Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  รายงานการวิจัยประจำปี
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย   ของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559 )
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: คู่มือนักวิจัย เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 


บทที่ 1


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click to Download

 

บทที่ 2

 

เอกสารประกอบเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ และคำแนะนำในการเขียน Click to Download

 

บทที่ 3

 

การเสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click to Download