Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  รายงานการวิจัยประจำปี
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย   ของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559 )
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  KM & KA วิจัย

 

ข่าวทุน

 

 
 

        ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ทำหน้าที่เป็น Hub ดำเนินงานโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่เป็น spokes อีก 6 แห่ง ได้แก่ 1) ม.เชียงใหม่ 2) ม.นเรศวร 3) ม.ขอนแก่น 4) ม.บูรพา 5) ม.สงขลานครินทร์ และ 6) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกลุ่มเรื่องสังคมผู้สูงอายุ ซึ่ีงให้ทุนสนับสนุนโครงการ 2 ประเภท ได้แก่ 1. Startup Company (ดูแลโดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล)
2. Translational Research / Pre-seed Fund (ดูแลโดย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล)


        ในการนี้ กลุ่มเรื่องสังคมผู้สูงอายุ จะเปิดรับข้อเสนอโครงการรอบที่ 3 สำหรับโครงการทั้ง 2 ประเภท โดยโครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนจะต้องมี Technology readiness level (TRL) อยู่ในระดับ Transitional 4-7 หรือเป็นงานที่มีความพร้อมด้านองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือมีผลงานวิจัยรองรับแล้ว และยังไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น ไม่ติดเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา  และควรชี้ให้เห็นว่าเกิดประโยชน์กับชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างไร โดยขอให้บุคลากรสังกัดม.มหิดล ที่สนใจสมัครขอรับทุนข้างต้น จัดส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่แนบมาที่ innohubageing@gmail.com ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมานี้


สามารถ download แบบฟอร์มสมัครรับทุนได้ที่ กองบริหารงานวิจัย URL://intranet.mahidol.ac.th/op/orra/

 

 

-----------------------------------------------------------------------------


        ด้วยแหล่งทุน International Atomiv Energy Agency (IAEA) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้ประกาศทุนเรื่อง "Applications of Biological Dosimetry Methods in Radiation Oncology, Nuclear Medicine, and Diagnostic and Interventional Radiology (MEDBIODOSE)" ซึ่งให้การสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Biological Dosimetry ในกลุ่มสมาชิก IAEA ซึ่งครอบคลุมประเทศไทยด้วย
        นักวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติมได้ที่
http://cra.iaea.org/cra/how-to-particiapte.html และ submit ผ่านทางอีเมล์ research.contracts@iaea.org
        ขอให้ผู้สนใจสมัครรับทุนโปรดส่งสำเนาข้อเสนอโครงการมายังกองบริหารงานวิจัย เพื่อบันทึกข้อมูลและประสานงานกรณีได้รับทุนต่อไป
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


        บัณฑิตวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
        ดูรายละเอียดตามลิงค์นี้ 
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/faculty-staff/scholarship-for-faculty-graduate-programs.php
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


        สวทช. ร่วมกับ THAILAND - EUROPE UNION Policy Dialogues Support Facility (PDSF) และ EURAXESS ASEAN จัดกิจกรรม Workshops on Effective Proposal Preparation and Science Communication ให้แก่ผู้สนใจขอรับทุนวิจัยจากสหภาพยุโรป ในวันที่ 11 - 13 กันยายน 2560 ณ Bliston Suwan Park View Hotel & Serviced Residence กรุงเทพ ฯ
ข้อมูลเพิ่มเติมที่
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล


        สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://www.eventbrite.sg/e/workshops-on-effective-proposal-preparation-and-science-communication-at-bangkok-tickets-36710970501?aff=erellivmlt


หรือ เอกสารเพิ่มเติมรายละเอียดที่นี่

 

 

-----------------------------------------------------------------------------


ด้วยแหล่งทุน Grand Challenges Canada ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้ประกาศทุนเรื่อง "Saving Brains - Unlocking Potential for Development" นักวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดและการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/
สมัครทุนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://gcc.fluxx.io/ ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 ของสหราชอาณาจักร (October 11, 2017, at 3.00 p.m ET)

ขอให้ผู้สนใจสมัครรับทุนโปรดส่งสำเนาข้อเสนอโครงการมายังกองบริหารงานวิจัย เพื่อบันทึกข้อมูล และประสารงานกรณีได้รับทุนต่อไป
 

 

-----------------------------------------------------------------------------