:: ค่าธรรมเนียมในการพิจารณาจริยธรรม

 

 

 

หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยเสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2562

 

ประเภทโครงการและผู้เสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

อัตราค่าธรรมเนียม

ต่อโครงการวิจัย (บาท)

 

ก. ประเภทโครงการวิจัยที่พิจารณาแบบครบองค์ประชุม (Full board review) หรือโครงการวิจัยที่พิจารณาแบบรวดเร็ว (Expedited review)

 

 

 

1. ประเภทนักศึกษา

 

 
 

1.1 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์


 
   

ระดับปริญญาตรี

 

600 บาท
   

ระดับปริญญาโท

 

1,000 บาท
   

ระดับปริญญาเอก

 

1,500 บาท
 

1.2 นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (ที่มีการเก็บข้อมูลภายในคณะฯ)

 

3,000 บาท
 

1.3 นักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล (ที่มีการเก็บข้อมูลภายในคณะฯ)

 

5,000 บาท

 

2. ประเภทบุคลากร

 

 
 

2.1 บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 
   

โครงการวิจัยที่ไม่ได้รับทุน

 

1,000 บาท
   

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายในมหาวิทยาลัยหรือภายในคณะฯ

 

1,500 บาท
   

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

 

 
 

 

 

 

 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนโครงการไม่เกิน 500,000 บาท

3,000 บาท
   

 

 

 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนโครงการ เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

5,000 บาท
   

 

 

 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนโครงการเกินกว่า 1,000,000 บาท ขึ้นไป

10,000 บาท
 

2.2 บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล (ที่มีการเก็บข้อมูลภายในคณะฯ)

 

10,000 บาท

 

ข. โครงการวิจัยที่สามารถขอยกเว้นการพิจารณา (Exemption reveiw)

         รับพิจารณาเฉพาะนักศึกษา และบุคลากรของคณะฯ

 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

ค. โครงการวิจัยประเภท R2R

         รับพิจารณาเฉพาะบุคลากรของคณะฯ

 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
   
     

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------