Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  รายงานการวิจัยประจำปี
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย   ของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559 )
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

 

ข่าวทุน

 

 

 
 

        ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย แจ้งการประชาสัมพันธ์ การประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ของเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นานาชาติ Global Young Academy (GYA) 2018
        โดยคุณสมบัติผู้สมัคร จะต้องเป็นอาจารย์/นักวิจัยที่จบปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 10 ปี และมีอายุไม่เกิน 40 ปี จากทุกสาขา (วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคม หรือมนุษยศาสตร์)
        รายละเอียดและขั้นตอนการสมัครตามเอกสารแนบหรือติดต่อสอบถามได้ที่ 02 564 7000 ต่อ 1348 E-mail : orakanoke@nstda.or.th (คุณอรกนก พรรณรักษา)
        กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
https://app.globalyoungacademy.net/?pk_vid=417760a552e0cb241536738820b4fbe1
   หรือ https://globalyoungacademy.net/call-for-new-members/

เปิดรับสมัครได้ถึงภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 20.00น.(13:00 UTC)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------


 

 

-----------------------------------------------------------------------------


การจัดเตรียมเพื่อจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) แจ้งการเตรียมจัดทำข้อเสนอแผนงานวิจัยฯ เพื่อขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2563

คลิ๊กเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

ไฟล์ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม สำหรับโครงการ-ชุดโครงการหรือโครงการวิจัย
แบบฟอร์ม ข้อเสนอเชิงหลักการ สำหรับแผนบูรณาการ

รายละเอียดเข้าไปดูได้ที่
1) กองบริหารงานวิจัย
2) (ร่าง) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ 2563
3) Flow Chart การจัดทำคำเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ 2563
4) สำหรับ spearhead เศรษฐกิจ ในเป้าหมายที่ 1 ให้ดำเนินการผ่านระบบของสวทน.
โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sti.or.th/news-detail.php?news_type=2&news_id=370
5) Technology Readiness Level(TRL), Societal Readiness Level(SRL)
6) สวทน.
7) วช.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------