Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  รูปภาพกิจกรรม 2561
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: เอกสารประกอบการแจ้งปิดโครงการวิจัย หรือขอขยายเวลารับรองโครงการวิจัย

 

 

 

1. หนังสือนำ แจ้งปิดโครงการวิจัย กรณีการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว

ตัวอย่างหนังสือนำขอส่งสรุปผลโครงการวิจัยประจำปี และแจ้งปิดโครงการวิจัย
 
Thai


สำหรับบุคลากร


Click to Download

 

สำหรับนักศึกษา

 

Click to Download

 

 

 

2. หนังสือนำ ขอขยายเวลารับรองโครงการวิจัย กรณีการวิจัยยังไม่เสร็จสิ้น

ตัวอย่างหนังสือนำขอส่งรายงานผลการดำเนินการวิจัยประจำปี และขอขยายเวลารับรองโครงการวิจัย
Thai


สำหรับบุคลากร


Click to Download

 

สำหรับนักศึกษา

 

Click to Download

 

 

3. แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปี

 
Thai


ฟอร์มติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปี


Click to Download

 

 
 
*กรณีแจ้งปิดโครงการวิจัย โปรดแนบสำเนาหนังสือยินยอมตนให้ทำการวิจัยฉบับแรกที่เริ่มเก็บข้อมูล