Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556-2561
  Share & Learn ครั้งที่ 1/2564
  Share & Learn ครั้ที่ 2/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 3/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 4/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 5/2564
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: ภาพกิจกรรมปี 2556

 

 
 

         RESEARCH CARE&TALK (RC&T 1/2556)

เรื่อง "มิตินวัตกรรมวิจัยสาธารณสุขและสุขภาพ"
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11.45 -13.30 น.
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     RESEARCH CARE&TALK (RC&T ครั้งพิเศษ 1/2556)

เรื่อง "การประเมินภาระงานวิชาการและวิจัย" วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

         RESEARCH CARE&TALK (RC&T 2/2556)
เรื่อง "EndNote ตัวช่วยวิจัย" วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

         RESEARCH CARE&TALK (RC&T 3/2556)
เรื่อง "Health Policy Research and Health Technology Assessment Research" วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 1608 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     RESEARCH CARE&TALK (RC&T 4/2556)

เรื่อง "การสนับสนุนการขอทุนวิจัยต่างประเทศ (MU:SURF)" วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 1610 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     RESEARCH CARE&TALK (RC&T 5/2556)

เรื่อง "การสนับสนุนการพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ" วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 1610 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     RESEARCH CARE&TALK (RC&T 6/2556)

เรื่อง "ตัวชี้วัดคุณภาพวารสาร และการเลือกวารสารตีพิมพ์" วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 11.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม 1610 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล