ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 
 
URAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจ 

1) สมัครอบรมการเขียน Proposal ในการขอทุน MSCA Fellowship 
MSCA Practical Pointers for developing your MSCA Postdoctoral Fellowship proposal
Time  10 August 2021 10:00 AM in Brussels

2) สมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย MSCA Postdoc Fellowship Call 2021   
Date The 2021 call is open until 12 October 2021.
Do you plan to apply for the MSCA PostDoctoral Fellowship? Then, don't miss this webinar!
This 90-minute webinar focuses on the application for a Marie Skłodowska Curie Postdoctoral Fellowship (MSCA-PF). You will receive practical tips from Dr Branwen Hide of the UK Research Office as well as a current MSCA Fellow on how to write a competitive proposal.

Note: ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการจัดกิจกรรม  การให้ทุนเพิ่มเติมของ URAXESS ASEAN  ได้ทางเว็บไซต์ https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean

 

 

-----------------------------------------------------------------------------


 

 

ข่าวทุน

 

 
 
CALL FOR PROPOSALS 
German-Thai Funding Programme for Joint Research Projects in the Field of “Arboviruses”

Call open: 29 July 2021 
Deadline: 30 September 2021

Research Areas 
German-Thai joint research projects in the field of “Arboviruses” can be funded. Arboviruses include, but are not limited to, Dengue, Zika, Chikungunya, and Emerging Arboviruses.

For researchers in Thailand: 
Contact person: 
Ms. Arpawan Jantaravipark (Thailand Focal Point) 
National Science and Technology Development Agency (NSTDA), 141 Innovation Cluster 2 (Tower C), Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120 Thailand,
phone +66 2564 7000 ext. 71487, arpawan.jan@nstda.or.th 
Proposals should be submitted by electronic mail to: 
submission@nstda.or.th

The format template for proposals can be found under:

The financial guidelines can be found under:

 

 

-----------------------------------------------------------------------------


NOW OPEN! - 7th Joint Call for Proposals: Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (JFS) 

Call for Proposals Deadline: 15 October 2021 (5:00 pm Bangkok time)
Thematic areas:
    ●Sustainable Food Production including nanotechnologies supporting sustainable food production
    ●Climate Change: Resilience and Adaptation including social science and health aspects
*For more information, please visit https://www.sea-eu-jfs.eu/calls

 

 

-----------------------------------------------------------------------------


แหล่งทุน Department of Defense ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
eBRAP: Electronic Biomedical Research Application Portal

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2021 
รายละเอียดดังเอกสารแนบนี้ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ https://eBRAP.org

Department of Defense office of Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP)
FY21 funding opportunity released: 
Alcohol and Substance Abuse Disorders Research Program
 • Consortium Award 

Tuberous Sclerosis Complex Research Program New Pre-Application and Application Deadlines!!!
 • Clinical Translational Research Award 
 • Exploration – Hypothesis Development Award 
 • Idea Development Award

For more information  https://eBRAP.org  
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การยื่นข้อเสนอเข้าระบบ NRIIS
- เปิดรับสมัครถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.
- ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ  https://nriis.go.th
- ดาวน์โหลดเอกสาร และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่: https://nriis.go.th/Default.aspx
* โครงร่าง สามารถตั้งหมวดค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันในอัตรา 10% และขอให้ระบุการดำเนินการ เรื่องมาตรฐานการวิจัยของโครงการวิจัย

หลังจาก ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS แล้ว
- กรุณาส่ง PH วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. (หนังสือแจ้งการส่งข้อเสนอ โดยผ่านหัวหน้าภาควิชาพิจารณา + Proposal ที่ Print จากระบบ)  
- หนังสือนำส่ง สามารถดำเนินการได้ในรูปแบบ 
1. การลงนามอิเลคทรอนิกส์ + ส่งทาง e-mail หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ หรือ 
2. ส่ง hard copy มาที่ งานวิจัยและนวัตกรรม

1)  ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
รายละเอียดและเอกสารการรับทุน :

แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

2)  ข้อเสนอทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดและเอกสารการรับทุน : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sSteINozHZy9cYReLX8WJ8dLMiEXXJqL

3)  ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 แผนงานได้แก่
   1. แผนงานวิจัยด้านทุนท้าทายไทยเพื่อสังคมและความมั่นคงของชีวิต  
   2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์
   3. แผนงานวิจัยด้านการพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดและเอกสารการรับทุน :

กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256406292149079646215.pdf
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ประกาศรับสมัครให้ทุน หัวข้อ “Broadening Protection against SARS-COV-2 and New Broadly Protective Betacoronavirus Candidate Vaccines”
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัคร Expression of Interest (EOI) ผ่านทางระบบออนไลน์ https://cepi.net  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Broadly Protective Betacoronavirus Vaccines (BPBCV)
 

 

-----------------------------------------------------------------------------