Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  รายงานการวิจัยประจำปี
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย   ของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559 )
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  KM & KA วิจัย

:: กำหนดวันประชุม

 

 

 

 

2560

 

ครั้งที่ วันพุธที่ เดือน
1
18*
มกราคม
2
15
กุมภาพันธ์
3
15
มีนาคม
4
19
เมษายน
5
17
พฤษภาคม
6
21
มิถุนายน
7
19
กรกฎาคม
8
16
สิงหาคม
9
20
กันยายน
10
18
ตุลาคม
11
15
พฤศจิกายน
12
20
ธันวาคม

ทุกบ่ายวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

*เลื่อนเป็นวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560

 

------------------------------------------------------------------------------------------------