:: ที่ปรึกษาประจำคลินิกการวิจัยและคลินิกการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

รายนามทีปรึกษาคลินิกการวิจัย

 

คลินิกการวิจัย
1.
รองศาสตราจารย์เพียงจันทร์ โรจนวิภาต
2.
รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม
3.
รองศาสตราจารย์ปรารถนา สถิตย์วิภาวี
4.
รองศาสตราจารย์ดุสิต สุจิรารัตน์
5.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
6.
อาจารย์อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย
7.
อาจารย์สุคนธา ศิริ

 

รายนามที่ปรึกษาคลินิกการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

คลินิกการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1.
รองศาสตราจารย์สุธรรม นันทมงคลชัย
2.
รองศาสตราจารย์เพียงจันทร์ โรจนวิภาต