Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556-2561
  Share & Learn ครั้งที่ 1/2564
  Share & Learn ครั้ที่ 2/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 3/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 4/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 5/2564
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: คลินิกการวิจัยและจริยธรรม

 

 

 

ที่ปรึกษาประจำคลินิกการวิจัยและคลินิกการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

 

วิธีการนัดหมาย ขอรับคำปรึกษาคลินิกการวิจัย และคลินิกการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

1. Download แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษา ได้ที่นี่


2. พิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่ง File แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษา ได้ทาง E-mail:

 

คลินิกการวิจัย: krittiya.tra@mahidol.ac.th
cc: sasiluck.boo@mahidol.ac.th


คลินิกการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์: supitchaya.tho@mahidol.ac.th
cc: sasiluck.boo@mahidol.ac.th

3. เจ้าหน้าที่จะประสานงาน และติดต่อกลับทาง E-mail ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสาร

 

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
งานวิจัยและวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Tel: 0 2354 8543-9 ต่อ 1127, 7404
Fax: 0 2640 9854