ข่าวทุน

 

 
 
CALL FOR PROPOSALS 
German-Thai Funding Programme for Joint Research Projects in the Field of “Arboviruses”

Call open: 29 July 2021 
Deadline: 30 September 2021

Research Areas 
German-Thai joint research projects in the field of “Arboviruses” can be funded. Arboviruses include, but are not limited to, Dengue, Zika, Chikungunya, and Emerging Arboviruses.

For researchers in Thailand: 
Contact person: 
Ms. Arpawan Jantaravipark (Thailand Focal Point) 
National Science and Technology Development Agency (NSTDA), 141 Innovation Cluster 2 (Tower C), Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120 Thailand,
phone +66 2564 7000 ext. 71487, arpawan.jan@nstda.or.th 
Proposals should be submitted by electronic mail to: 
submission@nstda.or.th

The format template for proposals can be found under:

The financial guidelines can be found under:

 

 

-----------------------------------------------------------------------------


NOW OPEN! - 7th Joint Call for Proposals: Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (JFS) 

Call for Proposals Deadline: 15 October 2021 (5:00 pm Bangkok time)
Thematic areas:
    ●Sustainable Food Production including nanotechnologies supporting sustainable food production
    ●Climate Change: Resilience and Adaptation including social science and health aspects
*For more information, please visit https://www.sea-eu-jfs.eu/calls

 

 

-----------------------------------------------------------------------------


แหล่งทุน Department of Defense ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
eBRAP: Electronic Biomedical Research Application Portal

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2021 
รายละเอียดดังเอกสารแนบนี้ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ https://eBRAP.org

Department of Defense office of Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP)
FY21 funding opportunity released: 
Alcohol and Substance Abuse Disorders Research Program
 • Consortium Award 

Tuberous Sclerosis Complex Research Program New Pre-Application and Application Deadlines!!!
 • Clinical Translational Research Award 
 • Exploration – Hypothesis Development Award 
 • Idea Development Award

For more information  https://eBRAP.org  
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การยื่นข้อเสนอเข้าระบบ NRIIS
- เปิดรับสมัครถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.
- ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ  https://nriis.go.th
- ดาวน์โหลดเอกสาร และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่: https://nriis.go.th/Default.aspx
* โครงร่าง สามารถตั้งหมวดค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันในอัตรา 10% และขอให้ระบุการดำเนินการ เรื่องมาตรฐานการวิจัยของโครงการวิจัย

หลังจาก ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS แล้ว
- กรุณาส่ง PH วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. (หนังสือแจ้งการส่งข้อเสนอ โดยผ่านหัวหน้าภาควิชาพิจารณา + Proposal ที่ Print จากระบบ)  
- หนังสือนำส่ง สามารถดำเนินการได้ในรูปแบบ 
1. การลงนามอิเลคทรอนิกส์ + ส่งทาง e-mail หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ หรือ 
2. ส่ง hard copy มาที่ งานวิจัยและนวัตกรรม

1)  ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
รายละเอียดและเอกสารการรับทุน :

แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

2)  ข้อเสนอทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดและเอกสารการรับทุน : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sSteINozHZy9cYReLX8WJ8dLMiEXXJqL

3)  ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 แผนงานได้แก่
   1. แผนงานวิจัยด้านทุนท้าทายไทยเพื่อสังคมและความมั่นคงของชีวิต  
   2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์
   3. แผนงานวิจัยด้านการพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดและเอกสารการรับทุน :

กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256406292149079646215.pdf
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ประกาศรับสมัครให้ทุน หัวข้อ “Broadening Protection against SARS-COV-2 and New Broadly Protective Betacoronavirus Candidate Vaccines”
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัคร Expression of Interest (EOI) ผ่านทางระบบออนไลน์ https://cepi.net  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Broadly Protective Betacoronavirus Vaccines (BPBCV)
 

 

-----------------------------------------------------------------------------