Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556-2561
  Share & Learn ครั้งที่ 1/2564
  Share & Learn ครั้ที่ 2/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 3/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 4/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 5/2564
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

 

 

<

 

1.

 

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการ หรือ บทความปริทัศน์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2563 (17 มิถุนายน 2563)


2.


ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2561 (25 ธันวาคม 2561) (ยกเลิก)


3 .


PHRU-FJ-Form1 (แบบฟอร์มขอทุนตีพิมพ์)

 

4.

 

PHRU-FJ-Form2 (หนังสือรับรองบทความวิจัย)
p> 

 

 

ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการตีพิมพ์

 

 

1.

 

บันทึกขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ (พร้อมแนบใบสำคัญรับเงินคณะ)

 

2.

 

ใบสำคัญรับเงินทุนตีพิมพ์

 

 

- วิธีการหาค่าอันดับสูงสุดร้อยละสิบ (10%) ตามค่า SJR ของสาขา