Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  รายงานการวิจัยประจำปี
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย   ของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559 )
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

 

 

 

ข่าวทุน

 
 

ด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยการบริหารจัดการของบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์สจำกัด ประกาศรับสมัครทุนวิจัยโครงการ U.REKA รุ่นที่ 2 โดยแบ่งออกเป็น 6 ขอบเขตหัวข้อวิจัยและพัฒนา ได้แก่ 1. AI/Machine Learning 2. Blockchain 3. Big Data 4. Clound & Security 5. AR/VR 6. Quantum Computing เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัทให้เกิดผลงานที่สมารถนำมาใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจได้

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ดาว์นโหลดเอกสาร และสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://www.u-reka.co/

โดยสามารถเลือกหัวข้อวิจัยตามความสนใจและความเชี่ยวชาญของผู้สมัครและสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้มากกว่า 1 โครงการ/ท่าน โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2562 และโปรดส่งรายละเอียดการสมัครโครงการ มาที่งานวิจัยและวิชาการ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและประสานงานในกรณีได้รับทุนต่อไป


อนึ่งกองบริหารงานวิจัยและแหล่งทุนได้ร่วมกันจัดประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยดังกล่าวในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
http://www.op.mahidol.ac.th/orra/20190329/index.asp รับจำนวน 60 ท่าน

 

 

-----------------------------------------------------------------------------


ด้วย ศูนย์นวัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยโครงการ True lab ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยแบ่งออกเป็น 5 ขอบเขตหัวข้อวิจัยและพัฒนา ได้แก่ 1.Network Technology 2. Robotic & Automation 3. Digital Smart Merchant 4. loT 5. Sustainability เพื่อส่งเสริมพัฒนางานวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัทให้เกิดผลงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจได้

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://truelab.info/ โดยสามารถเลือกหัวข้อวิจัยตามความสนใจและความเชี่ยวชาญของผู้สมัครและสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้มากกว่า 1 โครงการ/ท่าน

โดยขอให้ผู้สนใจโปรดส่งข้อเสนอโครงการ มาที่งานวิจัยและวิชาการ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2562 เพื่อดำเนินการต่อไปยังกองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและประสานงานในกรณีได้รับทุนต่อไป
เกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน/แบบฟอร์ม


อนึ่งกองบริหารงานวิจัยและแหล่งทุนได้ร่วมกันจัดประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยดังกล่าวในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
http://www.op.mahidol.ac.th/orra/20190329/index.asp รับจำนวน 60 ท่าน

 

 

-----------------------------------------------------------------------------