Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  รายงานการวิจัยประจำปี
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย   ของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559 )
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

 

 

 

ข่าวทุน

 
 
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการเพื่อจัดทำสัญญารับทุนและการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
เข้าดูได้ที่ เวปไซด์งานบริหารเงินทุนวิจัย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


แจ้งการประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1
ซึ่งมีหน่วยบริหารทุน ได้แก่ สวก. สกว. สวทช. สพภ.และสวรส.
วันที่ประกาศ : วันที่ 14 มีนาคม 2562
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย(กบง.)
รายละเอียดตาม link website : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2192
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


 

 

-----------------------------------------------------------------------------
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRMS ทางเวบไซต์: http://www.nrms.go.th

กรอบการวิจัย ซึ่งแบ่งตามคลัสเตอร์จำนวน 7 คลัสเตอร์ ได้แก่
1. ข้าว
2. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า
3. ปาล์มน้ำมัน
4. สมุนไพรไทย
5. พืชสวน/พืชไร่ฯ (เช่น ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และข้าวโพด)
6. สัตว์เศรษฐกิจ
7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

กรอบวิจัย พร้อมรายละเอียดการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดาวน์โหลดได้ทางเวบไซต์:
1). http://www.arda.or.th/public63/
2). http://www.arda.or.th/datas/file/15138230092563.pdf
 

 

-----------------------------------------------------------------------------