Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  รายงานการวิจัยประจำปี
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย   ของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559 )
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  KM & KA วิจัย

:: ผลงานวิจัย

 

สัดส่วนของผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทั้งหมด และสัดส่วนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติต่อบุคลากรสายวิชาการ ปีปฏิทิน 2556-2560

 

 

จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ปีปฏิทิน 2559 (จำแนกตามฐานข้อมูล)

 

 

จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ปีปฏิทิน 2560 (จำแนกตามฐานข้อมูล)

 

 

จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ปีปฏิทิน 2556-2560

 

 

การอ้างอิงเฉลี่ยของผลงานตีพิมพ์ Citation ในปี 2556-2558

 

 

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2555-2559

 

 

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน ปีงบประมาณ 2555-2559

 

 

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2555-2559