:: ภาพกิจกรรมปี 2557

 

 
 

         การประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2013 กลุ่มหัวข้อ นวัตกรรมสาธารณสุข: ความสุขสำหรับผู้มีอายุยืน (Public Health Innovation: Happiness for Long-Life People) วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

     สัมมนาพัฒนาชุมชนเขตเมือง เขตราชเทวี วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ห้องประชุม 1911 ชั้น 9 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

         สัมมนาวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 เรื่อง "Community-Based Research (CBR)/Social-Engaged Research (SER)" วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 4

         การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์วิชาการ (MU-Outlet) ในวันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

     สัมมนาวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2557 เรื่อง "Monitoring & Evaluation Research: หลักการ แนวทาง วิธีการ และประโยชน์" วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 4

     สัมมนาพัฒนาชุมชนเขตเมือง เขตราชเทวี วันที่ 26 เมษายน 2557 เวลา 8.30-16.00 น. ห้องประชุม 1911 ชั้น 9 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
     สัมมนาพัฒนาชุมชนเขตเมือง เขตราชเทวี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 ชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
     โครงการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิจัย RESEARCH CARE&TALK 2/2014 ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน และเยี่ยมชม สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ และเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 1 อาคารวิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557
     โครงการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิจัย RESEARCH CARE&TALK 4/2014 ได้จัดกิจกรรม เรื่อง "SciVal: FPH Research Competencies" วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 ห้องประชุม 1610 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     การประชุมเพื่อพัฒนากิจกรรมการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาสาธารณสุขเขตเมือง (Urban Health) วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
     โครงการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิจัย RESEARCH CARE&TALK 5/2014 ได้จัดกิจกรรม เรื่อง "การขอตำแหน่งทางวิชาการ และ ก.พ.อ.03" วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุม 1610 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     การสัมมนา เรื่อง "การเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน" วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ห้องประชุม 1608 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     รองศาสตราจารย์พักตร์พิมล มหรรณพ ร่วมกิจกรรม "อบรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายครอบครัวในชุมชน" ตามโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในชุมชนให้แก่กลุ่มเป้าหมายของศูนย์ SWCC (Social welfare centers with community involvement : ศูนย์ SWCC) เขตราชเทวี วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557
     สืบเนื่องจากกิจกรรม "โครงการพัฒนาสาธารณสุขเขตเมือง เขตราชเทวี" ร่วมกับ "โครงการราชพฤกษ์สร้างสุข" ได้เชิญคุณสุดา ลาวัลย์รัตนกุล ประธานชุมชนซอยสวนเงิน เป็นวิทยากรเพื่อสอนการทำพัด เดคูพาจ (Decoupage) ให้กับบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในกิจกรรมตลาดนัดสร้างสุข ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 11.00-14.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
     กิจกรรม "MITI Roadshow" โดย ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงาน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล