUBLIC HEALTH   1471-2458 *           PubMed   -   1
  Carbohydrate Polymers
Q1-Materials Chemistry
Q1-Organic Chemistry
Q1-Polymers and Plastics
P:Elsevier Ltd.   CARBOHYD POLYM   0144-8617 *           PubMed   -   1
  CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS
P:Italian Association of Chemical Engineering - AIDIC     2283-9216             -   2
  Chonburi Hospital Journal / วารสารโรงพยาบาลชลบุรี P:โรงพยาบาลชลบุรี     0125-6882             Science 1   1
  Chulalongkorn Medical Journal / จุฬาลงกรณ์เวชสาร P:     0125-6483             Science 1   1
  วารสารศาสตร์ P:คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     0125-8192             Social 2   1
  วารสารพยาบาลตำรวจ P:สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ     1906-652X             Science 1   1
  Community Health Development Quarterly Khon Kaen University / วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น P:     2287-0075             Science 2   1
  Contemporary Nurse
P:eContent Management Pty Ltd   CONTEMP NURSE   1037-6178 *           PubMed   -   1
  DISEASE CONTROL JOURNAL / วารสารควบคุมโรค P:     1685-6481             Science1   1
  Environmental Engineering and Management Journal
Q3-Environmental Engineering
Q3-Management, Monitoring, Policy and Law
Q3-Pollution
P:Institutul Politehnic din Iasi   ENVIRON ENG MANAG J   1582-9596 *             -   1
  EnvironmentAsia
P:Thai Society of Higher Education Institutes on Environment.     1906-1714             science 3   1
  Epidemiology and Psychiatric Sciences
P:Cambridge University Press   EPIDEMIOL PSYCH SCI   2045-79 *           PubMed   -   1
  Experimental Parasitology
P:   EXP PARASITOL   0014-4894 *             -   1
  Expert Systems with Applications
Q1-Artificial Intelligence
Q1-Computer Science Applications
Q1-Engineering (miscellaneous)
P:Elsevier Ltd.   EXPERT SYST APPL   0957-4174 *             -   1
  Food and Environmental Virology
P:Springer New York.   FOOD ENVIRON VIROL   1867-0334 *           PubMed   -   1
  Food and water sanitarion journal / วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ P:     1906-8212             -   1
  Fuel Processing Technology
P:Elsevier BV   FUEL PROCESS TECHNOL   0378-3820 *             -   1
  GMSARN International Journal P:ภาคีวิจัยลุ่มน้ำโขง (GMSARN)     1905-9094             science 1   1
  Indian Journal of Public Health Research and Development
P:R.K. Sharma, Institute of Medico-Legal Publications     0976-0245             -   1
  Infection, Genetics and Evolution
P:Elsevier BV   INFECT GENET EVOL   1567-1348 *           PubMed   -   1
  International Energy Journal
Q3-Energy (miscellaneous)
P:Regional Energy Resources Information Center     1513-718X             -   1
  International Journal of Environmental Research and Public Health
P: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI).   INT J ENV RES PUB HE   1660-4601 *             -   1
  International Journal of GEOMATE
P:GEOMATE International Society     2186-2982             -   8
  International Journal of Hydrogen Energy
P:Pergamon Press Ltd.   INT J HYDROGEN ENERG   0360-3199 *           PubMed   -   2
  International Journal of Occupational and Environmental Health
P:   INT J OCCUP ENV HEAL   1077-3525 *             -   1
  International Journal on Advanced Computer Theory and Engineering P:
J:
    2319-2526             -   2
  Journal of Agromedicine
P:The Haworth Medical Press   J. Agromedicine   1545-0813 *           PubMed   -   1
  Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok / วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ P:     0857-7927             science 1   2
  Journal of Chromatographic Science
Q3-Analytical Chemistry
P:Preston Publications, Inc.   J CHROMATOGR SCI   0021-9665 *           PubMed   -   1
  Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
P:   J ENVIRON SCI HEAL A   1532-4117 *             -   1
  Journal of Health Education / วารสารสุขศึกษา P:     0125-0744             Social 1   5
  Journal of Health Science (Thai) / วารสารวิชาการสาธารณสุข P:     0858-4923             science 1   2
  Journal of Hematology and Transfusion Medicine / วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต P:The Thai Society of Hematology     0858-2025             Science 1   1
  Journal of Human Lactation
Q1-Medicine (miscellaneous)
Q2-Obstetrics and Gynecology
P:Sage Science Press   J HUM LACT   0890-3344 *           PubMed   -   1
  Journal of Infectious Diseases
P:Oxford University Press   J INFECT DIS   0022-1899 *           PubMed   -   1
  Journal of Phrapokklao Nursing College / วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี P:     0858-110x             science 1   4
  Journal of Population and Social Studies P:     0857-717X             -   1
  Journal of Preventive Medicine & Public Health
P:Korean Society for Preventive Medicine     1975-8375           PubMed   -   1
  Journal of Public Health / วารสารสาธารณสุขศาสตร์ P:     0125-1678             science 1   15
  Journal of public health nursing / วารสารพยาบาลสาธารณสุข P:     0857-5371             science 1   22
  Journal of Public Health Research P:PagePress Publications     2279-9028 *           PubMed   -   1
  Journal of Safety and Health / วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ P:     1905-8160             science 2   2
  Journal of Science and Technology Mahasarakham University / วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม P:     1686-9664             science 1   2
  Journal of Thai Interdisciplinary Research / วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย P:     2465-3837             Science 1   1
  Journal of the American Oil Chemists' Society
P:Springer Verlag.   J AM OIL CHEM SOC   0003-021X *           PubMed   -   2
  Journal of the department of medical services / วารสารกรมการแพทย์ P:     0125-1643             science 1   2
  Journal of The Royal Thai Army Nurses / วารสารพยาบาลทหารบก P:     1513-5217             science 1   5
  Malaria Journal
P:BioMed Central.   MALARIA J   1475-2875 *           PubMed   -   2
  Microbial Drug Resistance
P:Mary Ann Liebert Inc.   MICROB DRUG RESIST   1076-6294 *           PubMed   -   1
  Osteoporosis International
Q1-Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Q1-Medicine (miscellaneous)
P:Springer Verlag   OSTEOPOROSIS INT   0937-941X *           PubMed   -   1
  Pacific rim International Journal of Nursing Research P:Thailand Nursing and Midwifery Council     1906-8107           PubMed   science 1   1
  Parasites and Vectors
Q1-Infectious Diseases
Q1-Parasitology
P:BioMed Central   PARASITE VECTOR   1756-3305 *           PubMed   -   1
  PLoS ONE
P:Public Library of Science.   PLOS ONE   1932-6203 *           PubMed   -   3
  Prawarun Agricultural Journal / วารสารเกษตรพระวรุณ P:     1685-8379             science 1   1
  Preventing chronic disease
P:U.S. Department of Health and Human Services   PREV CHRONIC DIS   1545-1151 *           PubMed   -   1
  Preventive Medicine
P:Academic Press   PREV MED   0091-7435 *           PubMed   -   1
  Public Heath & Health Laws Journal / วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข P:     2408-249x             Social 2   4
  Ramathibodi Nursing Journal / รามาธิบดีพยาบาลสาร P:     0857-8052             Science 1   1
  Science & Technology Asia
P:Thammasat University     0859-4074             Science1   1
  SDU Research Journal Sciences and Technology / วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P:     1906-3334             science 1   1
  Thai Journal of Toxicology / วารสารพิษวิทยาไทย P:     0857-264X             science 1   1
  Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health / วารสารการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม P:     0859-5453             science 2   2
  The Public Health Journal of Burapha University / วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา P:     1905-7164             science 1   1
  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
P:Southeast Asian Ministers of Education Organisation.   SE ASIAN J TROP MED   0125-1562 *           PubMed   science 3   4
  The Turkish Online Journal of Educational Technology P:
J:2017
    2146-7242             -   1
  Toxins
P:Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)   TOXINS   2072-6651 *           PubMed   -   1
  Veterinary Parasitology
P:Elsevier.   VET PARASITOL   0304-4017 *           PubMed   -   1
  Virologica Sinica
P:Ko hsueh chu pan she     1003-5125 *           PubMed   -   1
  Waste Management
P:Pergamon Press Ltd.   WASTE MANAGE   0956-053X *           PubMed   -   1
  Workplace health & safety
P:SAGE PUBLICATIONS INC.   WORKPLACE HEALTH SAF   2165-0799 *           PubMed   -   1

 

จำนวนเรื่อง 157 

 

ISI-Web of Science http://isiknowledge.com/

Journal Citation Reports http://isiknowledge.com/jcr

 

SCOPUS http://www.scopus.com/

SCImago Journal & Country Rank http://www.scimagojr.com/

 

PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

 

TCI Thai Journal Citation Index Centre
รายชื่อวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=S
รายชื่อวารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=H

 

Beall's List

List of Publisher

https://scholarlyoa.com/publishers/

List of Standalone Journal

https://scholarlyoa.com/individual-journals/