Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  รูปภาพกิจกรรม 2561
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: Knowledge Management (KM) and Knowledge Asset (KA)

 

 

RESEARCH CARE&TALK (RC&T) 2556

 

KA RC&T 1/2013 เรื่อง "มิตินวัตกรรมวิจัยสาธารณสุขและสุขภาพ"

 

 

KA RC&T ครั้งพิเศษ 1/2013 "การประเมินภาระงานวิชาการและวิจัย"

 

 

KA RC&T 2/2013 เรื่อง "EndNote ตัวช่วยวิจัย"

 

 

KA RC&T 3/2013 เรื่อง "Health Policy Research and Health Technology Assessment Research"

 

 

KA RC&T 4/2013 เรื่อง "การสนับสนุนการขอทุนวิจัยต่างประเทศ (MU:SURF)"

 

 

KA RC&T 5/2013 เรื่อง "การสนับสนุนการพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ"

 

KA RC&T 6/2013 เรื่อง "ตัวชี้วัดคุณภาพวารสาร และการเลือกวารสารตีพิมพ์"


 

 

สัมมนานวัตกรรมการศึกษาและความรู้สู่วิจัย

 

KA สัมมนานวัตกรรมการศึกษาและความรู้สู่วิจัย 1/2013

 

 

KA สัมมนานวัตกรรมการศึกษาและความรู้สู่วิจัย 2/2013

 

 

 

สัมมนาพัฒนาวิชาการ

 

KA สัมมนาพัฒนาวิชาการ 1-3/2013