Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  รายงานการวิจัยประจำปี
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย   ของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559 )
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  KM & KA วิจัย

 

ข่าวทุน

 

 
 

        CRDF Global เปิดรับข้อเสนอโครงการจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศในกลุ่ม Asia - Pacific (Apac) ในหัวข้อ "U.S. - JAPAN COOPERATIVE MEDICAL SCIENCES PROGRAM (USJCMSP) COLLABORATIVE AWARDS, 2018"
ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ถึง ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.crdfglobal.org/funding-opportunities/2018-USJCMSP
ที่มา : กองบริหารงานวิจัย

 

 

-----------------------------------------------------------------------------


         ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์: ศทพ. (CEMB) เปิดรับสมัครทุนโครงการวิจัยใน 2 รูปแบบ ประจำปี 2562   โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 พ.ย. 2560
1) แบบโครงการวิจัยเดี่ยว (งบประมาณไม่เกิน 2 ล้านบาท ในระยะเวลา 3 ปี)
2) แบบคลัสเตอร์วิจัย (งบประมาณไม่เกิน 15 ล้านบาท ในระยะเวลา 3 ปี  มีนักวิจัยร่วมไม่ต่ำกว่า 3 สถาบัน)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครทุนได้ที่เวบไซต์ของศูนย์ CEMB http://cemb.sc.mahidol.ac.th/
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย โครงการทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 จำนวน 4 ประเภททุน ดังต่อไปนี้


1. ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (Supporting Research Funds for Industry ; SuRF) เปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560
 
2. ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise ; RISE) สำหรับประเด็นวิจัยใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ต่อไปนี้ 1) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 2) การแปรรูปอาหาร และ 3) การแพทย์ครบวงจร เปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560
 
3. ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial-academic Research Fellowship program ; IRF) เลือกสมัครได้จาก 2 ช่องทาง คือ ช่องทางปกติ (มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุน 25%) และ ช่องทาง Talent Mobility (สวทน. สนับสนุนทุน 25% แทนมหาวิทยาลัย)  เปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560
 
4. ทุน Newton Fund : Industry Academia Partnership Programme (IAPP) 2017/2018 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Royal Academy of Engineering   เปิดรับสมัครบัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

 

 

-----------------------------------------------------------------------------


        สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับบทความวิชาการภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอในงานสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย - อินเดีย ครั้งที่ 12 ณ สาธารณรัฐอินเดีย ในหัวข้อเรื่อง "India - Thailand: Commerce, Connectivity and Culture" โดยผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อ พร้อม CV ได้ถึง ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ขอให้ผู้สมัครโปรดส่งรายละเอียดมายังมหาวิทยาลัยเพื่อประสานงานในกรณีได้รับทุนต่อไป ศึกษารายละเอียดได้ที่นี่
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


        Grand Challenges Explorations (GCE) เปิดรับข้อเสนอโครงการ Grand Challenges Explorations Round 20 ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 A.M. ตามเวลาในอเมริกา (Pacific Daylight Time)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


        ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย ฯ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศให้เงินทุนสนับนุนการวิจัยและกิจกรรมวิชาการ ประจำปี 2561 โดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครขอรับทุน ฯ ได้ถึง ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


        โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม สนับสนุนทุนในโปรแกรม Industry - Academia Partnership (IAPP) ภายใต้โครงการ Newton Fund ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการ ฯ ได้ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ขอให้ผู้สมัครโปรดส่งข้อเสนอโครงการมายังมหาวิทยาลัยเพื่อประสานงานในกรณีได้รับทุนต่อไป
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


        The Sumitomo Foundation เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ "Grant for Projects for the Protection, Prevention & Restoration of Cultural Properties outside Japan" ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.sumitomo.or.jp/e/index.htm สามารถส่งข้อเสนอโครงการไปยังแหล่งทุนได้ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


        สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2561 กำหนดเวลารับสมัครทุน ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2560 ดูรายละเอียดโครงการและสาขาวิชาการที่รับสมัครได้ที่นี่


หรือที่ http://nrct.go.th/

 

 

-----------------------------------------------------------------------------


        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.ร่วมกับ The UK's Natural Environment Research Council (NERC) และ Economic and Social Research Council (ESRC) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโปรแกรมในหัวข้อ Understanding of the Impacts of Hydrometrorological Hazards in Thailand เพื่อทำความเข้าใจในผลกระทบของอันตรายจากอุทกวิทยา เช่นภาวะน้ำท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม และคลื่นพายุในประเทศไทย โดยผู้สนใจจะต้องส่ง Notification of Intent ผ่านระบบภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.nerc.ac.uk/research/funded/programmes/hazards-seasia/news/ao/
หรือ ที่เว็บกองบริหารงานวิจัย
ผู้สนใจสมัคร โปรดส่งข้อเสนอโครงการมายังมหาวิทยาลัยเพื่อประสานงานในกรณีได้รับทุนต่อไป
 

 

-----------------------------------------------------------------------------