:: ภาพกิจกรรมปี 2558

 

 
 

         คณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ก.พ. 2558 เวลา 9.30-15.30 น. ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์

     คณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พ.ค. 2558 เวลา 9.30-12.00 น. ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์

         เวทีสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเสนอขอทุนวิจัยสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา (ทุน วช. ทุน พวอ. และทุน คปก.)" วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-12.00น. ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "Tips for Writing Scholarly Articles and Reviews: Hand-on Experience" วิทยากรรับเชิญ Dr. Ann Torugsa วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

         การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สร้าง... แรงบันดาลใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ" วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน