Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556-2561
  Share & Learn ครั้งที่ 1/2564
  Share & Learn ครั้ที่ 2/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 3/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 4/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 5/2564
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

 

ข่าวทุน

 

 
 
แหล่งทุน Department of Defense ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
eBRAP: Electronic Biomedical Research Application Portal

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2021 
รายละเอียดดังเอกสารแนบนี้ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ https://eBRAP.org

Department of Defense office of Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP)
FY21 funding opportunity released: 
Alcohol and Substance Abuse Disorders Research Program
 • Consortium Award 

Tuberous Sclerosis Complex Research Program New Pre-Application and Application Deadlines!!!
 • Clinical Translational Research Award 
 • Exploration – Hypothesis Development Award 
 • Idea Development Award

For more information  https://eBRAP.org  
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การยื่นข้อเสนอเข้าระบบ NRIIS
- เปิดรับสมัครถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.
- ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ  https://nriis.go.th
- ดาวน์โหลดเอกสาร และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่: https://nriis.go.th/Default.aspx
* โครงร่าง สามารถตั้งหมวดค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันในอัตรา 10% และขอให้ระบุการดำเนินการ เรื่องมาตรฐานการวิจัยของโครงการวิจัย

หลังจาก ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS แล้ว
- กรุณาส่ง PH วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. (หนังสือแจ้งการส่งข้อเสนอ โดยผ่านหัวหน้าภาควิชาพิจารณา + Proposal ที่ Print จากระบบ)  
- หนังสือนำส่ง สามารถดำเนินการได้ในรูปแบบ 
1. การลงนามอิเลคทรอนิกส์ + ส่งทาง e-mail หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ หรือ 
2. ส่ง hard copy มาที่ งานวิจัยและนวัตกรรม

1)  ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
รายละเอียดและเอกสารการรับทุน :

แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

2)  ข้อเสนอทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดและเอกสารการรับทุน : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sSteINozHZy9cYReLX8WJ8dLMiEXXJqL

3)  ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 แผนงานได้แก่
   1. แผนงานวิจัยด้านทุนท้าทายไทยเพื่อสังคมและความมั่นคงของชีวิต  
   2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์
   3. แผนงานวิจัยด้านการพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดและเอกสารการรับทุน :

กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256406292149079646215.pdf
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ประกาศรับสมัครให้ทุน หัวข้อ “Broadening Protection against SARS-COV-2 and New Broadly Protective Betacoronavirus Candidate Vaccines”
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัคร Expression of Interest (EOI) ผ่านทางระบบออนไลน์ https://cepi.net  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Broadly Protective Betacoronavirus Vaccines (BPBCV)
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566
ผู้สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการ และเอกสารประกอบการสมัคร จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 5 ชุด) พร้อมหนังสือนำจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ส่งไปยัง อว. ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
โดย ส่งเอกสารประกอบการสมัคร มายังงานวิจัยและนวัตกรรม คณะฯ ภายในวันที่ 13 ก.ค.2564
เพื่อนำส่งกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 19 ก.ค.2564 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่: https://bit.ly/3b8Z3Ro
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) เปิดรับข้อเสนอโครงการ Call for Opportunity Grant 2021 
ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ ETH Zurich ได้ถึง ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://ethz.ch/en/the-eth-zurich/global/eth-global-news-events/2021/05/opportunity-grant-call-2021.html
 

 

-----------------------------------------------------------------------------