Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  รายงานการวิจัยประจำปี
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย   ของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559 )
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  KM & KA วิจัย

 

ข่าวทุน

 

 
 

        สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2561 กำหนดเวลารับสมัครทุน ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2560 ดูรายละเอียดโครงการและสาขาวิชาการที่รับสมัครได้ที่นี่


หรือที่ http://nrct.go.th/

 

 

-----------------------------------------------------------------------------


        ด้วยแหล่งทุน International Atomiv Energy Agency (IAEA) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้ประกาศทุนเรื่อง "Applications of Biological Dosimetry Methods in Radiation Oncology, Nuclear Medicine, and Diagnostic and Interventional Radiology (MEDBIODOSE)" ซึ่งให้การสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Biological Dosimetry ในกลุ่มสมาชิก IAEA ซึ่งครอบคลุมประเทศไทยด้วย
        นักวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติมได้ที่
http://cra.iaea.org/cra/how-to-particiapte.html และ submit ผ่านทางอีเมล์ research.contracts@iaea.org
        ขอให้ผู้สนใจสมัครรับทุนโปรดส่งสำเนาข้อเสนอโครงการมายังกองบริหารงานวิจัย เพื่อบันทึกข้อมูลและประสานงานกรณีได้รับทุนต่อไป
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


        บัณฑิตวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
        ดูรายละเอียดตามลิงค์นี้ 
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/faculty-staff/scholarship-for-faculty-graduate-programs.php
 

 

-----------------------------------------------------------------------------