:: ภาพกิจกรรมปี 2559

 

 
 

         การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "เทคนิคการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยากรรับเชิญ Dr. Ann Torugsa วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น. ห้องประชุม 1610

     การบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน เรื่อง "สุขาภิบาลโรงอาหารของคณะ:การแลกเปลี่ยนประสบการณ์สู่การปรับปรุงคุณภาพ และแนวทางปฏิบัติ" 26 เมษายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์

         โครงการสัมมนาวิจัย เรื่อง งานวิจัยกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน

     โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัย/ภาคอุตสาหกรรม วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์

         โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัย สกว. ภารกิจฝ่ายอุตสาหกรรมแนะนำทุนวิจัย สกว. ชุดโครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House" 8 กันยายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

     โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารสู่ฐานข้อมูล Scopus วิทยากรโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.45-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น4 อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล