Navigation : หน้าหลัก  ข่าวทุนวิจัย
  ผลงานวิจัย
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  แหล่งทุนในประเทศ
  ทุนสนับสนุนการพัฒนาตำรา
  และหนังสือทางวิชาการ
  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศงานวิจัย
  กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย
  จดหมายเหตุทางแพทย์ ฉบับพิเศษ
  คลินิกการวิจัยและจริยธรรม
  จรรยาวิชาชีพวิจัย
  มาตรฐานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
  รูปภาพกิจกรรม 2556-2561
  Share & Learn ครั้งที่ 1/2564
  Share & Learn ครั้ที่ 2/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 3/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 4/2564
  Share & Learn ครั้งที่ 5/2564
  KM & KA วิจัย
  มาตรฐานการวิจัย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 
 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565  และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021  ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม 2564   
ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ : https://openhouse2021.nrct.go.th/ 
และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE  ใน (8) ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วันที่ 18 กรกฎาคม 2564)
2) ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ (วันที่ 19 กรกฎาคม 2564)
3) ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร และด้านสัตว์เศรษฐกิจ (วันที่ 20 กรกฎาคม 2564)
4) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (วันที่ 21 กรกฎาคม 2564)
5) ด้านการรองรับสังคมสูงวัย (วันที่ 22 กรกฎาคม 2564)
6) ด้านสังคมและความมั่นคง (วันที่ 23 กรกฎาคม 2564)
7) ด้านการรองรับการระบาดของโรคโควิด-19และรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ (วันที่ 24 กรกฎาคม 2564)
8) ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (วันที่ 25 กรกฎาคม 2564)
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล กองบริหารงานวิจัย ชั้น 4  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์โครงการอบรม "การเขียนหนังสือ/ตำรา อย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์" 
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meetings  เปิดรับลงทะเบียนผ่านทางเวบไซต์  https://op.mahidol.ac.th/orra/MUPRESS/index.asp
ถึงภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล กองบริหารงานวิจัย ชั้น 4
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โทร. 0 2849 6379 หรือ 080-575-5151 
Email : mupress@mahidol.ac.th 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------


iNT มาแชร์ Startup Event ประจำเดือนกรกฎาคมนี้มีอะไร เข้ามาติดตามได้ที่ :

https://www.facebook.com/1846681012082530/posts/4170191459731462/?d=n

- การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 (Rice Innovation Awards 2021)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------


URAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจ 

1) สมัครอบรมการเขียน Proposal ในการขอทุน MSCA Fellowship 
MSCA Practical Pointers for developing your MSCA Postdoctoral Fellowship proposal
Time  10 August 2021 10:00 AM in Brussels

2) สมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย MSCA Postdoc Fellowship Call 2021   
Date The 2021 call is open until 12 October 2021.
Do you plan to apply for the MSCA PostDoctoral Fellowship? Then, don't miss this webinar!
This 90-minute webinar focuses on the application for a Marie Skłodowska Curie Postdoctoral Fellowship (MSCA-PF). You will receive practical tips from Dr Branwen Hide of the UK Research Office as well as a current MSCA Fellow on how to write a competitive proposal.

Note: ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการจัดกิจกรรม  การให้ทุนเพิ่มเติมของ URAXESS ASEAN  ได้ทางเว็บไซต์ https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean

 

 

-----------------------------------------------------------------------------


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Online
ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zone : Special)   
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
เพื่อให้การอบรมเกิดประโยชน์สูงสุด ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดทำ Concept Note เพื่อรับข้อคิดเห็นจากวิทยากรในการพัฒนาเป็นข้อเสนอที่สมบูรณ์
โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและดาวน์โหลดเอกสาร Concept Note ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม Concept note
ลงทะเบียนพร้อมส่ง Concept note

 
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


 

 

ข่าวทุน

 

 
 
แหล่งทุน Department of Defense ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
eBRAP: Electronic Biomedical Research Application Portal

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2021 
รายละเอียดดังเอกสารแนบนี้ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ https://eBRAP.org

Department of Defense office of Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP)
FY21 funding opportunity released: 
Alcohol and Substance Abuse Disorders Research Program
 • Consortium Award 

Tuberous Sclerosis Complex Research Program New Pre-Application and Application Deadlines!!!
 • Clinical Translational Research Award 
 • Exploration – Hypothesis Development Award 
 • Idea Development Award

For more information  https://eBRAP.org  
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การยื่นข้อเสนอเข้าระบบ NRIIS
- เปิดรับสมัครถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.
- ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ  https://nriis.go.th
- ดาวน์โหลดเอกสาร และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่: https://nriis.go.th/Default.aspx
* โครงร่าง สามารถตั้งหมวดค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันในอัตรา 10% และขอให้ระบุการดำเนินการ เรื่องมาตรฐานการวิจัยของโครงการวิจัย

หลังจาก ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS แล้ว
- กรุณาส่ง PH วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. (หนังสือแจ้งการส่งข้อเสนอ โดยผ่านหัวหน้าภาควิชาพิจารณา + Proposal ที่ Print จากระบบ)  
- หนังสือนำส่ง สามารถดำเนินการได้ในรูปแบบ 
1. การลงนามอิเลคทรอนิกส์ + ส่งทาง e-mail หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ หรือ 
2. ส่ง hard copy มาที่ งานวิจัยและนวัตกรรม

1)  ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
รายละเอียดและเอกสารการรับทุน :

แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

2)  ข้อเสนอทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดและเอกสารการรับทุน : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sSteINozHZy9cYReLX8WJ8dLMiEXXJqL

3)  ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 แผนงานได้แก่
   1. แผนงานวิจัยด้านทุนท้าทายไทยเพื่อสังคมและความมั่นคงของชีวิต  
   2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์
   3. แผนงานวิจัยด้านการพัฒนาเครือข่าย
รายละเอียดและเอกสารการรับทุน :

กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256406292149079646215.pdf
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ประกาศรับสมัครให้ทุน หัวข้อ “Broadening Protection against SARS-COV-2 and New Broadly Protective Betacoronavirus Candidate Vaccines”
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัคร Expression of Interest (EOI) ผ่านทางระบบออนไลน์ https://cepi.net  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Broadly Protective Betacoronavirus Vaccines (BPBCV)
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566
ผู้สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการ และเอกสารประกอบการสมัคร จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 5 ชุด) พร้อมหนังสือนำจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ส่งไปยัง อว. ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
โดย ส่งเอกสารประกอบการสมัคร มายังงานวิจัยและนวัตกรรม คณะฯ ภายในวันที่ 13 ก.ค.2564
เพื่อนำส่งกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 19 ก.ค.2564 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่: https://bit.ly/3b8Z3Ro
 

 

-----------------------------------------------------------------------------


Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) เปิดรับข้อเสนอโครงการ Call for Opportunity Grant 2021 
ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ ETH Zurich ได้ถึง ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://ethz.ch/en/the-eth-zurich/global/eth-global-news-events/2021/05/opportunity-grant-call-2021.html
 

 

-----------------------------------------------------------------------------