:: ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะ

 

 

1.

 

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2561 (25 ก.ย. 61)

 

2.

 

แบบ PHRU-CMB 01 (โครงการวิจัย)

 

3.

 

แบบ PHRU-CMB 02 (รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย)

 

4.

 

แบบ PHRU-CMB 03 (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

 

5.

 

แบบ PHRU-CMB 04 (รายงานการใช้จ่ายเงินทุนวิจัย)

 

 

ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย

 

 

1.

 

บันทึกขอเปิดบัญชี

 

2.

 

บันทึกขอเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1 (พร้อมแนบใบสำคัญรับเงินคณะ)

 

3.

 

บันทึกขอเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 2 (พร้อมแนบใบสำคัญรับเงินคณะ)

 

4.

 

บันทึกขอเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 3 (พร้อมแนบใบสำคัญรับเงินคณะ)

 

5.

 

ใบสำคัญรับเงินคณะฯ

 

6.

 

บันทึกขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

 

7.

 

บันทึกขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

8.

 

บันทึกขอคืนทุนคงเหลือพร้อมดอกเบี้ยของคณะฯ

 

9.

 

บันทึกขอปิดบัญชี