:: เอกสารประกอบเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

 

1. เอกสารจริยธรรม 1 (หนังสือนำ) ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด รวมเป็น 4 ชุด
 
Click to Download
 
Thai


สำหรับบุคลากร


จธ.1.1ก จธ.1.1ข

 

สำหรับนักศึกษา

 

จธ.1.2ก จธ.1.2ข

 

 

 

2. เอกสารจริยธรรม 2 (แบบเสนอโครงการวิจัย) ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด รวมเป็น 4 ชุด
Click to Download
Thai


สำหรับบุคลากร


จธ.2.1

 

สำหรับนักศึกษา

 

จธ.2.2

 

 

3. เอกสารจริยธรรม 3 (เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย) ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด รวมเป็น 4 ชุด

 
Click to Download
 
Thai


สำหรับบุคลากร


จธ.3.1

 

สำหรับนักศึกษา

 

จธ.3.2

 

 

4. เอกสารจริยธรรม 4 (หนังสือยินยอมตนให้ทำการวิจัย) ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด รวมเป็น 4 ชุด
 
Click to Download
  Thai


หนังสือยินยอมตนให้ทำการวิจัย


จธ.4


การขอความยินยอมสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี


Assent Form

 

5. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล/โปรแกรมหรือกิจกรรม จำนวน 4 ชุด

 

 

6. ประวัติส่วนตัว และผลงานวิจัย จำนวน 4 ชุด

    6.1 กรณีของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แนบประวัติส่วนตัวและผลงานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) ของหัวหน้าโครงการวิจัย

    6.2 กรณีของนักศึกษา ให้แนบประวัติส่วนตัวและผลงานวิจัยของนักศึกษา และให้แนบประวัติส่วนตัวและผลงานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) ของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (ให้อาจารย์ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

 

7. ผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จำนวน 4 ชุด

    7.1 กรณีผลสอบโครงร่างเป็น “ผ่าน” ให้สำเนาแบบฟอร์ม บฑ.33 และหรือ บฑ.1

    7.2 กรณีผลสอบโครงร่างเป็น “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หรือ “ไม่ผ่าน” ให้สำเนาแบบฟอร์ม บฑ.37 และหรือ บฑ.1

    7.3 กรณี (ถ้ามี) คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้สำเนาคำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

8. สำเนาเอกสารใบผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้วิจัยร่วมทุกคน นับจากวันอบรมไม่เกิน 2 ปี จำนวน 4 ชุด

 

 

9. สำเนาใบเสร็จการชำระเงินค่าธรรมเนียมจริยธรรม จำนวน 1 ชุด

 

 

10. แผ่นบรรจุไฟล์ข้อมูลเอกสาร (CD) จำนวน 1 แผ่น ประกอบด้วย

10.1 ไฟล์ข้อมูลเอกสาร ข้อ1-9 จำนวน 1 แผ่น

10.2 ไฟล์โครงร่างวิจัย บทที่ 1-3

 

 

11. กรณีเป็นการวิจัยที่ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่เดิม หรือข้อมูลที่หน่วยงานอื่นเก็บรวบรวมไว้แล้ว (Retrospective study/Medical record review/Case report/Secondary data) ให้แนบสำเนาบันทึกขออนุญาตใช้ข้อมูลจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้ใช้ จำนวน 1 ชุด

 

 

12. กรณีเป็นการวิจัยที่เก็บข้อมูลจากสิ่งส่งตรวจต่างๆ จากร่างกายมนุษย์ (Stored specimen) ให้แนบสำเนาบันทึกการขออนุญาตใช้สิ่งส่งตรวจ จากผู้มีอำนาจอนุมัติให้ใช้ จำนวน 1 ชุด

 

 

13. แบบฟอร์มตรวจสอบรายการเอกสารเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 
Click to Download
  Thai


แบบฟอร์มตรวจสอบรายการเอกสาร เพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


Checklist_Thai
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------