Navigation : หน้าหลัก



  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556-2561
  Share & Learn ครั้งที่ 1/2564
  Share & Learn ครั้ที่ 2/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 3/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 4/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 5/2564
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: กำหนดวันประชุม

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจําปี 2564 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1912 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 9 หรือประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex meeting Mahidol

 

ครั้งที่ วันที่

1/2564

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564
2/2564 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
3/2564 วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
4/2564 วันพุธที่ 21 เมษายน 2564
5/2564 วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
6/2564 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
7/2564 วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
8/2564 วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564
9/2564 วันพุธที่ 15 กันยายน 2564
10/2564 วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
11/2564 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564
12/2564 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564
 

หมายเหตุ

- ประชุมทุกวันพุธที่ 3 ของแต่ละเดือน

- วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและอาจมีการเพิ่มวาระพิเศษ

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------