:: คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

รายนามคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

รายนาม
หน้าที่
1.
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่ปรึกษา
2.
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ที่ปรึกษา
3.
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม  นันทมงคลชัย
ประธานกรรมการ
4.
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  ละกำปั่น
รองประธานกรรมการ
5.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชุติมา ศิริกุลชยานนท์
กรรมการ
6.
ศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล  กองทิพย์
กรรมการ
7.
รองศาสตราจารย์เพียงจันทร์  โรจนวิภาต
กรรมการ
8.
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญารัตน์  ลาภวงศ์วัฒนา
กรรมการ
9.
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร  กลัมพากร
กรรมการ
10.
รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์  ธีระวิวัฒน์
กรรมการ
11.
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์  อินทร
กรรมการ
12.
รองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  จงสุวัฒน์
กรรมการ
13.
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย  ปิติกุลตัง
กรรมการ
14.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา  ศิริ
กรรมการ
15.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี อยู่สถาพร
กรรมการ
16.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนารี เอมยงค์
กรรมการ
17.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกมล  บุณยโยธิน
กรรมการ
18.
นายสุรชัย  ทองวิเชียร
กรรมการ
19.
นางประภาภรณ์  ยังวิเศษ
กรรมการ
20.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี  สายวิชัย
กรรมการและเลขานุการ
21.
นางสาวศศิลักษณ์  บุญประเสริฐ
ผู้ช่วยเลขานุการ
22.
นางสาวฐิติรัตน์  บุญสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ