Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  รูปภาพกิจกรรม 2561
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: คลินิกการวิจัยและจริยธรรม

 

 

 

ที่ปรึกษาประจำคลินิกการวิจัยและคลินิกการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

 

วิธีการนัดหมาย ขอรับคำปรึกษาคลินิกการวิจัย และคลินิกการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

1. Download แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษา ได้ที่นี่


2. พิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่ง File แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษา ได้ทาง E-mail:

 

คลินิกการวิจัย: krittiya.tra@mahidol.ac.th
cc: sasiluck.boo@mahidol.ac.th


คลินิกการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์: supitchaya.tho@mahidol.ac.th
cc: sasiluck.boo@mahidol.ac.th

3. เจ้าหน้าที่จะประสานงาน และติดต่อกลับทาง E-mail ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสาร

 

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
งานวิจัยและวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Tel: 0 2354 8543-9 ต่อ 1127, 7404
Fax: 0 2640 9854