Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  รายงานการวิจัยประจำปี
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย   ของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559 )
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม

 

รายนามคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม

 

รายนาม
หน้าที่
1.
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่ปรึกษา
2.
รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช  หิรัญเพชรรัตน์
ประธานกรรมการ
3.
รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข โอศิริ
กรรมการ
4.
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา  เล็กอุทัย
กรรมการ
5.
รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนันท์  แกล้วกล้า
กรรมการ
6.
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ  วิวัฒน์วงศ์เกษม
กรรมการ
7.
รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แก้วปาน
กรรมการ
8.
รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา  คงศีล
กรรมการ
9.
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณรักษ์  คูเปอร์ มีใย
กรรมการ
10.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  ดีระพัฒน์
กรรมการ
11.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริณธิ์  กิตติพิชัย
กรรมการ
12.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพพัต  ควรพงษากุล
กรรมการ
13.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  กาญจนสุธา
กรรมการ
14.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณญา  เบญจกุล
กรรมการ
15.
อาจารย์ ดร.ประศักดิ์  สันติภาพ
กรรมการ
16.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์  สรรพ่อค้า
กรรมการและเลขานุการ
17.
นางสาวศศิลักษณ์  บุญประเสริฐ
ผู้ช่วยเลขานุการ
18.
นางสาวกฤติยา  ตระกูลบริสุทธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
19.
นางสาวพิมพ์ประภา  สุขทรรศนีย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
20.
นางสาวกรกช  รามโกมุท
ผู้ช่วยเลขานุการ