Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  รูปภาพกิจกรรม 2561
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะ

 

 

1.

 

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2561 (25 ก.ย. 61)

 

2.

 

แบบ PHRU-CMB 01 (โครงการวิจัย)

 

3.

 

แบบ PHRU-CMB 02 (รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย)

 

4.

 

แบบ PHRU-CMB 03 (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

 

5.

 

แบบ PHRU-CMB 04 (รายงานการใช้จ่ายเงินทุนวิจัย)

 

 

ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย

 

 

1.

 

บันทึกขอเปิดบัญชี

 

2.

 

บันทึกขอเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1 (พร้อมแนบใบสำคัญรับเงินคณะ)

 

3.

 

บันทึกขอเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 2 (พร้อมแนบใบสำคัญรับเงินคณะ)

 

4.

 

บันทึกขอเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 3 (พร้อมแนบใบสำคัญรับเงินคณะ)

 

5.

 

ใบสำคัญรับเงินคณะฯ

 

6.

 

บันทึกขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

 

7.

 

บันทึกขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

8.

 

บันทึกขอคืนทุนคงเหลือพร้อมดอกเบี้ยของคณะฯ

 

9.

 

บันทึกขอปิดบัญชี