:: เงินอุดหนุนค่าตรวจบทความต้นฉบับ (Manuscript) ภาษาอังกฤษการตีพิมพ์บทความวิจัย

 

 

 

1.

 

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนค่าตรวจบทความต้นฉบับ (Manuscript) ภาษาอังกฤษ พ.ศ.2562 (7 มีนาคม 2562)