Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  รูปภาพกิจกรรม 2561
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

รายนามคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

รายนาม
หน้าที่
1.
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่ปรึกษา
2.
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
ที่ปรึกษา
3.
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม  นันทมงคลชัย
ประธานกรรมการ
4.
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  ละกำปั่น
รองประธานกรรมการ
5.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชุติมา ศิริกุลชยานนท์
กรรมการ
6.
ศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล  กองทิพย์
กรรมการ
7.
รองศาสตราจารย์เพียงจันทร์  โรจนวิภาต
กรรมการ
8.
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญารัตน์  ลาภวงศ์วัฒนา
กรรมการ
9.
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร  กลัมพากร
กรรมการ
10.
รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์  ธีระวิวัฒน์
กรรมการ
11.
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์  อินทร
กรรมการ
12.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  จงสุวัฒน์
กรรมการ
13.
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย  ปิติกุลตัง
กรรมการ
14.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา  ศิริ
กรรมการ
15.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี อยู่สถาพร
กรรมการ
16.
อาจารย์ ดร. ณัฐนารี เอมยงค์
กรรมการ
17.
อาจารย์ ดร.วรกมล  บุณยโยธิน
กรรมการ
18.
นายสุรชัย  ทองวิเชียร
กรรมการ
19.
นางประภาภรณ์  ยังวิเศษ
กรรมการ
20.
นางนันทิดา ศิริธนานุวงศ์
กรรมการ
21.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี  สายวิชัย
กรรมการและเลขานุการ
22.
นางสาวศศิลักษณ์  บุญประเสริฐ
ผู้ช่วยเลขานุการ
23.
นางสาวฐิติรัตน์  บุญสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ