Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  รูปภาพกิจกรรม 2561
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: ภาพกิจกรรมปี 2558

 

 
 

         คณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ก.พ. 2558 เวลา 9.30-15.30 น. ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์

     คณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พ.ค. 2558 เวลา 9.30-12.00 น. ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์

         เวทีสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเสนอขอทุนวิจัยสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา (ทุน วช. ทุน พวอ. และทุน คปก.)" วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-12.00น. ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "Tips for Writing Scholarly Articles and Reviews: Hand-on Experience" วิทยากรรับเชิญ Dr. Ann Torugsa วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

         การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สร้าง... แรงบันดาลใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ" วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน