Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  รายงานการวิจัยประจำปี
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย   ของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559 )
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

 

 

 

ข่าวทุน

 
 

คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

เอกสารการเสนอแผนงานเพื่อขอตั้งงบประมาณอุดหนุนการวิจัยประจำ ปี 2564
1. หนังสือประชาสัมพันธ์แนวทางการเสนอแผนงานฯ ปี 2564
หนังสือประชาสัมพันธ์การเสนอแผนงานเพื่อขอตั้งงบประมาณ ปี 2564 (ฉบับที่ 2)(22สิงหาคม2562)
2. แบบฟอร์มแผนงาน (13ส.ค.62)

3. ปฏิทินงบ 64 ม.มหิดล
4. การใช้งานระบบ TIRAs และคู่มือการลงทะเบียนและจัดทำแผนงาน
5. ร่างยุทธศาสตร์ อววน. 4 platforms
6. การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอแผนงานฯ ปี 2564
7. แนวทางการดำเนินการเพื่อยื่นคำขอฯ

***ดาว์นโหลด ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอแผนงานปีงบประมาณ2564***

*** ประกาศ ***
*** สกสว. แจ้งการเลื่อนวันเปิดระบบ TIRAs เป็นวันที่ 21 ส.ค.2562

*** คณาจารย์ที่ประสงค์ส่งข้อเสนอแผนงานปี 2564 การจัดส่งข้อมูล ผอ.แผนงาน พร้อมข้อเสนอแผนงาน มายังงานวิจัยและวิชาการ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. เพื่อจัดลำดับแผนงาน ในการเสนอแผนงานไปยังมหาวิทยาลัย ให้ทันวันที่ 28 ส.ค.2562

สามารถติดตามรายละเอียดและดาว์นโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องของ สกสว. ได้ที่นี่ Link Download
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


        เนื่องด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ ปีงบประมาณ 2563 
- เปิดรับ ข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 4 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2562
- ประเด็นสำคัญ 21 กลุ่มเรื่อง; https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216
- ยื่นข้อเสนอผ่านทางระบบ NRMS: https://www.nrms.go.th
- ผู้ประสงค์ยื่นข้อเสนอ กรุณาจัดส่งเอกสาร ผ่านหัวหน้าภาควิชา ถึงรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562   เพื่องานวิจัยและวิชาการดำเนินการ และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
        เอกสารประกอบด้วย (1)หนังสือแจ้งความประสงค์ยื่นข้อเสนอการวิจัย  (2)แบบฟอร์มหนังสือรับรองการนำส่งข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมลงนามหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย (3)หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี)  และ (4)หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (แบบ วช. 3) (ถ้ามี)

หมายเหตุ: 
* กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล ขอความอนุเคราะห์ส่วนงานส่งเอกสารถึงกองบริหารงานวิจัย ไม่เกินวันที่ 23 สิงหาคม 2562 
** ขอความอนุเคราะห์ ระบุค่าธรรมเนียมสถาบัน ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณโครงการ (ไม่รวมค่าครุภัณฑ์)
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการเพื่อจัดทำสัญญารับทุนและการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
เข้าดูได้ที่ เวปไซด์งานบริหารเงินทุนวิจัย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


แจ้งการประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1
ซึ่งมีหน่วยบริหารทุน ได้แก่ สวก. สกว. สวทช. สพภ.และสวรส.
วันที่ประกาศ : วันที่ 14 มีนาคม 2562
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย(กบง.)
รายละเอียดตาม link website : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2192
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


 

 

-----------------------------------------------------------------------------
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRMS ทางเวบไซต์: http://www.nrms.go.th

กรอบการวิจัย ซึ่งแบ่งตามคลัสเตอร์จำนวน 7 คลัสเตอร์ ได้แก่
1. ข้าว
2. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า
3. ปาล์มน้ำมัน
4. สมุนไพรไทย
5. พืชสวน/พืชไร่ฯ (เช่น ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และข้าวโพด)
6. สัตว์เศรษฐกิจ
7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

กรอบวิจัย พร้อมรายละเอียดการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดาวน์โหลดได้ทางเวบไซต์:
1). http://www.arda.or.th/public63/
2). http://www.arda.or.th/datas/file/15138230092563.pdf
 

 

-----------------------------------------------------------------------------