Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556-2561
  Share & Learn ครั้งที่ 1/2564
  Share & Learn ครั้ที่ 2/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 3/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 4/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 5/2564
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: ภาพกิจกรรมปี 2560

 

 
 

         อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ" วิทยากรโดย ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ และ รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.45-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนมเมืองแมน

 

         อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ" วิทยากรโดย รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล และ ผศ.ดร.ศิราณี ศรีใส วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.45-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนมเมืองแมน

 

         โครงการจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนมเมืองแมน