:: คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 9 แห่ง ของมหาวิทยาลัยมหิดล

 

 


1.


คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (SIRB)

 

2.

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

3.

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (FTM ECF)

 

4.

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

5.

 

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-CIRB)

 

6.

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์ (MU-IRB-NS)

 

7.

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ (MU-SSIRB)

 

8.

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ (MU-DT/PY-IRB)

 

9.

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (MU IPSR)