Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  รูปภาพกิจกรรม 2561
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: ภาพกิจกรรมปี 2557

 

 
 

         การประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2013 กลุ่มหัวข้อ นวัตกรรมสาธารณสุข: ความสุขสำหรับผู้มีอายุยืน (Public Health Innovation: Happiness for Long-Life People) วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

     สัมมนาพัฒนาชุมชนเขตเมือง เขตราชเทวี วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ห้องประชุม 1911 ชั้น 9 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

         สัมมนาวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 เรื่อง "Community-Based Research (CBR)/Social-Engaged Research (SER)" วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 4

         การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์วิชาการ (MU-Outlet) ในวันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

     สัมมนาวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2557 เรื่อง "Monitoring & Evaluation Research: หลักการ แนวทาง วิธีการ และประโยชน์" วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 4

     สัมมนาพัฒนาชุมชนเขตเมือง เขตราชเทวี วันที่ 26 เมษายน 2557 เวลา 8.30-16.00 น. ห้องประชุม 1911 ชั้น 9 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
     สัมมนาพัฒนาชุมชนเขตเมือง เขตราชเทวี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 ชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
     โครงการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิจัย RESEARCH CARE&TALK 2/2014 ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน และเยี่ยมชม สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ และเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 1 อาคารวิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557
     โครงการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิจัย RESEARCH CARE&TALK 4/2014 ได้จัดกิจกรรม เรื่อง "SciVal: FPH Research Competencies" วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 ห้องประชุม 1610 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     การประชุมเพื่อพัฒนากิจกรรมการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาสาธารณสุขเขตเมือง (Urban Health) วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
     โครงการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิจัย RESEARCH CARE&TALK 5/2014 ได้จัดกิจกรรม เรื่อง "การขอตำแหน่งทางวิชาการ และ ก.พ.อ.03" วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุม 1610 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     การสัมมนา เรื่อง "การเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน" วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ห้องประชุม 1608 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     รองศาสตราจารย์พักตร์พิมล มหรรณพ ร่วมกิจกรรม "อบรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายครอบครัวในชุมชน" ตามโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในชุมชนให้แก่กลุ่มเป้าหมายของศูนย์ SWCC (Social welfare centers with community involvement : ศูนย์ SWCC) เขตราชเทวี วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557
     สืบเนื่องจากกิจกรรม "โครงการพัฒนาสาธารณสุขเขตเมือง เขตราชเทวี" ร่วมกับ "โครงการราชพฤกษ์สร้างสุข" ได้เชิญคุณสุดา ลาวัลย์รัตนกุล ประธานชุมชนซอยสวนเงิน เป็นวิทยากรเพื่อสอนการทำพัด เดคูพาจ (Decoupage) ให้กับบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในกิจกรรมตลาดนัดสร้างสุข ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 11.00-14.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
     กิจกรรม "MITI Roadshow" โดย ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงาน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล