Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556
  รูปภาพกิจกรรม 2557
  รูปภาพกิจกรรม 2558
  รูปภาพกิจกรรม 2559
  รูปภาพกิจกรรม 2560
  รูปภาพกิจกรรม 2561
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

 

 

 

ข่าวทุน

 
 
        งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารงานวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม SciVal เบื้องต้น” ให้แก่บุคลากรที่ยังไม่เคยเข้าใช้โปรแกรม SciVal เพื่อการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัย โดยกำหนดจัดโครงการอบรม 4 รอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี ดังนี้
รอบที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 9.00 - 12.00 น.
รอบที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม 2563  เวลา 9.00 - 12.00 น.
รอบที่ 3 วันที่ 8 เมษายน 2563  เวลา 9.00 - 12.00 น.
รอบที่ 4 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  เวลา 9.00 - 12.00 น.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทางเวบไซต์ กองบริหารงานวิจัย https://op.mahidol.ac.th/ra/ (รับจำนวน 30 คนต่อรอบ) 
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


        มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่ด้วยนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) โดยระบบ Mentoring System ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 ทางเวบไซต์ https://bit.ly/2GDXlcb
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


        สำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ Flagship ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งการเสนอโครงการขอให้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อเสนอต่อหน่วย PMU ที่รับผิดชอบในแต่ละ Program โดยผู้ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการทั้งหัวหน้าแผนงาน และหัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนงานอื่นนอกส่วนงาน ขอให้จัดส่ง 1. เอกสารข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 ชุด และ 2. แบบสรุปข้อมูลโครงการ (ตาราง excel) โดยกรอกหลังจากลงข้อมูลในระบบ NRMS  และนำส่งมาที่งานวิจัยและวิชาการ ไม่เกินวันที่ 2 มกราคม 2563  ในเวลา 16.00 น. เพื่อเสนอรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และเสนอคณบดีลงนามหนังสือแจ้งความประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการ ไปยังมหาวิทยาลัยให้ทันกำหนดวันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น.ข้อมูลประกอบการส่งข้อเสนอโครงการ:1) การประกาศโจทย์ และช่วงเวลาการรับข้อเสนอจากนักวิจัยหรือหน่วยงานให้ติดตามจาก Website ของ PMU ที่รับผิดชอบแผนงานนั้นๆ2) แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ของแต่ละ PMU มีความแตกต่างกัน3) สามารถตั้งหมวดค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันได้ ร้อยละ 10 จากประมาณ โดยไม่รวมค่าครุภัณฑ์4) ยื่นข้อเสนอในระบบ NRMS เท่านั้น โดยระบบเปิดรับข้อเสนอถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 23.59 น.5) รายละเอียด แต่ละ Platform และ ประกาศของ PMU ที่รับผิดชอบแผนงานhttps://nrms.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256212011610171527971.pdf
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการเพื่อจัดทำสัญญารับทุนและการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
เข้าดูได้ที่ เวปไซด์งานบริหารเงินทุนวิจัย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 

-----------------------------------------------------------------------------