:: ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

 

 

 

1.

 

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2564 (30 กันยายน 2564)


2.


ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2564 (30 กันยายน 2564)


3.


ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการ หรือ บทความปริทัศน์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2563 (17 มิถุนายน 2563) (ยกเลิก)


4.


ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2561 (25 ธันวาคม 2561) (ยกเลิก)


5.


PHRU-FJ-Form1 (แบบฟอร์มขอทุนตีพิมพ์)

 

6.

 

PHRU-FJ-Form2 (หนังสือรับรองบทความวิจัย)
 

 

 

ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการตีพิมพ์

 

 

1.

 

บันทึกขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ (พร้อมแนบใบสำคัญรับเงินคณะ)

 

2.

 

ใบสำคัญรับเงินทุนตีพิมพ์

 

 

- วิธีการหาค่าอันดับสูงสุดร้อยละสิบ (10%) ตามค่า SJR ของสาขา