Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  รูปภาพกิจกรรม 2561
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

 

 

กำหนดวันประชุม

 

 

คู่มือนักวิจัย เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

การเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

การเสนอโครงการวิจัยที่เข้าข่ายขอยกเว้นการพิจารณา (Exemption review)

 

 

การเสนอขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Amendment)

 

 

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event Report)

 

 

การแจ้งปิดโครงการวิจัย หรือการขอขยายเวลารับรองโครงการวิจัย

 

 

การขอคัดสำเนาเอกสารที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

แผนภูมิขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการวิจัยลักษณะพหุสถาบัน (Multicenter Research)

 

 

ค่าธรรมเนียมในการพิจารณาจริยธรรม

 

 

สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 9 แห่ง ของมหาวิทยาลัยมหิดล

 

 
 
 
 

ติดต่อเรา :

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 4

เลขที่ 420/1 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0-2354-8543-9 ต่อ 1412, 1127

โทรสาร 0-2640-9854