Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  รูปภาพกิจกรรม 2561
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: ภาพกิจกรรมปี 2559

 

 
 

         การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "เทคนิคการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยากรรับเชิญ Dr. Ann Torugsa วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น. ห้องประชุม 1610

     การบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน เรื่อง "สุขาภิบาลโรงอาหารของคณะ:การแลกเปลี่ยนประสบการณ์สู่การปรับปรุงคุณภาพ และแนวทางปฏิบัติ" 26 เมษายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์

         โครงการสัมมนาวิจัย เรื่อง งานวิจัยกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน

     โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัย/ภาคอุตสาหกรรม วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์

         โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัย สกว. ภารกิจฝ่ายอุตสาหกรรมแนะนำทุนวิจัย สกว. ชุดโครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House" 8 กันยายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

     โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารสู่ฐานข้อมูล Scopus วิทยากรโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.45-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น4 อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล