Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  รายงานการวิจัยประจำปี
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย   ของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559 )
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: ค่าธรรมเนียมในการพิจารณาจริยธรรม

 

 

 

หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการเสนอขอรับรองจริยธรรมในคน ดังนี้

 

1. ค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษา

 

อัตราค่าธรรมเนียม
 


นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์


 
   

 

ระดับปริญญาตรี

 

600 บาท
   

 

ระดับปริญญาโท

 

1,000 บาท
   

 

ระดับปริญญาเอก

 

1,500 บาท
 

 

นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

 

3,000 บาท
 

 

นักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

 

5,000 บาท

 

2. ค่าธรรมเนียมสำหรับบุคลากร

 

อัตราค่าธรรมเนียม
 

 

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 
   

 

กรณีโครงการวิจัยที่ไม่ได้รับทุน

 

1,000 บาท
   

 

กรณีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายในมหาวิทยาลัยหรือภายในคณะฯ

 

1,500 บาท
   

 

กรณีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

 

 
 

 

 

 

  รับทุนโครงการไม่เกิน 500,000 บาท 3,000 บาท
   

 

 

 

รับทุนโครงการ เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 5,000 บาท
   

 

 

 

รับทุนโครงการเกินกว่า 1,000,000 บาท ขึ้นไป 10,000 บาท
 

 

บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

 

10,000 บาท

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------