Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  รูปภาพกิจกรรม 2561
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: ภาพกิจกรรมปี 2561

 

 
 

         โครงการ Share & Learn ครั้งที่ 1

เรื่อง ชี้แนะ แนะนำ และเชิญชวนกันขอทุนวิจัย สวรส. ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

 

         โครงการ Share&Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2

เรื่อง "แนะนำการเขียนโครงการวิจัย ขอทุน สวรส. ประจำปี 2562 จากผู้มีประสบการณ์ตรง" วิทยากรโดย รศ.ดร.นพ.นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ และ รศ.ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใยวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุม สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

         โครงการ Share&Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4

เรื่อง"ความรู้และเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการสาธารณสุข" วิทยากรโดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-15.30 น. ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน

         โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ วิทยากรโดย นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศิราณี ศรีใส วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-12.00น. ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต (อาคาร 4) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

         อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร" ครั้งที่ 1 เรื่อง การสืบค้นสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ วิทยากรโดย คุณพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย: ตัวแทนสิทธิบัตรและเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7404 ชั้น 4 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7) คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

        อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร" ครั้งที่ 2 เรื่อง การใช้โปรแกรม Patsnap ในการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก วิทยากรโดย คุณวีระเวช อรธนาลัย: กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา คุณพลกฤต กิจวชรโสภณ: ตัวแทนสิทธิบัตรและที่ปรึกษานวัตกรรม คุณรชตะ พรหมมา: นักวิเคราะห์ทรัพย์สินทางปัญญาและที่ปรึกษานวัตกรรม บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7404 ชั้น 4 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7) คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

         โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

         โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน วิทยากรโดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-16.00น. ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

         อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ วิทยากรโดย รศ.ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์