:: คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 


หมวดนำ


สาระสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิม Click to Download

 

หมวดที่ 1

 

โครงสร้างและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click to Download

 

หมวดที่ 2

 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click to Download

 

หมวดที่ 3

 

การบริหารจัดการของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click to Download