:: ภาพกิจกรรมปี 2560

 

 
 

         อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ" วิทยากรโดย ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ และ รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.45-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนมเมืองแมน

 

         อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ" วิทยากรโดย รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล และ ผศ.ดร.ศิราณี ศรีใส วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.45-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนมเมืองแมน

 

         โครงการจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนมเมืองแมน