Navigation : หน้าหลัก



  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  รูปภาพกิจกรรม 2561
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

:: ภาพกิจกรรมปี 2556

 

 
 

         RESEARCH CARE&TALK (RC&T 1/2556)

เรื่อง "มิตินวัตกรรมวิจัยสาธารณสุขและสุขภาพ"
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11.45 -13.30 น.
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     RESEARCH CARE&TALK (RC&T ครั้งพิเศษ 1/2556)

เรื่อง "การประเมินภาระงานวิชาการและวิจัย" วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

         RESEARCH CARE&TALK (RC&T 2/2556)
เรื่อง "EndNote ตัวช่วยวิจัย" วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

         RESEARCH CARE&TALK (RC&T 3/2556)
เรื่อง "Health Policy Research and Health Technology Assessment Research" วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 1608 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     RESEARCH CARE&TALK (RC&T 4/2556)

เรื่อง "การสนับสนุนการขอทุนวิจัยต่างประเทศ (MU:SURF)" วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 1610 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     RESEARCH CARE&TALK (RC&T 5/2556)

เรื่อง "การสนับสนุนการพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ" วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 1610 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     RESEARCH CARE&TALK (RC&T 6/2556)

เรื่อง "ตัวชี้วัดคุณภาพวารสาร และการเลือกวารสารตีพิมพ์" วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 11.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม 1610 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล