Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556-2561
  Share & Learn ครั้งที่ 1/2564
  Share & Learn ครั้ที่ 2/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 3/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 4/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 5/2564
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม

 

รายนามคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม

 

รายนาม
หน้าที่
1.
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่ปรึกษา
2.
รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช  หิรัญเพชรรัตน์
ประธานกรรมการ
3.
รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข โอศิริ
กรรมการ
4.
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา เล็กอุทัย
กรรมการ
5.
รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนันท์ แกล้วกล้า
กรรมการ
6.
รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน
กรรมการ
7.
รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา  คงศีล
กรรมการ
8.
รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฏ์ ฉวีพจน์กำจร
กรรมการ
9.
รองศาสตราจารย์ ดร.มณี ชะนะมา
กรรมการ
10.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริณธิ์  กิตติพิชัย
กรรมการ
11.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพพัต  ควรพงษากุล
กรรมการ
12.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณญา  เบญจกุล
กรรมการ
13.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  กาญจนสุธา
กรรมการ
14.
อาจารย์ ดร.ประสงค์ กิติดำรงสุข
กรรมการ
15.
อาจารย์ ดร.ภูเบศร์ แสงสว่าง
กรรมการ
16.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์  สรรพ่อค้า
กรรมการและเลขานุการ
17.
นางสาวศศิลักษณ์  บุญประเสริฐ
ผู้ช่วยเลขานุการ
18.
นางสาวกฤติยา  ตระกูลบริสุทธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
19.
นางสาวพิมพ์ประภา  สุขทรรศนีย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
20.
นางสาวกรกช  รามโกมุท
ผู้ช่วยเลขานุการ