Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  รูปภาพกิจกรรม 2561
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: เอกสารประกอบเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

 

1. เอกสารจริยธรรม 1 (หนังสือนำ) ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด รวมเป็น 4 ชุด
 
Click to Download
 
Thai


สำหรับบุคลากร


จธ.1.1ก จธ.1.1ข

 

สำหรับนักศึกษา

 

จธ.1.2ก จธ.1.2ข

 

 

 

2. เอกสารจริยธรรม 2 (แบบเสนอโครงการวิจัย) ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด รวมเป็น 4 ชุด
Click to Download
Thai


สำหรับบุคลากร


จธ.2.1

 

สำหรับนักศึกษา

 

จธ.2.2

 

 

3. เอกสารจริยธรรม 3 (เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย) ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด รวมเป็น 4 ชุด

 
Click to Download
 
Thai


สำหรับบุคลากร


จธ.3.1

 

สำหรับนักศึกษา

 

จธ.3.2

 

 

4. เอกสารจริยธรรม 4 (หนังสือยินยอมตนให้ทำการวิจัย) ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด รวมเป็น 4 ชุด
 
Click to Download
  Thai


หนังสือยินยอมตนให้ทำการวิจัย


จธ.4


การขอความยินยอมสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี


Assent Form

 

5. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล/โปรแกรมหรือกิจกรรม จำนวน 4 ชุด

 

 

6. ประวัติส่วนตัว และผลงานวิจัย จำนวน 4 ชุด

    6.1 กรณีของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แนบประวัติส่วนตัวและผลงานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) ของหัวหน้าโครงการวิจัย

    6.2 กรณีของนักศึกษา ให้แนบประวัติส่วนตัวและผลงานวิจัยของนักศึกษา และให้แนบประวัติส่วนตัวและผลงานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) ของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (ให้อาจารย์ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

 

7. ผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จำนวน 4 ชุด

    7.1 กรณีผลสอบโครงร่างเป็น “ผ่าน” ให้สำเนาแบบฟอร์ม บฑ.33 และหรือ บฑ.1

    7.2 กรณีผลสอบโครงร่างเป็น “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หรือ “ไม่ผ่าน” ให้สำเนาแบบฟอร์ม บฑ.37 และหรือ บฑ.1

    7.3 กรณี (ถ้ามี) คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้สำเนาคำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

8. สำเนาเอกสารใบผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้วิจัยร่วมทุกคน นับจากวันอบรมไม่เกิน 2 ปี จำนวน 4 ชุด

 

 

9. สำเนาใบเสร็จการชำระเงินค่าธรรมเนียมจริยธรรม จำนวน 1 ชุด

 

 

10. แผ่นบรรจุไฟล์ข้อมูลเอกสาร (CD) จำนวน 1 แผ่น ประกอบด้วย

10.1 ไฟล์ข้อมูลเอกสาร ข้อ1-9 จำนวน 1 แผ่น

10.2 ไฟล์โครงร่างวิจัย บทที่ 1-3

 

 

11. กรณีเป็นการวิจัยที่ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่เดิม หรือข้อมูลที่หน่วยงานอื่นเก็บรวบรวมไว้แล้ว (Retrospective study/Medical record review/Case report/Secondary data) ให้แนบสำเนาบันทึกขออนุญาตใช้ข้อมูลจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้ใช้ จำนวน 1 ชุด

 

 

12. กรณีเป็นการวิจัยที่เก็บข้อมูลจากสิ่งส่งตรวจต่างๆ จากร่างกายมนุษย์ (Stored specimen) ให้แนบสำเนาบันทึกการขออนุญาตใช้สิ่งส่งตรวจ จากผู้มีอำนาจอนุมัติให้ใช้ จำนวน 1 ชุด

 

 

13. แบบฟอร์มตรวจสอบรายการเอกสารเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 
Click to Download
  Thai


แบบฟอร์มตรวจสอบรายการเอกสาร เพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


Checklist_Thai
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------