Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  รายงานการวิจัยประจำปี
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย   ของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559 )
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: Knowledge Management (KM) and Knowledge Asset (KA)

 

 

RESEARCH CARE&TALK (RC&T) 2556

 

KA RC&T 1/2013 เรื่อง "มิตินวัตกรรมวิจัยสาธารณสุขและสุขภาพ"

 

 

KA RC&T ครั้งพิเศษ 1/2013 "การประเมินภาระงานวิชาการและวิจัย"

 

 

KA RC&T 2/2013 เรื่อง "EndNote ตัวช่วยวิจัย"

 

 

KA RC&T 3/2013 เรื่อง "Health Policy Research and Health Technology Assessment Research"

 

 

KA RC&T 4/2013 เรื่อง "การสนับสนุนการขอทุนวิจัยต่างประเทศ (MU:SURF)"

 

 

KA RC&T 5/2013 เรื่อง "การสนับสนุนการพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ"

 

KA RC&T 6/2013 เรื่อง "ตัวชี้วัดคุณภาพวารสาร และการเลือกวารสารตีพิมพ์"


 

 

สัมมนานวัตกรรมการศึกษาและความรู้สู่วิจัย

 

KA สัมมนานวัตกรรมการศึกษาและความรู้สู่วิจัย 1/2013

 

 

KA สัมมนานวัตกรรมการศึกษาและความรู้สู่วิจัย 2/2013

 

 

 

สัมมนาพัฒนาวิชาการ

 

KA สัมมนาพัฒนาวิชาการ 1-3/2013