Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556-2561
  Share & Learn ครั้งที่ 1/2564
  Share & Learn ครั้ที่ 2/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 3/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 4/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 5/2564
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: เอกสารประกอบการแจ้งปิดโครงการวิจัย หรือขอขยายเวลารับรองโครงการวิจัย

 

 

 

1. หนังสือนำ แจ้งปิดโครงการวิจัย กรณีการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว

ตัวอย่างหนังสือนำขอส่งสรุปผลโครงการวิจัยประจำปี และแจ้งปิดโครงการวิจัย
 
Thai


สำหรับบุคลากร


Click to Download

 

สำหรับนักศึกษา

 

Click to Download

 

 

 

2. หนังสือนำ ขอขยายเวลารับรองโครงการวิจัย กรณีการวิจัยยังไม่เสร็จสิ้น

ตัวอย่างหนังสือนำขอส่งรายงานผลการดำเนินการวิจัยประจำปี และขอขยายเวลารับรองโครงการวิจัย
Thai


สำหรับบุคลากร


Click to Download

 

สำหรับนักศึกษา

 

Click to Download

 

 

3. แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปี

 
Thai


ฟอร์มติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปี


Click to Download

 

 
 
*กรณีแจ้งปิดโครงการวิจัย โปรดแนบสำเนาหนังสือยินยอมตนให้ทำการวิจัยฉบับแรกที่เริ่มเก็บข้อมูล