Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  รูปภาพกิจกรรม 2561
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

 

 

 

1.

 

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการ หรือ บทความปริทัศน์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2563 (17 มิถุนายน 2563)


2.


ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2561 (25 ธันวาคม 2561) (ยกเลิก)


3 .


PHRU-FJ-Form1 (แบบฟอร์มขอทุนตีพิมพ์)

 

4.

 

PHRU-FJ-Form2 (หนังสือรับรองบทความวิจัย)

 

 

 

ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการตีพิมพ์

 

 

1.

 

บันทึกขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ (พร้อมแนบใบสำคัญรับเงินคณะ)

 

2.

 

ใบสำคัญรับเงินทุนตีพิมพ์