Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  รายงานการวิจัยประจำปี
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย   ของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559 )
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: กำหนดวันประชุม

 

 

 

2561

 

ครั้งที่ วันพุธที่ เดือน
1
17
มกราคม
2
21
กุมภาพันธ์
3
21
มีนาคม
4
18
เมษายน
5
16
พฤษภาคม
6
20
มิถุนายน
7
18
กรกฎาคม
8
15
สิงหาคม
9
19
กันยายน
10
17
ตุลาคม
11
21
พฤศจิกายน
12
19
ธันวาคม

ทุกบ่ายวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

 

 

 

 

2562

 

ครั้งที่ วันพุธที่ เดือน
1
16
มกราคม
2
20
กุมภาพันธ์
3
20
มีนาคม
4
17
เมษายน
5
15
พฤษภาคม
6
19
มิถุนายน
7
17
กรกฎาคม
8
21
สิงหาคม
9
18
กันยายน
10
16
ตุลาคม
11
20
พฤศจิกายน
12
18
ธันวาคม

ทุกบ่ายวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

 

------------------------------------------------------------------------------------------------