Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  รูปภาพกิจกรรม 2561
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: กำหนดวันประชุม

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจําปี 2564 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1912 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 9 หรือประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex meeting Mahidol

 

ครั้งที่ วันที่

1/2564

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564
2/2564 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
3/2564 วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
4/2564 วันพุธที่ 21 เมษายน 2564
5/2564 วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
6/2564 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
7/2564 วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
8/2564 วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564
9/2564 วันพุธที่ 15 กันยายน 2564
10/2564 วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
11/2564 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564
12/2564 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564
 

หมายเหตุ

- ประชุมทุกวันพุธที่ 3 ของแต่ละเดือน

- วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและอาจมีการเพิ่มวาระพิเศษ

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------